Wykorzystanie wyników badania: publikacje i konferencje

Wyniki badania EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY są w szerokim zakresie wykorzystywane w publikacjach książkowych, artykułach naukowych i w referatach wygłaszanych podczas konferencji w Polsce i zagranicą.

Poniższy wykaz obejmuje publikacje polskich autorów, które ukazały się w Polsce lub za granicą, oraz prace autorów zagranicznych opublikowane w Polsce.  Obejmuje on także wykaz referatów podczas ważniejszych konferencji w Polsce i za granicą. Wykaz zawarty jest  również  na stronach http://www.europeansocialsurvey.org.

Książki

2015
 Domański H. Czy w Polsce są klasy społeczne? Warszawa: Krytyka Polityczna.

 Domański H., A. Pokropek i T. Żółtak. 2015. Zachowania polityczne a struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (w druku).

 Sztabiński P. B., H. Domański i F. Sztabiński (red.). Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2014
 
Sztabiński P. i F. Sztabiński (red.) Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

2013
 Domański H. „Sprawiedliwe” nierówności zarobków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 Rószkiewicz M., J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska i A. Zięba-Pietrzak. Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych: rekomendacje i praktyka badawcza. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

2011
 
Domański H i A. Pokropek. Podziały terytorialne globalizacja a nierówności społeczne. Wprowadzenie do modeli wielopoziomowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Sztabiński F. Ocena jakości danych w badaniach surveyowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

2010
Sawiński Z. Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Cichocki P. i P. Jabkowski. 2010. Wielkopolska – regionalny kontekst integracji europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

2009

Domański H. Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Ostrowska A. Zróżnicowanie społeczne a zdrowie. Warszawa: IPiSS.

2007

Domański H i D. Przybysz. Homogamia małżeńska i hierarchie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

2006
Domański H., A. Ostrowska i P. B. Sztabiński (red.). W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

 Ostrowska A. (red.). Sondaże socjologiczne. Europejski Sondaż Społeczny (2002). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 Ostrowska A. (red.). Sondaże socjologiczne. Europejski Sondaż Społeczny (2004). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

2004

Domański H. O ruchliwości społecznej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Domański H. Struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Domański H., A. Ostrowska i A. Rychard (red.). Niepokoje Polskie Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Śpiewak P., H. Domański i A. Rychard. Polska: jedna czy wiele? Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Artykuły i rozdziały w publikacjach zbiorowych

2015

Domański H., A. Pokropek i T. Żółtak. Empirical test of political dealignment in European countries. W: P. B. Sztabiński, H. Domański i  F. Sztabiński (red.), Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 53-77.

Karpiński Z. i J. Skvoretz. Repulsed by the ‘Other’: Integrating Theory and Method in the Study of Intergroup Association, “Sociological Theory” vol. 33(I), s. 20-43.

Panek T., Subjective personal and social well-being in European countries. W: P. B. Sztabiński, H. Domański i  F. Sztabiński (red.), Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 27-51.

Rychard A. Old and new hypotheses about legitimacy and trust. W: P. B. Sztabiński, H. Domański i  F. Sztabiński (red.), Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 13-26.

Sawiński Z., K. M. Słomczyński i I. Tomescu-Dubrow, Legitimacy and Trust in European Countries: Macro-structural Explanation of Changes, 2002–2012. W: P. B. Sztabiński, H. Domański i  F. Sztabiński (red.), Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 79-97.

Sztabiński P. B. Is it worthwhile reducing the non response rate by multiplied contact attempts? The example of ESS round 5 and 6 in Poland. W: P. B. Sztabiński, H. Domański i  F. Sztabiński (red.), Hopes and Anxieties in Europe. Six Waves of the European Social Survey. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 159-197.

2014

Domański H. Social class and contentious politics in contemporary Europe. W: J.K. Dubrow (red.), Political Inequality in an Age of Democracy. New York: Routledge, s. 110-123.

Domański H.  Udział w protestach. W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 25-32.

Domański H. Zaufanie do instytucji. W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 18-24.

Domański H. Zaufanie między ludźmi. W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 8-17.

Mikołejko Z. Religia. Zmiany czy stabilizacja? W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s.40-47.

Ostrowska A. Oceny stanu zdrowia i ich zmiany w badaniach Europejskiego Sondażu Społecznego. W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 33-39.

Sztabiński F. i Dyjas-Pokorska A. Z czego jesteśmy zadowoleni. W: P. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 61-85.

Sztabiński P. B. Paid work versus accessibility in surveys: Are we running the risk of nonresponse bias? The example of ESS 5 in Poland. “ASK. Research & Methods” nr 23 (1), s. 79-101.

Wysieńska K. Opinia publiczna wobec kwestii napływu cudzoziemców. W: P. B. Sztabiński i F. Sztabiński (red.), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 48-60.

2013
Białecki I. Dwa pokolenia Polaków: Systemy wartości. W: O społeczeństwie, prawie i obyczajach, Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi Kurczewskiemu. Warszawa: Wydawnictwo Słowo/ Obraz Terytoria, s. 343-367.

Domański H. 2013. Aktywność protestacyjna w krajach europejskich. „Studia Polityczne” nr 32, s. 163-192.

Domański H., A. Pokropek i T. Żółtak. Empiryczny test  hipotezy o słabnącej krystalizacji systemów partyjnych. „Studia Socjologiczne” nr 209, s. 71-95.
Dubrow, J. K. Why Should Social Scientists Account for Intersectionality in Quantitative Analysis of Survey Data? W: V. Kallenberg, J. Meyer i J. M. Müller (red.),  Intersectionality und Kritik. Wiesbaden: Springer VS, s. 161 – 177.
Jabkowski, P. How (Not) to Estimate the Design Effect of a Complex Sampling Scheme: A Case Study of the Polish Section of the European Social Survey, Round 5. “ASK. Research & Methods” nr 22 (1), s. 55-77.
Perek-Białas J. Some Socio-economic Consequences of Population Ageing in Selected Central and Eastern European Countries in Challenges of Ageing Societies in the Visegrad Countries. W: Z. Szeman (red.), Challenges of Ageing Societies in the Visegrad countries, Budapest, Visegrad Fund, Hungarian Academy of Science.
Sawiński Z. Zaufanie społeczeństwa do edukacji w Polsce i w krajach europejskich. „Edukacja” nr 2 (122), s. 54-74.
Skąpska G. i G. Bryda. Apolityczność czy sprawiedliwość proceduralna? Zaufanie do sądowego wymiaru sprawiedliwości na tle innych instytucji publicznych w Polsce. „Studia Socjologiczne” nr 208, s. 77-94.
Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. The effects of material incentives in face-to-face surveys. The experience of the ESS Project in Poland “Clovek a Spolecnost “ nr 16(1), s. 1 – 10.

2012
Domański H. i A. Pokropek. Zaufanie interpersonalne i zaufanie do władzy, które z nich jest ważniejsze?  „Studia Psychologiczne” Tom 50, zeszyt 2: 61-76.
Domański H. i Z. Sawiński. Sprawiedliwe nierówności zarobków. „Studia Socjologiczne” nr 3 (206), s. 7-27.
Domański H. i Z. Sawiński. Validity of the EGP Class Schema in Poland. W: Jürgen H. P. Hoffmeyer-Zlotnik i Uwe Warner (red.), Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland: National and European Dimension. GESIS Series, Vol. 10. Köln: GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, s. 149-167.
Grześkowiak A. Analiza wybranych aspektów zjawisk ageizmu w Europie z wykorzystaniem wykresów typu biplo. “Ekonometria” nr 3 (37), s. 70-82.
Meuleman B. i J. Billiet. Measuring Attitudes toward Immigration in Europe: The Cross-cultural Validity of the ESS Immigration Scales. “Ask. Research & Methods” nr 21(1), s. 5-29.
Ostrowska A. Zachowania zdrowotne Polaków na początku XXI wieku. W: K. Frysztacki, P.Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku. Przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 356-365.

Pokropek A. Porównania międzynarodowe. W: Henryk Domański (red.), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 261-283.
Principi A, L. Robert, J. Perek-Bialas i K. Turek. Volunteering in older age: an organizational perspective. “International Journal of Manpower” nr 33(6), s. 685-703.
Pilch I. Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011. “Preferencje Polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania” nr 3, s. 127-144.

Sawiński Z. Pursuit of Validity in Comparing Education Across Countries: Insights from Polish Experiences. W: Jürgen H. P. Hoffmeyer-Zlotnik i Uwe Warner (red.), Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland: National and European Dimension. GESIS Series, Vol. 10. Köln: GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, s. 103-121.
Sawiński Z. i Z. Karpiński. Badanie społecznego konsensusu metodą porównań między jednostkami. W: Henryk Domański (red.), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 226-260.
Sawiński Z. Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Wykształcenia ISCED: wzorzec z Sèvres czy wymysł Szatana? „Edukacja” nr 4(120), s. 100-119.
Sztabiński F. i T. Żmijewska-Jędrzejczyk. Mixed Mode Survey Design: problem efektu techniki. “Przegląd Socjologiczny” nr 1, s. 31-63.
Sztabiński P. B., F. Sztabiński i D. Przybysz. What Do Respondents and Non-respondents Think of Incentives and How Do They React to Them? The ESS Experience in Poland. “Ask. Research & Methods” nr 21(1), s. 87-122.

2011
 Grześkowiak A. Sfera transferów społecznych w Polsce i jej postrzeganie przez respondentów Europejskiego Sondażu Społecznego. „Ekonometria” nr 34, s. 60-71.
Grześkowiak A. Postrzeganie bezpieczeństwa przez mieszkańców wybranych krajów europejskich w świetle wyników europejskiego sondażu społecznego. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (3),  s. 148-160.
Harrison E., R. Jowell i E. Sibley. Developing Attitudinal Indicators of Societal Progress. “ASK. Research & Methods” nr 20, s. 59-80.
Jabkowski P. Do More Contact-attempts Reduce Non-response Bias in Representative Face-to-Face Interviews? Findings from a PAPI Survey with a Low Response Rate. “ASK. Research & Methods” nr 20, s. 27-58 .
 Martin P. A good mix? Mixed mode data collection and cross-national surveys. “ASK. Research & Methods” nr 20, s.5-26.
Ostrowska A. Paternalizm i partnerstwo. Społeczny kontekst relacji pacjent – lekarz. W: J. Hartman, M. Waligóra (red.), Etyczne aspekty decyzji medycznych. Warszawa.
Przybysz D. i H. Domański Analiza zmiennych porządkowych. Modele logarytmiczno-liniowe W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 403-460.
 Sztabiński P. B. How to Improve the Advance Letter? ESS round 2–4 experience in Poland. “ASK. Research & Methods” nr 20, s.107-148.
 Wołyniec Ł. Zaufanie i kapitał społeczny w badanych zbiorowościach mieszkańców Białegostoku i Bielska Podlaskiego. W: Nowacki G. (red.), Integracja społeczna – między teorią a praktyką. Interregnum wspólnotowe. Wspólnotowość i jej lokalne emanacje. Analiza porównawcza Bielska Podlaskiego i Białegostoku, tom III. Białystok: Wyd. UwB, s. 289-313.

2010
 Domański H. i K. M. Słomczyński. Pozycja społeczna a poparcie dla systemu politycznoekonomicznego: kontekst europejski. W: Rychard, A. i H. Domański (red.), Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 61-87.
 Dubrow J. K. Cross National Measures of Poland Inequality of Voice. “ASK. Research & Methods” nr 19, s. 93-110.
 Kolsrud K., H. Midtsaeter, H. Orten H, K. Kalgraff Skjåk i O. Øvrebø. Processing, Archiving and Dissemination of ESS data. The Work of the Norvegian Social Science Data Services. “Ask. Research & Methods” nr 19, s. 51-92.
Łuczewski Michał. Socjologia narodu w kryzysie. Krytyczne wprowadzenie. „Studia Socjologiczne” nr 199, s. 7-35.
Ostrowska A. Zróżnicowanie społeczne i nierówności w zdrowiu. W: W. Piątkowski (red.), Socjologia z Medycyną. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

 Rychard A. Stare i nowe hipotezy o legitymizacji i zaufaniu. W: A. Rychard i H. Domański (red.), Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 Starosta P. Civic participation in rural Europe, “Przegląd Socjologiczny” nr 59(2), s. 77-108.
Słomczyński, K. M. i J. K. Dubrow. When and Where Class Matters for Political Outcomes: Class and Politics in a Cross-National Perspective.  W: K. T. Leicht and J. C. Jenkins (red.), Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective. New York: Springer, s. 195 – 214.
Tomescu-Dubrow I. i H Domański. How to Model Parental Education Effects on Men and Women’s Attaintment? Cross-National Assessments of Different Approaches. “ASK Research & Methods” nr 19, s. 21-15.

2009
Billiet J, H. Matsuo, K. Beullens i V. Vehovar. Non-response bias in cross-national surveys: Designs for detection and adjustment in the ESS. “ASK. Research & Methods” nr 18, s. 3-44.
Domański H. i  D. Przybysz. 21st Century Cinderella. “Academia” nr 19 s. 24-27.
Domański H. Związek między członkostwem w organizacjach a przynależnością klasową w perspektywie porównawczej. “Kultura i Społeczeństwo” nr 52 s. 51-75.
Koch A. i M. Blohm. Item Nonresponse in the European Social Survey. “ASK. Research & Methods” nr 18, s. 45-66.
 Mikucka M. Division of Household Labor Between Spouses. How Do Central and Eastern Europe Differ from the West? “International Journal of Sociology” nr 39, s. 3-7.
Nyćkowiak J. Political Activity. Is Trust in Democratic Institutions Really a Relevant Determinant? “International Journal of Sociology” nr  39 s. 49-61.
Ostrowska A. Modele relacji pacjent – lekarz. W: A. Ostrowska (red.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy. Warszawa.
Perek-Białas J. Population Aging in Europe: Lessons Drawn from EU-projects. W: R. C. Schoenmaeckers i L. Vanderleyden (red.), Population ageing. Towards an Improvement of the Quality of Life? Brussels: Research Center of the Flemish Government, s.  181-226.

Perek-Białas J. Defining and Evaluation of Civilization Competences among the Older and Younger Generations. W: B. Liberda, A. Grochowska (red.), Civilization Competences and Regional Development in Poland, Uniwersytet Warszawski,  nr 1, s. 151-166.
Słomczyński K. M. i K. Janicka. Structural Determinants of Trust in Public Institutions. Cross-National Differentiation. “International Journal of Sociology” nr 39 s. 8-29.
Słomczyński K. M. Guest Editor’s Introduction. The Across Nations Project and the European Social Survey. “International Journal of Sociology” nr 39, s. 3-7.
Sztabiński P. B., F. Sztabiński i D. Przybysz. How does length of fieldwork period influence non-response? Findings from ESS 2 in Poland. “ASK. Research & Methods” nr 18, s. 67-95.

2008

Coromina L., W. Saris i D. Oberski. The Quality of the Measurement of Interest in the Political Issues in the Media in the ESS. “ASK. Research & Methods”, nr 17, s. 7-37.
Domański H. i B. W. Mach. Inteligencja w strukturze społecznej: dziedziczenie pozycji, wyższe wykształcenia i kariera zawodowa (1982-2006). W: H. Domański (red.), Inteligencja w Polsce. Specjaliści, klerkowie, klasa średnia? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 265-291.
Domański H. Dystanse inteligencji w stosunku do innych kategorii społecznych ze względu na położenie materialne, pozycję rynkową, prestiż, samoocenę pozycji i stosunek do polityki. W: H. Domański (red.), Inteligencja w Polsce. Specjaliści, klerkowie, klasa średnia? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 292-324.
Domański H. New dimensions of social stratification in Poland? Class membership and electoral voting in 1991-2001. “European Sociological Review” nr 24, s. 169-182.
Dubrow J. K.  How Can We Account for Intersectionality in Quantitative Analysis of Survey Data?  Empirical Illustration of Central and Eastern Europe.  “Ask: Research & Methods” nr  17, s. 85-102.
Dubrow J. K., K. M. Slomczynski i I. Tomescu-Dubrow.  Effects of Democracy and Inequality on Soft Political-Protest in Europe: Exploring the European Social Survey Data. ”International Journal of Sociology” nr  38(3), s. 36 – 51.
Janicka K. i M. Bojanowski. Stosunek do imigrantów i polityki imigracyjnej w Polsce: specyfika postaw oraz ich uwarunkowania. “Kultura i Społeczeństwo” T LII, s. 111-130.
Ostrowska A. Health in  macrosocial context. W: P. Bordolieu i L. Abreu (red.), The Price of Life. Social Nets and European Growth. Evora.
Słomczyński K. M., K. Janicka. Strukturalne uwarunkowania postaw prodemokratycznych: Polska na tle innych krajów. W: A. Rychard (red.), Strukturalne podstawy demokracji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 15-46.
Sztabiński P. B., A. Dyjas-Pokorska i T. Żmijewska-Jędrzejczyk. Understanding Refusals. “ASK. Research & Methods” nr 17, s. 39-84.

2007

Sztabiński P. B., F. Sztabiński i D. Przybysz. Are Non-Respondents similar to Respondents? A case of ESS 2004 Project in Poland. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 16, s. 29-54.
Domański H. Przyzwolenie na terroryzm i emancypacja kobiet. “Sentence” nr 1-2(136-137), s. 60-62.
Domański H. Changes in marital homogramy and mate selection. In: K. M. Słomczyński and S.T. Marquart-Pyatt (red.). Structural and Psychological Adjustment in Poland. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN,  s. 107-135.
Domański H. i D. Przybysz. Educational homogamy in 22 European countries. “European Societies” Vol. 9, nr 4, s. 495-526.
Domański H. Housing conditions. W: J. Alber, T. Fahey i C. Saraceno (red.), Handbook of Quality of Life in the Enlarged European Union. London and New York: Routledge, s. 235-253.
Domański H. A New Dimension of Social Stratification in Poland? Class Membership and Electoral Voting in 1991 – 2001. “European Sociological Review” nr 156, Vol. 4, s. 471 – 488.

2006

Sztabiński F. Konferencja „Europejski Sondaż Społeczny”, Runda 2. Polska w Europie. Upowszechnienie wyników badania. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 15, s. 163 – 171.
 Sztabiński P. B. Dlaczego respondenci uczestniczą lub nie uczestniczą w badaniach? Porównanie 1994-2004. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 15. s. 7–28.
 Domański H. Liczba wizyt i czas trwania badań. „ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 15, s. 29 – 49.
Ostrowska A. Mentalnoje zdarowije w makrosoclogiczeskim kontekscie. „Wostocznoeuropejskije isledowania”, nr 3.
Perek-Białas J. i A. Małodzińska. System wskaźników w ocenie polityki społecznej wobec ludzi starych-możliwości i ograniczenia. W: Kowaleski J., Szukalski P. (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Łódź: Uniwersytet Łódzki, s. 141-149.

2005

Domański H. Wybór między alternatywnymi wersjami pytań w kwestionariuszu wywiadu? “Przegląd Socjologiczny” T. LIII, s. 97-116.
Ostrowska A. Samopoczucie psychiczne Polaków na tle Europejczyków. W: W. Piątkowski W. Brodniak (red.) Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna. Tyczyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej, s. 167–183.
Sztabiński F. i P. B. Sztabiński. European Social Survey – One Survey in 22 countries, “Polish Sociological Review” nr 150, s. 97-99.
Sztabiński F., P. B. Sztabiński. Jak połączyć pilotaż z badaniem próbnym? Przykład Europejskiego Sondażu Społecznego, “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 14, s. 55-75.
Sztabiński F. Jak dotrzeć do respondenta i skłonić go do udziału w badaniu. “Przegląd Socjologiczny” Tom LIII, s. 143-166.

2004
Domański H. Bariery partykularyzmu. “Krytyka Polityczna” nr  5, s. 78-87.
Domański H. Selekcja pochodzeniowa do szkoły średniej i na studia, “Studia Socjologiczne” nr 173, s. 65–93.
Słomczyński K. M. Europejski Sondaż Społeczny a inne międzynarodowe badania surveyowe. Czego można nauczyć się z analiz porównawczych. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 13, s. 85-116.
Sztabiński F. Konferencja „Europejski Sondaż Społeczny”. Integracja w dziedzinie badań – upowszechnienie wyników badania. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 13, s. 135–139.
Sztabiński P.B. Metodologia badania Europejski Sondaż Społeczny. “ASK. Społeczeństwo, badania, metody” nr 13, s. 27–37.

2003
Domański H. i D. Przybysz. Analiza przydatności EGP jako wskaźnika pozycji społecznej. “ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody” nr 12, s. 85-116.
Domański H. Growing inequalities and the rise of ‘merirocracy’. W: Władysław Adamski, Pavel Machonin i Wolfgang Zapf (red.), Structural Change and Modernization in Post-Socialist Societies. Hamburg: Reinhold Kramer Verlag, s. 170-203.
Domański H. Jak rozumiemy integrację? “Res Publica Nowa”nr 5, s. 61-63.

2001

Sztabiński P. B. Europejski Sondaż Społeczny. Opis projektu. „ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody” nr 10, s. 117 – 121.

Konferencje poświęcone ESS


Poland and Europe. Continuations and Changes (Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany). Międzynarodowa konferencja poświęcona upowszechnianiu wyników Europejski Sondaż Społeczny, Runda 6. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 15 stycznia 2014 (ponad 150 uczestników). Prezentacje do pobrania tutaj…

 Poland and Europe. Continuations and Changes (Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany). Międzynarodowa konferencja poświęcona upowszechnianiu wyników Europejski Sondaż Społeczny, Runda 5. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 14 grudnia 2011 (154 uczestników).
Poland and Europe. Continuations and Chages (Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany). Międzynarodowa konferencja poświęcona upowszechnianiu wyników Europejski Sondaż Społeczny, Runda 4. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 13 stycznia 2010 (153 uczestników).
 Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.Warszawa, 9 grudnia 2008 r.
 Social Process in early 21st century. Poland and Europe 2002-2004-2006 (Procesy społeczne w początkach XXI wieku. Polska i Europa: 2002-2004-2006). Międzynarodowa konferencja poświęcona upowszechnieniu wyników badania Europejski Sondaż Społeczny, runda 3. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 12 grudnia 2007 roku (120 uczestników).
 Europejski Sondaż Społeczny – Polska w Europie. Konferencja poświęcona upowszechnieniu wyników badania Europejski Sondaż Społeczny, runda 2. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 13 grudnia 2005 roku (105 uczestników).
 Europejski Sondaż Społeczny. Integracja w dziedzinie badań. Konferencja poświęcona wynikom badania Europejski Sondaż Społeczny, runda 1. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 22 stycznia 2004 roku (174 uczestników).


Referaty na konferencjach naukowych (w ciągu ostatnich 8 lat)
Burdach M. i J. Peres-Białas. Modelowanie równań strukturalnych w analizach oceny działań różnych instytucji oraz zaufania do nich w  Polsce i w Niemczech na przykładzie ESS (runda V oraz runda VI). Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN,  Jabłonna,24-26 września 2014.

Jabkowski P. Ekwiwalentność terenowej realizacji prób imiennych oraz adresowych w badaniach porównawczych – problemy metodologiczne i konsekwencje empiryczne na przykładzie Europejskiego Sondażu Społecznego. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy”  organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN,  Jabłonna,24-26 września 2014.

Jabkowski P. How Can We Reduce the Item Non-Response Bias by Using the Propensity Score Adjustment?. Referat wygłoszony podczas XVIII ISA World Congress of Sociology,  Yokohama, Japonia, 13-19 lipca 2014 roku.
Rychard A. In the heart of Europe – Poland in the European Union. Referat wygłoszony w University of Melbourne, 10 listopada 2014 roku.
Rychard A. Polish Transformation: Towards Market, Democracy and Social Pluralism. Referat wygłoszony w Australian National University, Canberra, 5 listopada 2014 roku.
Sztabiński P. B i F. Sztabiński. Motivating the Interviewers. Referat wygłoszony podczas konferencji organizowanej przez CST ESS/SCP Netherlands , Haga 27-28 maja 2014 roku.
Sztabiński P. B. i  F. Sztabiński. Is it worth to reduce non-response rate by multiplied contacts attempts? Referat wygłoszony podczas konferencji “European Social Survey Round 6. Poland and Europe. Continuity and Change”, organizowanej przez IFiS PAN, Warszawa, 15 stycznia 2014.
Sztabiński P. B i F. Sztabiński. Trust in Social Surveys. Exchanging Research Experience on Social Trust between Poland and Vietnam. Referat wygłoszony podczas  koferencji “Exchanging research experience on Social trust in Poland and Vietnam” organizowanej przez Vietnam Academy of Social Sciences/IFiS PAN, Hanoi, 29 października 2014.
Sztabiński P. B. Czy warto redukować niedostępność jednostek w surveyach poprzez ponawianie prób kontaktu z osobami trudnodostępnymi ? Przykład ESS 5 i ESS 6 w Polsce. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy”  organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN,  Jabłonna,24-26 września 2014.
Wójcik J. i J. Peres-Białas. Modelowanie skłonności do udzielania odpowiedzi z analizą braków danych – przykład ESS.  Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy”  organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN,  Jabłonna, 24-26 września 2014.
Żmijewska T. „Za i przeciw” nowej metody rejestrowania wydarzeń o kontekście społecznym.  Doświadczenia z ESS w Polsce. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy”  organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN,  Jabłonna,24-26 września 2014.
Żółtak T.  Wagi poststratyfikacyjne w Europejskim Sondażu Społecznym – możliwości i ograniczenia prawidłowego wykorzystania w analizach statystycznych. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy”  organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN,  Jabłonna,24-26 września 2014.
Cichocki R. i P. Jabkowski. The Quality of Life Indicators as a Tool for Monitoring and Diagnosing the City Development Strategy. The Case Study of Poznan’s (PL) Quality of Life Project. Referat wygłoszony podczas konferencji „Long-Term Trends in Quality of Lifes” organizowanej przez ISA Research Committee 55 on Social Indicators, Haga, 12-13 września 2013.
Jabkowski P. Comparison of post-stratification weighting and propensity score adjustment as methods of reducing the item non-response bias The Case Study of Hungary and Poland in the European Social Survey Round 4. Referat wygłoszony podczas 5th Conference of the European Survey Research Association,  Ljubljana, Słowenia, 15-19 lipca 2013 roku.
Jabkowski P. Porównanie efektywności ważenia post-stratyfikacyjnego oraz procedury propensity-score-adjustment w redukcji błędów braków odpowiedzi. Referat wygłoszony podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Szczecin, 11-14 września 2013.
Jabkowski P. Who Refuses to Answer the Question about the Income and How Can We Reduce the Item Non-Response Bias by Using the Propensity Score Adjustment? The Case Study of Hungary and Poland in the European Social Survey Round 4. Referat wygłoszony podczas 11th Conference of the European Sociological Association,  Turyn, 28-31 sierpnia 2013.
Przepiórkowska D. i T. Żmijewska. Seeking equivalence in translating ends of survey scales: A corpus-based approach Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lubljana, 15-19 lipca, 2013.
Sawiński Z. Zastosowanie metody porównań między jednostkami w międzykrajowych badaniach nad legitymizacją.Referat wygłoszony podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Szczecin, 11-14 września 2013.
Sawiński Z. The last occupation as a measure of social position. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lubljana, 15-19 lipca, 2013.
Sawiński Z. International vs. national classifications of education: Advantages and limitations in explaining values and attitudes. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lubljana, 15-19 lipca, 2013.
Sztabiński F, P i B. Sztabiński. Fieldwork: Training, Coordination and Monitoring of Interviewers. Referat wygłaszany podczas “Panel Survey Design” organizowanym przez IFiS PAN, Warszawa 6-12 maja 2013.
Sztabiński P. B. i  F. Sztabiński. Contacting Potential Respondents: Letters & Inserts; Gifts. Dealing with Nonresponse. Referat wygłaszany podczas “Panel Survey Design” organizowanym przez IFiS PAN, Warszawa 6-12 maja 2013.
Sztabiński P. B. i  F. Sztabiński. How workload affects  accessibility in surveys: the example of ESS 5 and 6. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lubljana, 15-19 lipca, 2013.
Sztabiński P. Praca zawodowa a dostępność w surveyach: czy grozi nam błąd systematyczny (busyness bias)? Referat wygłoszony podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Szczecin, 11-14 września 2013.
Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. ESS in Poland: Interviewers’ Training. Quality Enhancement Meeting on Nonresponse. Referat wygłoszony podczas konferencji organizowanej przez CST ESS/SCP Netherlands  w Hadze, 21-22 maja 2013.Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. How workload affects accessibility in surveys. The example of ESS 5 in Poland. Referat wygłoszony podczas The Fifth Conference of the European Survey Research, Ljubljana 16- 19 lipca 2013.
Sztabiński P. B. Praca zarobkowa a dostępność w surveyach: czy grozi nam błąd systematyczny (busyness bias)? Referat wygłoszony podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego organizowanej przez , PTS/ Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 11-14 września 2013.
Żółtak T. Wpływ zastosowania wag poststratyfikacyjnych na dokładność oszacowań, na przykładzie Europejskiego Sondażu Społecznego. Referat wygłoszony podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Szczecin, 11-14 września 2013.
Sztabiński P. B., F. Sztabiński i D. Przybysz.  Co osoby uczestniczące i nie uczestniczące w surveyach sądzą o gratyfikacjach? Doświadczenia ESS w Polsce. Referat wygłoszony podczas konferencji  „Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 26-28 września 2012.
Żmijewska-Jędrzejczyk T. Co wynika z doświadczeń raportowania kluczowych wydarzeń dla badania opinii? Doświadczenia ESS w Polsce. Referat wygłoszony podczas konferencji  „Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 26-28 września 2012.
Żółtak T. Metody wyliczania błędów standardowych przy złożonych schematach doboru próby, na przykładzie badania „Nasza dalsza Nauka i Praca”. Referat wygłoszony podczas konferencji  „Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 26-28 września 2012.
 Tomescu-Dubrow I. i Domański H., How to Model Parental Education Effects on Men and Women´s Attainment? Cross-national Assessments of Different Approaches.  Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lozanna, 18-22  lipca 2011.
 Sztabiński P.B. i F. Sztabiński, What do respondents and non respondents think of incentives? The ESS experience in Poland.  Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lozanna, 18-22  lipca 2011.
 Sawiński Z. Intra-cluster homogeneity in survey samples: a neglected tool. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lozanna, 18-22  lipca 2011.
 Sawiński Z. Labor Status and Occupation: the Greatest Mysteries of the Social World. Referat wygłoszony podczas konferencji Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland. National and European Dimension organizowanej przez Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, Berlin, 30-31 sierpnia  2011.

 Sawiński Z. The Social Power of Education: The New Dimension in Empirical Data. Referat wygłoszony podczas konferencji Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland. National and European Dimension organizowanej przez Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, Berlin, 30-31 sierpnia  2011.
 Żmijewska-Jędrzejczyk T. Long-term events and coding media reports in Poland. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lozanna, 18-22  lipca 2011.
Ostrowska A. Paternalizm i partnerstwo. Społeczny kontekst relacji pacjent – lekarz. Kraków 2010
 Sztabiński P.B., Jak przygotować list zapowiedni? Doświadczenia Europejskiego Sondażu Społecznego w Polsce. Referat wygłoszony podczas XIV Ogólnoplskiego Zjazdu Socjologicznego, Kraków, 9 września 2010.
 Sztabiński F. i T. Żmijewska-Jędrzejczyk, Mixed – mode surveys: możliwość ograniczenia total survey error ?. Referat wygłoszony podczas XIV Ogólnoplskiego Zjazdu Socjologicznego, Kraków, 9 września 2010.
 Sztabiński P.B. i F. Sztabiński, How to improve the advance letter? ESS R 2-4 experience in Poland. Referat wygłoszony podczas Second ESS Field Directors’ Meeting, ESSi Networking Activity Quality Enhancement, zorganizowanego przez GESIS, Mannheim, 14-15 czerwca 2010.
 Sztabiński P.B., F. Sztabiński i T. Żmijewska-Jędrzejczyk, Enhancing survey participation. Changes in advance letters in ESS R1 – R4 in Poland, referat wygłoszony podczas konferencji „Slovakia in Europe” zorganizowanej przez Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Stara Lesna, 24 marca 2010.
 Sztabiński P.B. i F. Sztabiński, Non-response: How do we cope with it? Referat wygłoszony podczas Fourth ESSi National Coordinators’ Meeting, ESS CCT, Warszawa, 6-7. maja 2008.
 Sztabiński P.B., A. Dyjas-Pokorska i T. Żmijewska-Jędrzejczyk, Understanding refusals. Referat wygłoszony podczas 19th International Workshop on Household Survey Nonresponse, zorganizowanego przez Statistics Netherlands, Ljubljana, 15-17 września 2008.
 Sztabiński P.B. i A. Dyjas-Pokorska, Non-response: what are the reasons behind it and how do we cope with it?. Referat wygłoszony podczas konferencji „Slovakia in Europe” zorganizowanej przez Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Stara Lesna, 27 lutego 2008.
 Sztabiński F. i T. Żmijewska-Jędrzejczyk, ESS CATI: first experiences from pilot study in Poland. Referat wygłoszony podczas konferencji „Slovakia in Europe” zorganizowanej przez Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Stara Lesna, 27. lutego 2008.
 Sztabiński F. i Z. Sawiński, ESS in Poland. ‘Handling’ the interviewers. Referat wygłoszony podczas First ESS Field Directors’ Meeting, ESSi Networking Activity Quality Enhancement, zorganizowanewgo przez ZUMA, Mannheim, 28-29. stycznia 2008.
 Sztabiński P.B. i F. Sztabiński, Europejski Sondaż Społeczny: międzynarodowy program badań metodologicznych, Referat wygłoszony podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Zielona Góra, 13 – 15 września 2007.
 Sawiński Z., Data Editing and Quality Control: Value for Money or Art for Art’s Sake? The Polish Experience with the ESS.Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Praga, 25-29 czerwca 2007.
 Sztabiński P.B., F. Sztabiński i D. Przybysz, How does length of fieldwork period influences non-response phenomenon and differences between Respondents and Non-Respondents? Findings from the ESS Project in Poland.  Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Praga, 25-29 czerwca 2007.
 Sztabiński P.B., F. Sztabiński i A. Dyjas-Pokorska, Identification with the EU. What does it mean and how can it be interpreted? A Case of Portugal, Switzerland and Poland. Referat wygłoszony podczas European Social Survey 2004 Seminar, zorganizowanego przez Instituto de Ciencias Socias da Universidade de Lisboa, Lizbona, 9 luty 2007.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey