Popękane polskie społeczeństwo jako pole badawcze – dane, fakty, mity: 29 października 2018 r. o godz. 15.00

Serdecznie zapraszam na pierwsze w roku akademickim 2018/2019 seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  w  poniedziałek, 29 października 2018 ro  godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Swiat 72, w sali 154

dr hab. Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS),

dr hab. Mirosława Grabowska (UW, CBOS)

wygłoszą referat pt. Popękane polskie społeczeństwo jako pole badawcze – dane, fakty, mity

 

W wystąpieniu  analizowana jest problematyka popękania społeczeństwa polskiego. Pojęcie to odnoszone jest do tradycyjnych pojęć socjologicznych opisujących zróżnicowania społeczne: podziałów klasowych, podziałów społeczno-politycznych, zróżnicowania stylów życia czy wzorów konsumpcji, nieciągłości dyskursu społecznego.

Krótki przegląd stanowisk teoretycznych, od Marksa i Webera aż po Bourdieu, dopełnia bardziej wnikliwa prezentacja dokonań polskich autorów – klasycznych i współczesnych. Jako pole analiz popękania społeczeństwa polskiego wskazuje się: po pierwsze, „klasyczne” podziały wynikłe z różnic w położeniu w strukturze społecznej; po drugie, „nowe” podziały związane z konsumpcją i stylami życia; po trzecie, podziały społeczno-polityczne (rozumiane zgodnie z koncepcją Lipseta i Rokkana); po czwarte, obszar języka, komunikacji, dyskursu.

Dalej następuje dyskusja uwzględniająca zarówno koncepcje teoretyczne, jak i – w miarę możliwości – dane empiryczne z czterech wskazanych pól popękania społeczeństwa polskiego. Sformułowane wnioski mają charakter nieostateczny.

Obecnie podziały o charakterze klasowo-warstwowym nie zanikają, konsumpcja wykazuje zarówno klasowo-warstwowe zróżnicowanie, jak i jednorodność przekraczającą granice grup społecznych, elektoraty się krystalizują, zaś podziały w sferze języka wydają się wyraziste. Ponadto istnieją pewne zależności struktury klasowej, sfery konsumpcji i zachowań politycznych, z którymi łączą się podziały w sferze języka i dyskursu. Sytuacja wydaje się jednak dynamiczna

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey