Świadczenie usług hotelarskich, cateringowych oraz sal szkoleniowych na potrzeby międzynarodowej szkoły letniej dla doktorantów

„Świadczenie usług hotelarskich, cateringowych oraz sal szkoleniowych na potrzeby międzynarodowej szkoły letniej dla doktorantów” w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

I. Informacje o Zamawiającym.

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
NIP: 525-21-00-471, Regon: 000325759

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności (zgodnie z zapisami dokumentu „Umowa Partnerstwa 2014-2020 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”), zwanej dalej Zasadą.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1.Kategoria ogłoszenia: usługa. Podkategoria ogłoszenia: Usługi hotelarskie.
55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego. 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące poda-wania posiłków; 55321000-6 –usługi przygotowania posiłków.

2. Przedmiotem zamówienia jest:
usługa polegająca na świadczeniu usług hotelarskich, cateringowych oraz sal szkoleniowych na potrzeby międzynarodowej szkoły letniej organizowanej przez Zamawiającego w ramach projektów pn. „Humanistyka i nauki społeczne dla społeczeństwa i przedsiębiorczości” oraz pn. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. Szkoła letnia planowana jest w dniach 10 września – 15 września 2021 roku.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu odbycia Szkoły letniej w przypadku związanym z obowiązywaniem zagrożenia epidemicznego lub obowiązywaniem epidemii lub w przypadku decyzji zakazujących lub uniemożliwiających przeprowadzenia Szkoły letniej.
Zajęcia będą odbywały się we wszystkie wskazane powyżej dni, po 8 godzin dziennie.

IV. Termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w postaci (w wersji) elektronicznej jako skan oferty pierwotnie sporządzonej w postaci papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem, a następnie zeskanowanej i przesłanej na adres e-mail: marcin.milewski@ifispan.edu.pl w terminie do dnia 13.07.2021r. do godz. 10.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna znaleźć się na serwerze zsynchronizowanym wg czasu lokalnego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Wykonawca może być zobowiązany do złożenia oferty w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem tylko jeżeli treść oferty będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.Pytania dotyczące treści Zapytania mogą być kierowane wyłącznie drogą mailową na adres: marcin.milewski@ifispan.edu.pl. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi telefonicznych, a jedynie e-mailowe wraz z równoczesnym zamieszczeniem ich w bazie konkurencyjności.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w BIP oraz BK:
Link do ogłoszenia w BIP:

https://ifis_pan.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/


Link do ogłoszenia w BK:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57411

Zapytanie ofertowe

Załącznik_nr_1-Formularz_ofertowy

Załącznik_nr_2-Oświadczenie_o_braku_powiązań_osobowych_i_kapitałowych

Załącznik_nr_3-Oświadczenie_w_zakresie_doświadczenia

Załącznik_nr_4-Klauzula_informacyjna_RODO

Załącznik_nr_5-Umowa

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey