Motion – Spaces of human Experience / Motion – Wirkungsräume der Erfahrung: 13-15 czerwca 2019 r.

W dniach 13 – 15 czerwca 2019 r. we współpracy pomiędzy IFiS PAN, Instytutem Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW,  Międzynarodowym Towarzystwem Gestalt Theory and its Applications, Uniwersytetem w Trieście, Fundacją Filozofia na Rzecz Dialogu i in. odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie 21. międzynarodowa konferencja poświęcona Teorii Postaci, skupiona na temacie

Motion – Spaces of human Experience / Motion – Wirkungsräume der Erfahrung

Celem naukowym konferencji jest wspólna refleksja nad zjawiskiem ruchu jako momentem określającymi doświadczenie. Ruch jest fenomenem zajmującym filozofię od jej zarania. Już starożytni podnosili kwestię kinestezji przy interpretacji przyrody i jej praw. Do dziś kategoria ruchu jest kluczowa dla nauk przyrodniczych, określając przede wszystkim fizykalne podejście do poznania. Ale to eksternalistyczne podejście cechuje również współczesne nauki o człowieku, takie jak psychologia, pedagogika, czy medycyna oraz nauki społeczne. Jednocześnie ruch od zawsze był też postrzegany jako zjawisko wewnętrzne, związane z rozwojem, dynamiką przeżywania i ekspresją. Dyscypliny takie jak fenomenologia, teoria postaci czy estetyka pojmują ruch właśnie w tym ostatnim sensie. Z antropologicznego punktu widzenia medium ruchu jest ciało i cielesne określenie ludzkiego podmiotu. Planowana konferencja skupiać się będzie na dyskusji tych perspektyw poznawczych konfrontując przy tym podejście eksternalistyczne z wglądem przeżyciowym. W centrum zainteresowania znajdzie się procesualność, motywacja i komunikacja, a także język, emocje i ekspresje cielesne jako obszary doświadczenia ruchu. Ta wieloaspektowość przedmiotu badawczego decyduje o interdyscyplinarnym profilu konferencji. Spotkają się tu filozofowie, fenomenologowie, psychologowie, socjologowie, lingwiści, antropolodzy, psychoterapeuci i psychoanalitycy, ale także teoretycy sportu, biologowie, fizycy i teoretycy Gestalt. Ci ostatni skupiać się będą na pytaniu o aktualność teorii Gestalt w konfrontacji prezentowanymi podejściami. Konferencja będzie się odbywała w formie wystąpień plenarnych, sekcji tematycznych i laboratoriów. Call for Papers został rozesłany do odpowiednich środowisk.

Swój udział jako keynot speakers potwierdzili:

  • Michael Buchholz, International Psychoanalytic University, Berlin
  • Angelo Giavatto, Centre Atlantique de Philosophie, Université de Nantes
  • Michail Kotin, Institute for German Philology, University of Zielona Góra
  • Hilge Laandweer, Institut für Philosophie, FU-Berlin
  • Volker Schürmann, Deutsche Sporthochschule Köln
  • Hans Rainer Sepp, Phenomenology, Charls Univerity Prag/Eugen Fink Archive, Freiburg i. Br.
  • Christoph Wulf, Anthropology and Education, FU-Berlin

Organizatorami konferencji są prof. Jagna Brudzińska (IFiS PAN) oraz prof. Silvia Bonacchi (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW).

Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

GTS_2019

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey