Nowa dyrektorka Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Dyrektorką SNS (GSSR) została dr hab. Irina Tomescu-Dubrow, profesor Instytutu.

Irina Tomescu Dubrow jest socjologiem. Pracę doktorską obroniła w 2006 r. na Ohio State University, a habilitację w IFiS PAN w 2019 r. Należy do Zespołu Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN i uczestniczy w realizacji badań:

  • POLPAN, programie badań panelowych, który dotyczy badania struktury społecznej (polpan.org)
  • Interdisciplinary Research and Training Program CONSIRT (Interdyscyplinarny Program Badawczy i Edukacyjny; więcej informacji na stronie consirt.osu.edu).

Realizuje projekt HARMONIA, którego celem jest harmonizacja danych z 22 międzynarodowych projektów badawczych (dataharmonization.org). 

Jej zainteresowania naukowe dotyczą metod ilościowych w badaniach panelowych i międzynarodowych, wyjaśniania mobilności klas oraz nierówności dochodów i osiągnięć edukacyjnych w kontekście radykalnych zmian społecznych. Wykorzystuje również analizę danych panelowych, aby wyjaśnić, jak postawy i doświadczenia wpływają na zmiany w strukturze społecznej.

Dziękujemy dr hab. Michałowi Federowiczowi, prof. Instytutu, który od 2017 r. pełnił funkcję dyrektora SNS IFiS PAN, za jego wysiłek na rzecz rozwoju szkoły, a zwłaszcza za uzyskanie na rzecz SNS kolejnych gratów z NCBiR oraz NAWA i uruchomienie programów stypendialnych, w tym dla studentów z Białorusi.

* * *

Szkoła Nauk Społecznych (Graduate School for Social Research) w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Naukdziała od 1992 roku. Daje możliwość uzyskania tytułu magistra „Master of Arts” Uniwersytetu w Lancaster oraz zdobycia stopnia doktora nauk humanistycznych lub nauk socjologicznych. GSSR od momentu powstania była częścią Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. 8 kwietnia 2019 r. trzy Instytuty: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii NaukInstytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk podpisały umowę o wspólnym prowadzeniu szkoły doktorskiej. Dlatego obecnie kształcenie na studiach doktoranckich odbywa się nie tylko w dziedzinach: filozofii i socjologii, ale także psychologii i politologii. Zajęcia w prowadzone są w  języku angielskim.

www.gssr.edu.pl, www.facebook.com/GSSR.Warsaw

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey