NOWY PROGRAM WSPARCIA DLA NAUKOWCÓW Z UKRAINY

W ramach porozumienia z Narodową Akademią Nauk Ukrainy Polska Akademia Nauk uruchamia nowy program wsparcia współpracy z Ukrainą:

Dla kogo:

Program jest przeznaczony dla naukowców z Ukrainy, realizujących badania w dowolnej dziedzinie nauki reprezentowanej w PAN, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy w dniu 24.02.2022 roku byli zatrudnieni w ukraińskiej instytucji naukowej lub w instytucie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Nabór wniosków dotyczy:
– naukowców, którzy już przebywają w jednostkach PAN i chcą kontynuować pobyt badawczy po upływie sześciu miesięcy od jego rozpoczęcia,
– naukowców, którzy nie korzystali z dotychczas uruchomionych programów wsparcia PAN i chcą przyjechać do PAN. 

Długość pobytu w PAN
– w przypadku nowych wniosków: od 1 września do maks. 31 grudnia 2022 bez możliwości przedłużenia
– w przypadku przedłużeń trwających już pobytów: do maksymalnie 10 miesięcy łącznie i nie dłużej niż do 31 grudnia 2022, bez możliwości przedłużenia. 

Wnioski:
Wnioski (formularz w załączeniu) jednostki PAN składają do Biura Współpracy z Zagranicą PAN w terminie do 19 sierpnia 2022 roku

Warunki finansowe:
Koszty w wysokości 5000 PLN miesięcznie podlegać będą refundacji na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez jednostkę na Polską Akademię Nauk po zakończeniu każdego miesiąca pobytu.

In the framework of the agreement with the National Academy of Sciences of Ukraine we are launching a new call in support of scientific cooperation with Ukraine:

Who can apply:

The program is intended for scholars from Ukraine, carrying out research in any field of science represented in the PAS, holding at least a PhD degree, who on 24.02.2022 were employed in a Ukrainian scientific institution or an institute of the National Academy of Sciences of Ukraine.

The call for applications is open to:

– scientists who are already in the units of the PAS and wish to continue their research stay after six months from its start,

– scientists who have not yet benefited from PAS support programs launched.

Duration of the stay at PAN:

– new proposals: from September 1, 2022 to December 31, 2022 at the latest, with no possibility of extension

– prolongations of stays already funded: for up to 10 months of the stay in total and no longer than December 31, 2022 with no possibility of extension,

Applications:

Applications (application form attached) are to be submitted by the units of the PAS to theInternational Cooperation Department of the PAS before 19 August 2022 to the address: ukraina@pan.pl.

Financial conditions:

Costs in the amount of 5000 PLN per month will be subject to reimbursement based on a debit note issued by a unit and made out to the Polish Academy of Sciences after the end of each month of the stay.
For any questions, please send e-mails to: ukraina@pan.pl.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey