ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO INSTYTUTU FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN ZA ROK OBROTOWY 2019 I 2020

I. Przedmiotem badania będzie sprawozdanie finansowe za rok 2019 i 2020 r. oraz wymagane przez Kancelarię PAN załączniki do informacji dodatkowej.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz.U.Nr 254, poz.1707) oraz Decyzji 69/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut spełnia kryteria do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego wynikające z ustawy o rachunkowości na podstawie art.64 Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokona organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, w przypadku instytutów naukowych – Prezes Polskiej Akademii Nauk,  w drodze konkursu ofert.

II. Składane oferty powinny zawierać:

1.Informację o przedmiocie działalności.

2. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania.

3. Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów.

4. Określenie składu zespołu, który będzie przeprowadzał badanie.

5. Oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym przez firmę.

6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności przez kluczowego biegłego rewidenta do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

7. Oświadczenie, że kandydat do przeprowadzenia badania (kluczowy biegły rewident) posiada znajomość zasad gospodarki finansowej PAN i jej placówek naukowych oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki.

8. Oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy w terminie zaproponowanym przez Instytut.

9. Termin i czas wykonania.

10. Proponowaną cenę.

III. Kryteria wyboru oferty:

1.Oferty niekompletne będą podlegały odrzuceniu.

2. O wyborze oferty będzie decydowała najniższa cena i udokumentowane doświadczenie w badaniu jednostek naukowych PAN.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pokój 150 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: wmagiera@ifispan.waw.plw terminie do 23.12.2019 roku do godz. 15:00. z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 r.” Przeglądanie ofert odbędzie się 2 stycznia 2020 r.

V. Informacje o Instytucie służące do przygotowania oferty i projektu umowy, w tym wyceny usługi badania sprawozdania finansowego

1.Instytut Filozofii i Socjologii PAN reprezentowany przez Dyrektora prof. dr hab. Andrzeja Rycharda.

2. Adres siedziby: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, adres e-mail: secretar@ifispan.waw.pl

3. Numer w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON: 000325759.

4. Forma prawna i organizacyjna Instytutu: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, bez oddziałów, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, nie prowadzi składu celnego, nie posiada magazynów.

5. Przedmiot działalności: prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk filozoficznych, socjologii oraz nauk o poznaniu  i komunikacji oraz kształcenie pracowników naukowych oraz usługi edukacyjne.

6. Numer identyfikacji podatkowej: NIP: 525-21-00-471.

7. Rok rozpoczęcia działalności: 1956 rok

8. Instytut zarejestrowany w dniu 14 grudnia 1998 roku w Rejestrze Instytutów Naukowych PAN w Warszawie pod numerem RIN-I-29/98.

9. Przewidywana data przedłożenia do badania sprawozdania finansowego jednostkowego – marzec 2019 rok

10. Oczekiwany termin przekazania opinii i raportu w języku polskim – maj 2019 rok

11. Dane ekonomiczne

Dane ekonomiczne i finansowe Rok poprzedzający rok badany/2018/
Przychody ogółem
w tym: przychody finansowe
20.061.482,69
61.385,62

Suma bilansowa na 31 XII

25.841.239,85
Wartość podstawowych grup składników
aktywów i pasywów:
majątek trwały
majątek obrotowy
w tym:
zapasy
należności z tytułu działalności
podstawowej
kapitał podstawowy
pozostałe kapitały
własne zobowiązania z tytułu działalności podstawowej
Wynik finansowy brutto  


77.142,47
25.764.097,38

14.360.159,55
390.261,26

4.415.771,66
114.623,28
902.586,43

40.938,38  

Średnia liczba zatrudnionych w jednostce
w tym księgowości

126,5
4,00

Liczba dowodów księgowych

5100

12. Systemy komputerowe stosowane w rachunkowości:

  • Kadry i Płace Enova od 01.01.2012 r.
  • Symfonia Handel od 01.01.2017 r.
  • Sage Symfonia Finanse i Księgowość od 01.01.2016 r.

13. Dokumentacja organizacyjna rachunkowości posiadana przez jednostkę:

  • polityka rachunkowości z zakładowym planem kont
  • instrukcja kontroli i obiegu dokumentów
  • instrukcja kasowa
  • instrukcja inwentaryzacyjna

14. Ostatnie badanie sprawozdania finansowego obejmowało rok 2018 – bez uwag i zaleceń

15. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w jednostce w ostatnich 3 latach: nie były przeprowadzane

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey