Rozstrzygnięcie konkursu w projekcie Political Voice and Economic Inequality across Nations and Time NCN

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta (stypendysty) w projekcie Political Voice and Economic Inequality across Nations and Time. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Do konkursu przystąpiło dziewięcioro kandydatów. W obecnym konkursie procedura miała charakter dwuetapowy, przy czym pierwszy etap polegał na ocenie przedstawionej przez kandydatów dokumentacji ich dotychczasowych osiągnięć akademickich. Na podstawie oceny zgodności tych osiągnięć z wymogami projektu komisja podjęła decyzje o dopuszczeniu czterech kandydatów do drugiego etapu postępowania, który – zgodnie z ogłoszeniem – odbywał się w formie indywidualnych rozmów.

Następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, w języku angielskim,  z każdym z kandydatów: dwie rozmowy przez Skype i dwie face-to-face. Na podstawie przeprowadzonych rozmów komisja oceniła każdego kandydata według następujących kryteriów:

  1. Znajomość baz danych używanych w badaniach międzykrajowych, a także programów statystycznych, przetwarzania i archiwizacji badań.
  2. Doświadczenie w zakresie badań z dziedziny socjologii politycznej, w tym badań międzynarodowych
  3. Udział w projektach badawczych i we współpracy międzynarodowej.

Po rozmowach kwalifikacyjnych odbyła się dyskusja z udziałem wszystkich członków Komisji. Następnie członkowie Komisji dokonali oceny każdego kandydata według wyżej wymienionych kryteriów. Oceny dokonane zostały na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak osiągnięć lub bardzo słabe osiągnięcia w wymiarze danego kryterium, zaś 5 oznacza osiągnięcia wybitne.

Biorąc pod uwagę sumę ocen cząstkowych, Komisja w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie decyzję o następujących rekomendacjach Radzie Naukowej i Dyrekcji IFiS  PAN:

  1. Przyjąć na stanowisko asystenta mgr Viktorię Muliakę na przewidziany w grancie okres 30 miesięcy;
  2. Przyjąć na stanowisko asystenta mgr Olgę Zielińską na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia kontraktu do 30 miesięcy.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey