Uchwała Rady Naukowej IFiS PAN w sprawie statusu CBOS z 27 maja 2020 roku.

Rada Naukowa IFiS PAN stoi na stanowisku, iż dla zapewnienia obiektywizmu badań opinii publicznej najlepszym rozwiązaniem byłoby instytucjonalne oddzielenie Centrum Badania Opinii Społecznej od struktur i wpływu ośrodków władzy i utworzenie konsorcjum 2-3 wiodących instytucji naukowych, pod auspicjami których funkcjonowałby ten ośrodek.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey