Natura czy kultura? Kulturowe „obrazy” świata: natura versus kultura

Na najbliższym spotkaniu, 20 lutego br., o godz. 1130, w sali 154 w Pałacu Staszica, referat pt. Natura czy kultura? Kulturowe „obrazy” świata: natura versus kultura wygłosi Pani Prof. Barbara Kotowa (UAM, Poznań).

Tezy tego wystąpienia – w załączeniu.

W czasie następnego spotkania, 20 marca 2015 r., Pani Prof. Monika Walczak (KUL, Lublin) przedstawi referat nt. Natura wiedzy.

Prowadzący seminarium:

Prof. dr hab. Alina Motycka
Prof. dr hab. Seweryn Blandzi
Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król
Prof. Barbara Kotowa

Natura czy kultura?
Kulturowe „obrazy” świata: natura versus kultura

1. Odwołując się do znanych intuicji, jakie towarzyszą zwykle użyciu przez filozofów (i nie tylko) metaforycznego wyrażenia „obraz” świata, przyjmując zatem, że (1) w grę wchodzi wówczas swojego rodzaju „całość”, tzn. taka, której poszczególne elementy tworzą koegzystujące ze sobą „obrazy” cząstkowe – różnorodne fragmenty rzeczywistości, oraz że (2) owa „całość” posiada wymiar aksjologiczny, próbuję pokazać, że wyrażona w tytułowym sformułowaniu idea antagonizmu natury i kultury stanowi właśnie – z perspektywy kulturoznawczej patrząc – jeden z elementów określonego „obrazu” świata. Rozpatrywana idea jawi się, w kontekście przyjętych w referacie założeń, jako wyraz określonego światopoglądu, takiego zatem systemu wartości, który związany jest z określoną formacją kulturową.

2. Przedmiotem szczególnej uwagi czynię niektóre z konsekwencji myślenia według wchodzących w grę – w przypadku tytułowej opozycji – wartości: pozytywnie zwaloryzowanej natury, przeciwstawianej destrukcyjnej względem niej kulturze oraz pozytywnie zwaloryzowanej kultury, pozostającej w opozycji do negatywnie zwaloryzowanej natury.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey