PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOLOGII FINANSÓW

Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytut Bankowości SGH uruchomiły nowy typ interdyscyplinarnych studiów ekonomiczno-socjologicznych w obszarze socjologii finansów.
Studia przygotowane zostały w oparciu o współpracę wiodących polskich instytucji. Wykładowcami są pracownicy naukowi z zakresu ekonomii, finansów oraz socjologii związani z IFiS PAN oraz KES SGH, ponadto dołączą przedstawiciele NBP, GPW, banków komercyjnych, agencji badawczych (Millword Brown), mediów (Bloomberg).
Zajęcia odbywają się w języku polskim. Trwają dwa semestry. Absolwent otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany wspólnie przez IFiS PAN oraz SGH.
Celem studiów jest kształcenie nowych umiejętności rozumienia i zarządzania procesami społecznymi zachodzącymi we współczesnym świecie finansów. Wiedza i umiejętności zdobyte lub pogłębione w trakcie studiów znajdują zastosowanie w pracy współczesnych instytucji finansowych, w tym przede wszystkim banków uniwersalnych i specjalistycznych, zakładów ubezpieczeń, towarzystw i funduszy inwestycyjnych, a także giełdy. Studia będą także przydatne dla pracowników mediów (dziennikarzy ekonomicznych), którzy pragną pogłębić swoją wiedzę dotyczącą procesów gospodarczych współczesnego świata finansów.
Studia skierowane są przede wszystkim do:
• pracowników instytucji finansowych różnego szczebla,
• instytucji otoczenia biznesowego,
• decydentów zarządzających przedsiębiorstwami, w tym dyrektorów finansowych,
• pracowników instytucji rządowych wpływających na zarządzanie przedsiębiorstwami skarbu państwa,
• pracowników instytucji oraz organów bezpieczeństwa i kontroli,
• pracowników mediów, przede wszystkim dziennikarzy ekonomicznych.
Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć (96 punktów ETCS), podczas których słuchacze będę mieli okazję do poznania dwóch punktów widzenia, to jest ekonomicznego i socjologicznego, na zagadnienia przedstawione w obrębie pięciu bloków tematycznych:

1. Instytucje finansowe i otocznie

Więzi między ekonomią i socjologią. Zarys historii kapitalizmu i finansów. Rozwój instytucji finansowych oraz ich odbiór społeczny. Sieć bezpieczeństwa. Socjologiczne koncepcje globalizacji. Prawo międzynarodowe i funkcjonowanie finansów. Ekonomiczna i socjologiczna perspektywa inwestorów na rynkach finansowych. Ekonomiczna i socjologiczna perspektywa interesariuszy na rynkach finansowych. Seminarium – dwa punkty widzenia: podsumowanie bloku w perspektywie socjologicznej i ekonomicznej

2. Rynki finansowe a otoczenie społeczne

Gospodarka: miejsce interakcji ekonomii i socjologii. Procesy finansjalizacji. Zakorzenienie rynków w społeczeństwie. System społeczny a system finansowy. Badania społeczne – źródła wiedzy, metody, analiza krytyczna. Projektowanie badań w dziedzinie instytucji finansowych. Seminarium badawcze – na styku teorii i praktyki. Seminarium – dwa punkty widzenia: podsumowanie bloku w perspektywie socjologicznej i ekonomicznej

3. Jednostka, zbiorowość a świat finansów

Pieniądz i finanse w życiu jednostki – perspektywa psychologiczna, społeczna i ekonomiczna. Finanse behawioralne. Teoria pieniądza w socjologii. Teoria pieniądza w ekonomii. Zmiany ustrojowe i włączenie Polski w globalne rynki finansowe. Materialna infrastruktura rynków finansowych – nowoczesne obszary finansów. Seminarium – dwa punkty widzenia: podsumowanie bloku w perspektywie socjologicznej i ekonomicznej
4. Zróżnicowania w świecie finansówAntropologiczne ujęcie finansów. Teoria bogactwa, prestiżu i statusu – perspektywa socjologiczna. Teoria bogactwa, prestiżu i statusu – perspektywa ekonomiczna. Religijne i ideologiczne wymiary świata finansów. Nierówności materialne wytwarzane przez rynki finansowe. Kulturowe reprezentacje finansów. Przyszłość usług finansowych. Seminarium – dwa punkty widzenia: podsumowanie bloku w perspektywie socjologicznej i ekonomicznej
5. Kryzys finansowy a kryzys wartości

Etyka i moralność finansów. Odpowiedzialność biznesu w finansach. Społeczne wywarzanie wartości i praktyk wartościowania. Standardy prawne i etyczne na giełdzie. Seminarium – dwa punkty widzenia: podsumowanie bloku w perspektywie socjologicznej i ekonomicznej

Seminarium dyplomowe
Rekrutacja na semestr zimowy rozpoczęła się 5 sierpnia 2015 r.

Szczegóły dotyczące studiów oraz rekrutacja online: http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=226&ST=podyplomowe

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey