Urszula JareckaInformacje

Imię i nazwisko

Urszula Jarecka

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zakładu Teorii Kultury

E-mail

ujarecka@ifispan.edu.pl

Telefon

22 657 27 39

Pokój

254

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

Zakład Teorii Kultury

Obszary zainteresowań naukowych

aktualne: socjologia kultury, kultura i technologia, socjologia mediów;

archiwalne:  socjologia wojny, socjologia konsumpcji

Skrócony biogram

Urszula Jarecka, prof. dr hab.

ORCID 0000-0002-2667-2898

Socjolog kultury, prowadzi badania w dziedzinie mediów, kultury popularnej, przekształceń technologicznych w kulturze współczesnej. Od 1998 roku związana zawodowo z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. Pracowała jako nauczyciel akademicki w różnych placówkach naukowych,  od tegoż roku prowadziła zajęcia z różnych obszarów socjologii  i dziedzin pokrewnych, a także kultury wizualnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Kultury Polskiej, Ośrodek Studiów Amerykańskich)  w Warszawie, Uniwersytecie w Białymstoku i in.

Poza wykładami kursowymi, monograficznymi i ćwiczeniami prowadziła również seminaria licencjackie i magisterskie (wypromowała ponad 100 magistrów). Współpracowała z the Graduate School for Social Research (SNS), gdzie prowadziła zajęcia dla doktorantów oraz wypromowała nowych doktorów, m.in. dr Agatę Gruszecką-Tieśluk, dr Antoninę Siemionową, dr Martę Szczepanik (absolwentki SNS). Uczestniczyła w przewodach doktorskich i habilitacyjnych w IFIS PAN oraz innych placówkach akademickich, zarówno jako członek komisji jak i recenzent. Brała udział w licznych konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem różnych stowarzyszeń naukowych, m.in. European Sociological Association. Kierowała polską częścią międzynarodowego projektu E-Story. Media and History – From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era. Wyniki poszukiwań badawczych publikuje w książkach i artykułach, wśród publikacji jest m.in. książka Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej (2018).

Prowadzi także działalność popularyzatorską. W  ramach współpracy z Fundacją WSPAK przygotowała wpisy na temat muzyki klasycznej i jazzowej w mediach społecznościowych (np. cykle „Opera. Sen o muzyce doskonałej”; „(Nie)cały ten jazz”). Koordynuje projekty z dziedziny kultury, takie jak „Z Sienkiewiczem przy kawie (Listy)” finansowane w ramach grantu MKDNiS.

 

Wykształcenie
 • 1992 – 1996 interdyscyplinarne studia doktorskie w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie
 • 1997 –  doktorat z dziedziny socjologii napisany  pod kierunkiem Prof. Aldony Jawłowskiej, IFIS PAN, Warszawa
 • 2008 – habilitacja w socjologii kultury, IFIS PAN, Warszawa
 • 2021  – nominacja profesorska w naukach społecznych.
Doświadczenie zawodowe
 • 1997-2001: adiunkt, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • 1998-nadal: adiunkt, a następnie profesor  nadzwyczajny w Zakładzie Teorii Kultury, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa (praca badawcza);
 • 2001-2003: adiunkt, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski;
 • 2003-2010: wykładowca Wyższej Warszawskiej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa, Warszawa;
 • 2004-2006: adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • 2005-2006: kierownik Zakładu Antropologii Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • 2009-2011: wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 • 2006-2014: adiunkt i wykładowca  w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, Warszawa; Od  2010 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego; 
 • 2009-2016: profesor nadzwyczajny w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie;
 • 2012-2014: wykładowca Szkoły Nauk Społecznych przy IFIS PAN.
Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 • European Sociological Association
Realizowane projekty badawcze

Udział w projektach badawczych oraz kierowanie projektami

 1.     Kierowanie polską częścią międzynarodowego projektu, (2015-2018), E-STORY. MEDIA AND HISTORY. From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era, koordynowanego przez stronę włoską. (http://www.e-story.eu/), ERASMUS PLUS, nr projektu 2015-1-2015-1-IT02-KA201-014777. Polska część realizowana była w IFIS PAN, a także w wybranych gimnazjach i liceach w Łodzi i w Warszawie. Beneficjentami części projektu byli nauczyciele, wykonawcami – doktoranci IFIS PAN.

2.     Kierowanie przygotowaniami do badań popytowych, 2018, realizacja Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORSB) przy IFIS PAN oraz firmy zewnętrzne. Badania dotyczyły zapotrzebowania na studia podyplomowe nauczycieli przedmiotów humanistycznych w dziedzinie metod cyfrowych. Przygotowanie kwestionariusza oraz wytycznych do pracy w grupach fokusowych i do wywiadów pogłębionych.

3.     Kierowanie grantem wewnętrznym 2018, finansowanym ze środków na badania IFIS PAN, Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej, efekt – książka wydana w tym samym roku.

4.     Kierowanie projektem zatytułowanym „Czynniki rozwoju zawodowego fotografików w Polsce po transformacji 1989 roku”, realizowanym w latach 2014–2015 w IFIS PAN. W ramach projektu prowadzono wywiady z młodymi artystami-fotografami. Dotację przyznał ZAiKS.

5.     Udział w roli eksperta w kształceniu doktorantów i postdoków w dziedzinie mediów (konsultacje, wizyta studyjna w Bukareszcie, wizyta doktorantów w Warszawie) w międzynarodowym projekcie “Doctoral and post-doctoral scholarships for young researchers in the fields of Political Science, Administrative Science, Communication Science, and Sociology” realizowany przez National School of Political and Administrative Studies, Bukareszt, Rumunia. Umowa nr 134650 (numer rejestracyjny/data R/620/25.07.2013). Kierownik projektu: Prof. Univ. Dr. Alina Bargaoanu, kierownik polskiej części – Prof. dr hab. Józef Niżnik. Okres realizacji 8.04.2014-7.10.2015.

6.     Kierowanie projektem naukowo-badawczym Kształtowanie medialnego wizerunku polskiej armii, finansowanym ze środków Akademii Obrony Narodowej w Warszawie–Rembertowie (10.06 2013 – 30. 09. 2013).

7.     Udział w projekcie „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji”, projekt realizowany na Wydziale Pedagogicznym UW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wysoka jakość systemu oświaty.Działania 3.3 poprawa jakości kształcenia. Poddziałania 3.3.2.Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”. Urszula Jarecka była zatrudniona na zlecenie jako trener prowadzący warsztaty dla nauczycieli i studentów pedagogiki (realizacja zadań 2012-2013).

8.     Kierowanie projektem grantowym „Luksusowa bieda” (2010-2013). Projekt nr N N116 222939 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu przeprowadzone zostały badania kwestionariuszowe, wykonawcą był Zakład Badań Naukowych PTS. Opracowaniem wyników oraz przygotowywaniem tekstów zajmował się zespół: dr Marzena Piotrowska-Trybull, dr Ewa Maciejewska-Mroczek, dr Paweł Reniecki, mgr Piotr Binder. Moim zadaniem była koordynacja prac i redakcja przygotowywanych tekstów.

9.     Kierowanie pracą naukowo-badawczą „Hierarchia wartości studentów AON”, 2012, współpracownicy, których działania naukowe przygotowywałam i nadzorowałam: mgr Justyna Stochaj i mgr Rafał Panfil. Praca badawcza była finansowana ze środków na badania własne przez AON, Warszawa-Rembertów. Praca została sfinalizowana w marcu 2012 roku, pozytywnie zrecenzowana i przygotowana w wersji do użytku wewnętrznego.

10.  Udział w międzynarodowym projekcie “Europe and the Web” (2011-2013), poświęconym badaniom inernetu, kierowanym przez Luisę Cigognetti, Lorenzę Servetti, Pierre’a Sorlina, The Parri Insititute, Bolonia, Włochy. Badałam polskojęzyczne zasoby internetowe i przygotowałam analizę i interpretację tych wyników. Uczestniczyli badacze z Czech, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec, Grecji, Szwecji, Finlandii i innych krajów europejskich.

11.  Uczestnictwo w projekcie międzyuczelnianym Cutlure of postmodernizm, staż w ramach programu polsko-niemieckiej wymiany, OSA UW, Warszawa i University of Hamburg, Niemcy (czerwiec 2010).

12.  Udział w międzynarodowym projekcie „History in European Television” (2009-2010), kierowanym przez prof. Pierre’a Sorlina, Istituto Storico Parri Emilia Romagna, Bolonia. Opracowanie polskiej części projektu (jako główny wykonawca): „Televising History in Polish television”. Projekt trwający od kwietnia 2009 do lutego 2010 finansowany był ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój regionalny prowincji Emilia Romagna we Włoszech. Uczestniczyli badacze z Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Włoch, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Finlandii i innych krajów europejskich.

13.  Uczestnictwo w pracach badawczych sieci naukowej „Rozpad i nowy porządek. Społeczeństwo – naród – kultura w okresie wielkiej zmiany” (2006-2008). Badania realizowane były jako wynik współpracy 5 placówek naukowych: Instytut Psychologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Historii PAN, Instytut Badań Literackich PAN oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Mój temat badawczy w ramach sieci: Konsumpcyjne wzorce relacji międzyludzkich w przekazach medialnych.

14.  Udział w międzynarodowym programie wymiany, 2004-2006, projekt Identity And Choice In Consumer Culture, w Centrum för konsumtionsvetenskap,CFK (Centre for Consumer Studies) Göteborgs universitet, Göteborg, Szwecja (ze strony szwedzkiej kierowała projektem prof. Helene Brembeck, z polskiej – doc. dr hab. Marian Kempny).

15.  Udział w pracach projektu polsko-brytyjskiego, 2001-2003 Joint Polish-British Project on The Constitution of Society in a Globalizating World (zespołem Uniwersytetu w Lancasterze kierował  prof. John Urry,  a zespołem z IFIS PAN – prof. Aldona Jawłowska, doc. Marian Kempny). Opracowywanie zleconych tematów. W roku 2002 na warsztatach Community’s challenge: the global complexity Zakładu Teorii Kultury i Uniwersytetu w Lancasterze wygłosiłam referat na temat przekształceń relacji międzyludzkich poprzez zapośredniczenie w sieci Virtual communities and the real people.

Działalność dydaktyczna
 • 1997-2001: Instytut Kulturoznawstwa,  Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu – wykłady i konwersatoria z historii filmu, praktycznych zastosowań wiedzy o filmie;
 • 2001-2003:Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, konwersatoria i ćwiczenia z dziedziny antropologii kulturowej, audiowizualności oraz psychologii humanistycznej;
 • 2003-2010: Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa, Warszawa – wykłady i ćwiczenia z psychologii ogólnej, społecznej oraz historii filmu; w tym także – seminarium licencjackie i magisterskie. W latach 2006-2011 obroniono 54 prace licencjackie, a także 9 magisterskich; tematy typowe dla socjologii kultury i mediów;
 • 2004-2006: Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku – wykłady z socjologii kultury, socjologii komunikacji i socjologii rozwoju;
 • Po roku 2006 współpraca z IS UwB jako osoba prowadząca zajęcia z socjologii kultury i seminarium magisterskie – do roku 2009 (wypromowałam 12 magistrów);
 • 2009-2011: wykłady i ćwiczenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (socjologia komunikacji, socjologia mediów);
 • 2006-2014: wykłady i konwersatoria w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, Warszawa. Zajęcia – American  Aesthetic Theories II, Classical Hollywood Cinema, Audiovisual Culture in the USA, Aspects of Popular Culture prowadzone w języku angielskim. Seminarium magisterskie rozpoczęte w roku akademickim 2007/2008 również prowadzone jest w języku angielskim, prace przygotowywane są przede wszystkim w tym języku. Do roku 2014 wypromowałam ok. 70  magistrów i uczestniczyłam w wielu obronach zarówno jako recenzent oraz jako przewodnicząca komisji egzaminacyjnej. W latach  2011-2013 byłam opiekunem Koła Naukowego Studentów OSA UW. 
 • 2009-2016; wykłady i konwersatoria w  Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie: socjologia dla doktorantów,  Sociology, Psychological  Aspects of Organizational Behavior dla studentów Erasmusa (zajęcia w języku angielskim);
Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

 Konferencje krajowe

 •  8 grudnia 2011, referat Irenologia, nauka w pogoni za złudzeniami, podczas konferencji „Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno – irenologicznych”, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa-Rembertów. 
 • 15-16 października 2011, referat “Nałogowi mieszkańcy wyobraźni”. Wyobraźnia i jej konteksty, na XX Konferencja z cyklu: CZAS DLA RODZICÓW: Legendy dodatkowego chromosomu. Niezwykłe osiągnięcia osób z zespołem Downa – talenty i mity, Warszawa.
 •  13 maja 2011, udział w panelu “Foto, audio, video – materiały audiowizualne w warsztacie badawczym socjologa” podczas Dni Socjologa, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 •  19-20 października 2010, referat Gesty przyjaźni/wrogości w relacjach międzynarodowych wygłoszony podczas konferencji „Sąsiedztwo i pogranicze. Od konfliktu w przeszłości do współpracy w przyszłości”, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 •  10-11 maja 2010, referat Granice wyobraźni na konferencji „Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami” , Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 14 stycznia 2010 referat Socjologiczne aspekty polemologii na konferencji „Tożsamość polemologii” AON, Warszawa-Rembertów,
 •  6 grudnia 2009, referat Wizerunek anioła w kulturze na konferencji „Kultura popularna i wyzwania współczesności”, UKSW, WWSH, Warszawa
 •  22-24 września 2009, referat Cnota ignorancji. Kompetencje medialne w kulturze nowego stylu, na konferencji „Kultura popularna i społeczne konstruowanie tożsamości”, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Gniezno.
 •  16-17 marca 2009, referat Kultura wizerunku jako wyznacznik stylu życia, konferencja „Style życia i obyczaje w perspektywie przemian wartości kulturowych”, ISNS UW, Warszawa.
 •  14 kwietnia 2008, XXXVII Dni Społeczne: Homo Ludens, czyli zabawa na postmodernistycznym śmietniku, KUL, Lublin, wykład Konsumpcja jako specyficzny styl życia.
 •  4-5 kwietnia 2008, konferencja „Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona”, UAM Poznań, referat: Tabloidyzacja oferty medialnej na tle przemian sfery publicznej.
 •  7-9 grudnia 2006 roku, konferencja „Ciało w perspektywie współczesnej humanistyki”, IFIS PAN, Warszawa; referat: Okaleczone dzieci.
 •  16 grudnia 2005, Seminarium „Formy przemocy w kulturze współczesnej”, UAM Poznań; referat Formy przemocy wizualnej.
 •  26 – 27 listopada 2005 roku, XI Konferencja z cyklu: CZAS DLA RODZICÓW. „Down według Świata. Osoby niepełnosprawne intelektualnie w społeczeństwie, w mediach, w kulturze i sztuce”. Referat: Pożądany czy rzeczywisty – medialne wizerunki osób upośledzonych umysłowo, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani  Warszawa.
 •  Czerwiec  2005, panel: Czy możliwe jest poznanie prawdy obiektywnej? Wystąpienie: Prawda obrazu filmowego – fikcyjność rzeczywistości uwięzionej w kadrze, IFIS PAN Warszawa.
 •  25–26 lutego 2005 roku, Religia. Prawo. Reklama. Dylematy kultury współczesnej (Religion. Law. Advertising. Dilemmas of contemporary culture). Referat: Konsumpcja jako patriotyczny obowiązek. Reklama prasowa w pierwszym okresie transformacji, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Warszawa.
 •  19-20 listopada 2004, III Ogólnopolska Konferencja „Oblicza mediów w społeczeństwie informacyjnym” Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, referat: Wpływ nowych mediów i technologii na konceptualizację czasu i wzorce chronemiczne w relacjach społecznych
 •  15-18 września 2004, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Poznaniu, referat: Telewizja publiczna w Polsce – okno na świat, czy okno na podwórko?
 •  21-23 maja  2003, Kraków UJ, Konferencja “Sztuka perswazji”, referat: Dzieciństwo na sprzedaż.
 •  14-16 marca  2003, Białystok, I Przegląd Filmów Dokumentalnych, referat: Barwy codzienności w Pilskiej Kronice Filmowej.
 •  21-23 listopada 2002, Tykocin, Konferencja “Kultura – telewizja – seryjność – serial”, referat: Idea seryjności w mediach i wojna.
 •  11 czerwca 2002, Poznań, XX Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, sesja plenarna: “Wpływ filmu, telewizji i internetu na dzieci i młodzież w Polsce”, wystąpienie Dorosły wymiar dzieciństwa.
 •  21-24 września 2000, Rzeszów-Tyczyn, XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, referat: Starość w mediach – konteksty, tendencje i przemilczenia.
 •  Wrzesień 1998, Białowieża, konferencja “Losy słowa w kulturze przełomu wieków”, [referat: Obraz miasta w wizualności].

Konferencje międzynarodowe

 •  7-9 września 2012, Warszawa, referat: ‘Re-shaping World War II memory as a German and Polish experience of ‘tourism’ na konferencji “War and Memory: artistic and cultural representations of individual, collective and national memories in twentieth-century Europe at war”, współorganizowanej z Queen’s University Belfast
 •  13-15 kwietnia 2012, Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez prof. E. Tarkowską: “Discourses of Poverty and Social Exclusion”, IFIS PAN, Warszawa referat: Luxurious consumption in poor society,
 •  27-29 października 2011, referat The taste of gloablization. Food in the international context, XIth Conference “European Culture”, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Hiszpania.
 •  1-3 lipca 2011, referat Prominent Sinners and Ordinary Monsters in Polish Media Discourse, konferencja “Re-Thinking The Monstrous: Violence And Criminality In Society”, Ludwig-Maximilians-University Munich, Monachium, Niemcy.
 •  10-12 grudnia 2010, referat Wounded memory. Rhetorical strategies used in media discourse on the Katyń massacre, na konferencji “Forms and Functions of Social Memories – Perspectives from Social and Cultural Sciences”, University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Niemcy.
 •  5-7 lutego 2010, referat Televising History in Polish Television na konferencji “History in Television. European Perspective”, Istituto Sotrico Parri Region Emilia-Romagna, Bolonia, Włochy.
 •   11-15 listopada 2009, uczestnictwo w warsztatach poświęconych konsumpcji w Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) Göteborgs universitet, Szwecja. Referat „Packaging of prestige. Fakes and substitutes on the Polish market” podczas seminarium “The Agency of packaging. Gender, fakes and luxury”.
 •  5-8 lipca  2006, Warsaw East European Conference. 3rd Annual Session, paper: Get Rich And Enjoy Life! Entrepreneurship And Consumption In Press Discourse Of The Early Transformation Period
 •  28-30 września 2004, Consumption as communication , Identity And Choice In Consumer Culture Identity And Choice In Consumer Culture – research seminar, w CFK (Centrum för konsumtionsvetenskap – Centre  for Consumer Studies) w Gothenburgu, Szwecja.
 •  2-4 maja 2003 Lancaster (UK), sesja naukowa “Constitution of Society in a Globalizing World: The Concept of community Re-examined”, referat: Visualisation of interpersonal relations in audio-visual media
 •  23-26 października 2002 Pamplona (Hiszpania), “VII Conference of European Culture”, sekcja L, referat: European Cultural Heritage and Popular Culture.
 •  7-10 lutego 2002 Budapeszt, konferencja “Is European Citizenship Possible? Intercultural Relationships and the recognition of Difference”, referat: Shaping the Polish character in popular culture
 •  27-29 września 2002 Warszawa, udział w sesji “Cultural Complexity”, referat: Virtual Communities and Real People.
 •  3-7 maja  2000 Lancaster (UK), sesja naukowa “Culture under Conditions of Globalisation”, referat “Is Anno Domini the Trouble? Portraits of the Old Age in the Visual.
 •  7-8 maja 1999 Warszawa, warsztaty “Culture on Margins”, referat: The mutual unintelligibility of cultural experience. Warsztaty zorganizowane zostały przez Zakład Teorii Kultury,  gośćmi byli pracownicy Sociology Department of University of Lancaster.
Dorobek popularyzatorski

 Książki autorskie /Books (author)

 

 • Luksus w szarej codzienności [Luxory in everyday life] IFIS Publishers, Warszawa 2013,  pp. 248.
 • Nikczemny wojownik na słusznej wojnie  [Villainous  Warrior  at  Just War], Trio, Warszawa 2009, pp. 292.
 • Propaganda wizualna słusznej wojny [Visual Propaganda of Just War], IFIS Publishers, Warszawa 2008,  pp. 312.
 • Świat wideoklipu [The World of Music Videos], Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, pp.302.

 

Redaktor naukowy/ Editor

 •  Luksus versus niedostatek [Luury versus poverty] [editing by  UJ] IFIS Publishers, Warszawa 2013,  pp. 231.
 • Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia, [Teritories of taste. Studies in anthropolgy and sociology of food and eating],  editor together with A. Wieczorkiewicz,  IFIS Publishers,  Warszawa 2014,  pp. 450.

 

Rozdziały w książkach / Chapters  in the books

 • Wounded Memory. Rhetorical Strategies Used in Public Discourse on the Katyń Massacre, in: M. Braganca & P. Tame (eds), The Long Aftermath, Berghahn, Oxford  2015, chapter 17, forthcoming
 • History on the Web [the case of Poland]; in:  Europe and Media: the History on the Web 2. Poland, Greece, Sweden, Germany, ed. by Luisa Cigognetti, Lorenza Servetti, Pierre Sorlin, il filo d’Europa, nr 11, Bologna 2013,  pp. 11-45.
 • War Tourism in Poland and Germany, w: Twentieth Century Wars in European Memory,  Józef  Niżnik (ed.), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main   2013,  pp 151-178.
 • Televising history  in Polish television, in: History on Television in Seven Eastern European Countries. Hungary, Lithuania, Slovakia, Czech Republic,  Poland,  Romania,  Finland, ed. by L. Cigognetti, L. Servetti, P. Sorlin, il filo d’Europa 5, Bologna [2011]; pp. 93-124..
 • La rappresentazione della storia nella televisione polacca, in: La Storia in televiosione in sette paesi dell’ Europa dell’ Est ed. by L. Cigognetti, L. Servetti, P. Sorlin, il filo d’Europa 5, Bologna [2011]; pp. 101-132.
 • European Cultural Heritage and Popular Culture, in: Actas del VII Congreso „Cultura Europea”, ed. by Enrique Banus, Beatriz Elio, Thomson-Aranzadi, Elcano-Pamplona (Navarra) 2005, pp. 547-553.
 • Propaganda postaw prowojennych: plakaty filmu wojennego [Propaganda of pro-war attitudes: the war movies’ posters] , in: Ferenc T.,  W. Dymarczyk,  P. Chomczyński (eds.),  Wojna – obraz – propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych,  [War – image – propaganda. Sociological analysis of war posters] Wyd. Uniwerystetu Łódzkiego, Łódź 2014, pp. 158-180.
 • Świeckie „anioły”. Wyobrażenia para-anielskie w kulturze popularnej, [Secular „angels”.  Angel-like images in popular culture], in  Chachulski T., J. Snopek,  M.  Ślusarska (eds.),  Religijność  w dobie popkultury [Religiosity in the age of popculture],  Wyd. UKSW, Warszawa 2014, pp. 146-172.
 • Irenologia – nauka w pogoni za złudzeniami, [Irenology – science in the search for  illusions] in: M. Huzarski, A. Czupryński  (eds.),  Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno-irenologicznych [War and peace as the topics of  research], Wyd. AON, Warszawa  2012, pp. 64-87.
 • Obraz bogatego i biednego, [Image of wealthy and poor] in: Luksus versus niedostatek. Społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji,  [Luury versus poverty],  ed. by   Urszula Jarecka,   Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2013, pp. 43-74.
 • Style życia w kontekście kultury wizerunku, [Lifestyles in the context of  culture of images] in:  A. Jawłowska, W. Pawlik, B. Fatyga (eds.), Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy nowe spojrzenia [Lifestyles, values,  mores. Old topics,  new perspectives], Wyd. UW,  Warszawa 2012, pp. 25-48.
 • Retoryka wizualności. Pokazać katastrofę [Rhetoric of visuality. Presentation of  disaster] in: Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, [Texts user manual. Methods of rhetoric]    A. Nita, J. Wasilewski (eds.), GWP, Gdańsk 2011, pp. 177-196.
 • Społeczeństwo techno-euforii i techno-ryzyka. Granice wyobraźni, [Society of  techno-euphoria and techno-risk. The limits of imagination]  in: A. Mica, P. Łuczeczko (eds.), Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, [Humans and nn-humans. Sociological and anthropological perspective]   Wyd. Orbis Exterior, Pszczółki 2011, pp. 285-304.
 • Socjologiczne aspekty polemologii,  czyli co polemologia zawdzięcza socjologii?,  [Sociological aspects of polemology: what polemology owes sociology?] in: M. Huzarski,  B. M. Szulc,  Metodologiczna tożsamość polemologii, [Metodological identity of  polemology] Wyd. AON, Warszawa 2010, pp. 57-63.
 • Polskie smaki tradycyjne i nowe jako element zmieniającego się i przyszłego stylu życia,  [Traditional and new Polish tastes as  an element of  changeable life style], in:  Polskie style życia. Między miastem a wsią,  [Polish lifestyles: between  urban  and  rural areas], B. Łaciak (ed.),  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, pp. 51-59.
 • Medialny obraz dorosłości osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie osób z zespołem Downa [Media image of  mentally disabled on the example of people with Down symdrome] , in: Bogusława Kaczmarek (ed.),  Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy wspomóc? [Difficult Adulthood of people with Down syndrome] , Impuls, Kraków 2010, pp. 313-325.
 • Tabloidyzacja oferty medialnej na tle przemian sfery publicznej, [Tabloidization  of media offer on the background of  the public sphere transformations], in: Wojciech Chyła et al (eds.), Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, [Mediated Culture. Media research and media studies perspective], Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, pp. 295-306.
 • Homo consumens w poszukiwaniu radości. Specyfika kultury konsumpcji w Polsce,  [Homo consumens is looking for joy The uniqueness of consumer culture in Poland], in:  Elżbieta Rekłajtis et al. (eds),  Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, [Unity and diversity. Culture vs. Cultures, Warszawa 2010,  pp.383-398.
 • Konceptualizacja zagrożeń biotechnologicznych w kulturze audiowizualnej,  [Conceptualization of  biotechnological threats in the audiovisual culture] in: Janusz  Mucha (ed.),   Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, [Not Orly Internet. New media, nature and ‘social technologies’ vs. cultural experience],  Nomos, Kraków 2010, pp. 290-300.
 • Bliskość i czas. Obraz więzi międzyludzkich w wybranych narracjach telewizyjnych, [The Image of  Interpersonal Relationships in Chosen Television Narratives], in: Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości  [Popculture and (re)Construction of  Identity], ed. by A. Gromkowska-Melosik, Poznan-Leszno  2007, pp. 428- 464.
 • Konsumpcja  jako patriotyczny obowiązek. Reklama prasowa w pierwszym okresie transformacji  [Consumption as “the Patriotic Duty”. Press Ads in the First Period of Transformation in Poland], in:  Religia, prawo, reklama. Dylematy kultury współczesnej [Relion, Law, Advertising. Dilemmas of Contemporary Culture],  ed. by R.  Paradowski, Media  Form, Warszawa 2006, pp. 55- 64.
 • Formy przemocy wizualnej [Forms of  Visual Violence], in: Formy przemocy w kulturze współczesnej [Forms of Violence in Contemporary Culture], ed. by  H. Mamzer, Poznań 2006, pp. 105-120.
 • Struktura czasu użytkowników nowych technologii komunikacyjnych. Konsekwencje antropologiczne zmian [Anthropological Aspects  of  Time Structuring in the New Communication  Technologies  Personal Experience], in: W środku Europy? Wyniki europejskiego sondażu społecznego [In the Middle of Europe? The Results of  European Social Survey], ed. by H. Domanski, A. Ostrowska, P. B. Sztabinski, IFIS Publishers,Warszawa 2006, pp. 267-291.
 • Dzieciństwo na sprzedaż. Manipulacja niewinnością [Childhood for Sale. Manipulation of Innocence in Media], in:  Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego [The Art of  Persuasion. Sociological, Psychological,  and Linguistic  Aspects of Persuasion], ed. by R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków 2005, pp. 389-402.
 • Wartości istnienia jako zasady regulujące zawartość przekazu medialnego (na przykładzie fenomen popularności) [B-Values as Regulative Rules of  the Media Content (on the popularity/ celebrity phenomena], in: Od kontrkultury do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury [From Counter-Culture to Consumption. Essays on the Contemporary Culture Changes ], ed. by M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska, ISNS UW, Warszawa 2004, pp. 333-356.
 • Wirtualne więzi w globalizującym się świecie [Virtual Ties in the Context of Globalization], in: Kultura w czasach globalizacji [Culture during the Globalization Era], ed. by M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, LTD, Warszawa 2004, pp. 256 – 276.
 • Idea seryjności  i obraz  wojny w filmie i telewizji [The Idea of a Series  in  War Images (Film and Television Images)], in:   Między innowacją a powtórzeniem. Seryjność w kulturze [Between Innovation and Repetition. Series in Culture], ed. by A. Kisielewska, Rabid, Kraków 2004, pp. 177-189.
 • Dorosły wymiar dzieciństwa. Wybrane motywy filmowych narracji o dzieciach [Adult Children. Chosen Aspects of Childhood in Media Narratives], in: Perspektywy filmu i edukacji medialnej w XXI wieku [Prospects of the Movies and Media Education in 21st Century] , ed. by I. Gulan, Poznan 2003, pp. 27-34.
 • Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego [Evolution of Music Videos], w: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku  [New Media in 20th Century Social Communication], ed. by M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, pp. 293-315. (second edition:  Oficyna Naukowa, Warszawa  2005)
 • Złudzenie wielokulturowości? O nieprzekładalności doświadczeń kulturowych, w: Wokół problemów tożsamości [On Illusion of Multiculturalism. The Mutual Unintelligibility of Cultural Experience], ed. by  A. Jawłowska, Wyd. LTW, Warszawa 2001, pp. 257-279.
 • Obraz, słowo i kształtowanie spojrzenia [Image, Word and “Scopic Regimes”] in: Słowo w kulturze mediów [Word in Media Culture], ed. by Z. Suszczyński, Białystok 1999, pp. 189-199.

Hasła w encyklopedii/ entries in encyclopedia

 • Popularna encyklopedia mass mediów [The Popular Encyclopedia of Mass Media], ed. by J. Skrzypczak, Wyd. Kurpisz, Poznań 1999 [short essays and entries on  popular culture and new media – about 96 entries].
 • Media, t. 11 Aktualizacji Encyklopedycznych, Suplement Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Gutenberga [Media, vol. 11 of  The Great Gutenberg’ Encyclopedia], Wyd. Kurpisz, Poznań 1998 [short essays on audiovisual and visual  culture  – about 150 entries].

 

Artykuły w czasopismach /Articles in journals

 •  Monstrum nasze codzienne. Retoryka nadmiaru w tabloidach,   [Our daily monster. Rhetoric of surplus in tabloid discourse] in:  „Kultura Popularna” no 1, 2012,  pp. 56-67.
 • Turystyka patetyczna? Groza wojny jako atrakcja w doświadczeniu turystycznym, [Pathos in tourism. The horror of war as the  tourist attraction]   „Kultura Współczesna” 2010, no 3 (65), pp. 75-91.
 • Okaleczone dzieci. Propagandowe  wykorzystanie wizerunków dzieci rannych i niepełnosprawnych,  [Images of  Handicaped and Injured Children Used for Propaganda Purposes],  „Kultura Współczesna” no 1 (59) / 2009, pp. 99-114.
 • Bogaćcie się  i korzystajcie z życia! Przedsiębiorczość  i konsumpcja w dyskursie prasowym początków transformacji [Get Rich and Enjoy Your Life! Entrepreneurship and Consumption in the  Press Discourse during the Transformation Period in Poland], in „Kultura i Społeczeństwo” 2005, no 3, pp. 107-126.
 • Bohater filmu animowanego [The Hero of Cartoons and Animation], Kwartalnik Filmowy 2003, no 41-42,  pp. 335-347.
 • Starość w mediach – konteksty, tendencje, przemilczenia  [Old Age in Media – Contexts, Trends, Silence] in: Kultura Współczesna 2002, no 1/2 (31/32), pp. 98-113. Tekst  opublikowany także w:  Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego [Fate and Choice. Heritage and Prospects of Polish Society. The Memoire of XI Polish Sociological Congress], ed. by A. Kojder, K. Sowa, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, pp. 508-524.
 • Czy świętość tematu uszlachetnia dzieło? Pozaartystyczne kryteria oceny dzieła filmowego, [Does Sanctity of the Subject Ennoble the Artwork? Non-artistic Criteria of Film Evaluation],  in: Kwartalnik Filmowy 2000, no 29-30, pp.214-222.
 • Matki, żony i bachantki… Portrety kobiet w filmach Davida W. Griffitha [Mothers, Wives,  and Bacchantes… Portraits of Women in David W. Grifiith’s Movies], Kwartalnik Filmowy 1999, no 25, pp. 17-26.
 • Poznanie i przyjemność. Obraz świata w filmie dokumentalnym z początku i końca XX wieku [Knowledge and Pleasure. Image  of World in Documentaries of  the Beginning and the Ending of 20th  Century], Kwartalnik Filmowy 1998, no 23, pp.216-232.
 • Ezechiel 25;17. Objawienie w labiryncie popkultury [with Jerzy Giebułtowski  ‘Ezechiel 25;17’. Revelation in the Pop-cultural  Labyrinth, on Pulp Fiction by Q. Tarantino], Kwartalnik Filmowy, no 21/22, 1998, pp.110-122.
 • Erotyka w wideoklipowym świecie [Eroticism in the Universum of  Music Videos], Kultura Współczesna, no 17-18, 1998, pp.18-35.
 • Ornament i symulacja. Funkcje animacji w wideoklipach [Ornament and Simulation. Function of  Animation in Music Videos], Kwartalnik Filmowy, no 19-20, Winter 1997/ Spring 1998, pp. 322-329.
 • Świat i człowiek w wideoklipowej przestrzeni mitycznej [The Image of World and Man in the „Mythical Space” of Music Videos, Kultura i Społeczeństwo 1997, no 3, pp. 129-154.

Recenzje / Reviews

 • Review of  Marcin  Giżycki’s  book Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych [Wenders Go Home! European Movies on America and their Reception in the USA], in:  „The Americanist. Warsaw Journal for the study of the United States”, Warsaw 2008, vol. XXIV, pp. 187-190.
 • Notes on  Piotr Sztompka book   „Socjologia wizualna” [Visual Sociology], in:  „Studia Socjologiczne” 2005, no 4.
 • “Reklamacji nie uwzględnia się…” review of Ewa Szczęsna book  Poetyka reklamy (Poetics of Ads], in:  „Kultura i Społeczeństwo” no 2, 2003.
Zainteresowania pozanaukowe

kaligrafia, turystyka górska

Information

Short Profile

Urszula Jarecka, Ph.D. – sociologist of culture at the Institute of Philosophy and  Sociology Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland and associate professor at the University of National Defense, Warszawa-Rembertów. Since 1998 she has been teaching sociology of culture, sociology of media and sociology of war at different Polish universities, e.g. 1998-2001 at Adam Mickiewicz University in Poznan, 2001-2003 at the Institute of Polish Culture (Warsaw University) and 2006-2014 at the American Studies Center (Warsaw University). She is the specialist in media and visual culture studies. Her sphere of interest is war propaganda, the visions of history in media, the rhetoric of popular discourse, and  the development of convergence culture. Presented the results of the research during national and international conferences and workshops. Urszula Jarecka is an author of  numerous articles and books.

Research projects

800×600

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,serif;

An international project  E-STORY. MEDIA AND HISTORY. From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era started in 2015. Researchers from Italy, Great Britain, Hungary, Slovenia, Netherlands and Poland. For more information please visit:

https://www.facebook.com/E-Story-Media-and-History-From-Cinema-to-the-Web-1699205390315162/

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey