Prawicowy populizm jako „choroba” demokracji – uwarunkowania społeczno-psychologiczne

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  on-line w  poniedziałek, 25 października 2021 r., o godz. 15.00.

Aby otrzymać link do ZOOMa, należy napisać mail na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl

Prof. dr hab. Janusz Reykowski wygłosi referat pt. Prawicowy populizm jako „choroba” demokracji – uwarunkowania społeczno-psychologiczne

Komentatorzy: prof. Mirosław Kofta, prof. Michał Bilewicz, prof. Radosław Markowski, prof. Iwona Jakubowska-Branicka

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

W ostatnim dwudziestoleciu mamy do czynienia ze zjawiskami kryzysowymi dotykającymi liberalne demokracje. Zjawiska te polegają  na wzrastaniu popularności ruchów antydemokratycznych zyskujących w Europie (ale także i szerzej) coraz większe poparcie elektoratów. W referacie przedstawiam pogląd, że głównymi powodami tych  zjawisk jest zakłócenie równowagi w różnych sferach współczesnego świata – politycznej, ekonomicznej, społeczno-kulturowej, środowiska naturalnego i klimatu – oraz socjo-psychologiczne reakcje na te zakłócenia. Główną psychologiczną reakcją jest pojawienie się w społeczeństwach silnego poczucia zagrożenia epistemicznego, egzystencjalnego i kulturowego (symbolicznego). Badania psychologiczne pokazują, że częstą konsekwencją takiego  zagrożenia jest wzrost konserwatyzmu i prawicowego autorytaryzmu, który przybiera formę  ruchów prawicowo-populistycznych. Proces ten ma głębokie źródła w pewnych podstawowych własnościach natury homo sapiens, ale nie jest nieuchronną konsekwencją poczucia zagrożenia. W referacie próbuję wyjaśnić, dlaczego we współczesnych demokracjach taka forma psychologicznej reakcji na poczucie zagrożenia może się rozpowszechniać.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey