Urszula JareckaInformacje

Imię i nazwisko

Urszula Jarecka

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zakładu Teorii Kultury

E-mail

urszula.jarecka@ifispan.edu.pl

Telefon

22 657 27 39

Pokój

254

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

Zakład Teorii Kultury

Obszary zainteresowań naukowych

aktualne: socjologia kultury, kultura i technologia, socjologia mediów;

archiwalne:  socjologia wojny, socjologia konsumpcji

Skrócony biogram

Urszula Jarecka, prof. dr hab.

ORCID 0000-0002-2667-2898

Socjolog kultury, prowadzi badania w dziedzinie mediów, kultury popularnej, przekształceń technologicznych w kulturze współczesnej. Od 1998 roku związana zawodowo z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. Pracowała jako nauczyciel akademicki w różnych placówkach naukowych,  od tegoż roku prowadziła zajęcia z różnych obszarów socjologii  i dziedzin pokrewnych, a także kultury wizualnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Kultury Polskiej, Ośrodek Studiów Amerykańskich)  w Warszawie, Uniwersytecie w Białymstoku i in.

Poza wykładami kursowymi, monograficznymi i ćwiczeniami prowadziła również seminaria licencjackie i magisterskie (wypromowała ponad 100 magistrów). Współpracowała z the Graduate School for Social Research (SNS), gdzie prowadziła zajęcia dla doktorantów oraz wypromowała nowych doktorów, m.in. dr Agatę Gruszecką-Tieśluk, dr Antoninę Siemionową, dr Martę Szczepanik (absolwentki SNS). Uczestniczyła w przewodach doktorskich i habilitacyjnych w IFIS PAN oraz innych placówkach akademickich, zarówno jako członek komisji jak i recenzent. Brała udział w licznych konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem różnych stowarzyszeń naukowych, m.in. European Sociological Association. Kierowała polską częścią międzynarodowego projektu E-Story. Media and History – From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era. Wyniki poszukiwań badawczych publikuje w książkach i artykułach, wśród publikacji jest m.in. książka Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej (2018).

Prowadzi także działalność popularyzatorską. W  ramach współpracy z Fundacją WSPAK przygotowała wpisy na temat muzyki klasycznej i jazzowej w mediach społecznościowych (np. cykle „Opera. Sen o muzyce doskonałej”; „(Nie)cały ten jazz”). Koordynuje projekty z dziedziny kultury, takie jak np.  „Z Sienkiewiczem przy kawie” od 2020 roku,  finansowany w programie “Kultura cyfrowa” przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wykształcenie
 • 1992 – 1996 interdyscyplinarne studia doktorskie w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie
 • 1997 –  doktorat z dziedziny socjologii napisany  pod kierunkiem Prof. Aldony Jawłowskiej, IFIS PAN, Warszawa
 • 2008 – habilitacja w socjologii kultury, IFIS PAN, Warszawa
 • 2021  – nominacja profesorska w naukach społecznych.
Doświadczenie zawodowe
 • 1997-2001: adiunkt, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • 1998-nadal: adiunkt, a następnie profesor  nadzwyczajny w Zakładzie Teorii Kultury, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa (praca badawcza);
 • 2001-2003: adiunkt, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski;
 • 2003-2010: wykładowca Wyższej Warszawskiej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa, Warszawa;
 • 2004-2006: adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • 2005-2006: kierownik Zakładu Antropologii Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • 2009-2011: wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 • 2006-2014: adiunkt i wykładowca  w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, Warszawa; Od  2010 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego; 
 • 2009-2016: profesor nadzwyczajny w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie;
 • 2012-2014: wykładowca Szkoły Nauk Społecznych przy IFIS PAN.
Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

 • European Sociological Association (ESA)
 • International Visual Sociology Association (IVSA)
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS)

Członkostwo w Komisji do spraw Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU

Realizowane projekty badawcze

Udział w projektach badawczych oraz kierowanie projektami

 1.     Kierowanie polską częścią międzynarodowego projektu, (2015-2018), E-STORY. MEDIA AND HISTORY. From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era, koordynowanego przez stronę włoską. (http://www.e-story.eu/), ERASMUS PLUS, nr projektu 2015-1-2015-1-IT02-KA201-014777. Polska część realizowana była w IFIS PAN, a także w wybranych gimnazjach i liceach w Łodzi i w Warszawie. Beneficjentami części projektu byli nauczyciele, wykonawcami – doktoranci IFIS PAN.

2.     Kierowanie przygotowaniami do badań popytowych, 2018, realizacja Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORSB) przy IFIS PAN oraz firmy zewnętrzne. Badania dotyczyły zapotrzebowania na studia podyplomowe nauczycieli przedmiotów humanistycznych w dziedzinie metod cyfrowych. Przygotowanie kwestionariusza oraz wytycznych do pracy w grupach fokusowych i do wywiadów pogłębionych.

3.     Kierowanie grantem wewnętrznym 2018, finansowanym ze środków na badania IFIS PAN, Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej, efekt – książka wydana w tym samym roku.

4.     Kierowanie projektem zatytułowanym „Czynniki rozwoju zawodowego fotografików w Polsce po transformacji 1989 roku”, realizowanym w latach 2014–2015 w IFIS PAN. W ramach projektu prowadzono wywiady z młodymi artystami-fotografami. Dotację przyznał ZAiKS.

5.     Udział w roli eksperta w kształceniu doktorantów i postdoków w dziedzinie mediów (konsultacje, wizyta studyjna w Bukareszcie, wizyta doktorantów w Warszawie) w międzynarodowym projekcie “Doctoral and post-doctoral scholarships for young researchers in the fields of Political Science, Administrative Science, Communication Science, and Sociology” realizowany przez National School of Political and Administrative Studies, Bukareszt, Rumunia. Umowa nr 134650 (numer rejestracyjny/data R/620/25.07.2013). Kierownik projektu: Prof. Univ. Dr. Alina Bargaoanu, kierownik polskiej części – Prof. dr hab. Józef Niżnik. Okres realizacji 8.04.2014-7.10.2015.

6.     Kierowanie projektem naukowo-badawczym Kształtowanie medialnego wizerunku polskiej armii, finansowanym ze środków Akademii Obrony Narodowej w Warszawie–Rembertowie (10.06 2013 – 30. 09. 2013).

7.     Udział w projekcie „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji”, projekt realizowany na Wydziale Pedagogicznym UW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wysoka jakość systemu oświaty.Działania 3.3 poprawa jakości kształcenia. Poddziałania 3.3.2.Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”. Urszula Jarecka była zatrudniona na zlecenie jako trener prowadzący warsztaty dla nauczycieli i studentów pedagogiki (realizacja zadań 2012-2013).

8.     Kierowanie projektem grantowym „Luksusowa bieda” (2010-2013). Projekt nr N N116 222939 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu przeprowadzone zostały badania kwestionariuszowe, wykonawcą był Zakład Badań Naukowych PTS. Opracowaniem wyników oraz przygotowywaniem tekstów zajmował się zespół: dr Marzena Piotrowska-Trybull, dr Ewa Maciejewska-Mroczek, dr Paweł Reniecki, mgr Piotr Binder. Moim zadaniem była koordynacja prac i redakcja przygotowywanych tekstów.

9.     Kierowanie pracą naukowo-badawczą „Hierarchia wartości studentów AON”, 2012, współpracownicy, których działania naukowe przygotowywałam i nadzorowałam: mgr Justyna Stochaj i mgr Rafał Panfil. Praca badawcza była finansowana ze środków na badania własne przez AON, Warszawa-Rembertów. Praca została sfinalizowana w marcu 2012 roku, pozytywnie zrecenzowana i przygotowana w wersji do użytku wewnętrznego.

10.  Udział w międzynarodowym projekcie “Europe and the Web” (2011-2013), poświęconym badaniom inernetu, kierowanym przez Luisę Cigognetti, Lorenzę Servetti, Pierre’a Sorlina, The Parri Insititute, Bolonia, Włochy. Badałam polskojęzyczne zasoby internetowe i przygotowałam analizę i interpretację tych wyników. Uczestniczyli badacze z Czech, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch, Niemiec, Grecji, Szwecji, Finlandii i innych krajów europejskich.

11.  Uczestnictwo w projekcie międzyuczelnianym Cutlure of postmodernizm, staż w ramach programu polsko-niemieckiej wymiany, OSA UW, Warszawa i University of Hamburg, Niemcy (czerwiec 2010).

12.  Udział w międzynarodowym projekcie „History in European Television” (2009-2010), kierowanym przez prof. Pierre’a Sorlina, Istituto Storico Parri Emilia Romagna, Bolonia. Opracowanie polskiej części projektu (jako główny wykonawca): „Televising History in Polish television”. Projekt trwający od kwietnia 2009 do lutego 2010 finansowany był ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój regionalny prowincji Emilia Romagna we Włoszech. Uczestniczyli badacze z Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Włoch, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Finlandii i innych krajów europejskich.

13.  Uczestnictwo w pracach badawczych sieci naukowej „Rozpad i nowy porządek. Społeczeństwo – naród – kultura w okresie wielkiej zmiany” (2006-2008). Badania realizowane były jako wynik współpracy 5 placówek naukowych: Instytut Psychologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Historii PAN, Instytut Badań Literackich PAN oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Mój temat badawczy w ramach sieci: Konsumpcyjne wzorce relacji międzyludzkich w przekazach medialnych.

14.  Udział w międzynarodowym programie wymiany, 2004-2006, projekt Identity And Choice In Consumer Culture, w Centrum för konsumtionsvetenskap,CFK (Centre for Consumer Studies) Göteborgs universitet, Göteborg, Szwecja (ze strony szwedzkiej kierowała projektem prof. Helene Brembeck, z polskiej – doc. dr hab. Marian Kempny).

15.  Udział w pracach projektu polsko-brytyjskiego, 2001-2003 Joint Polish-British Project on The Constitution of Society in a Globalizating World (zespołem Uniwersytetu w Lancasterze kierował  prof. John Urry,  a zespołem z IFIS PAN – prof. Aldona Jawłowska, doc. Marian Kempny). Opracowywanie zleconych tematów. W roku 2002 na warsztatach Community’s challenge: the global complexity Zakładu Teorii Kultury i Uniwersytetu w Lancasterze wygłosiłam referat na temat przekształceń relacji międzyludzkich poprzez zapośredniczenie w sieci Virtual communities and the real people.

Zagraniczne doświadczenia naukowe

7-9 maja 2015, wykład dla doktorantów i post-doków The ambiguous role of media in public life oraz konsultacje podczas szkolenia w Economy School Bucharest, Bukareszt, Rumunia.

15-22 maja 2012, wykłady  Ethical concerns in American art, także American Photography in 20th century na zaproszenie Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Monachium, Niemcy.

6-15 lipca 2010, Centrum för konsumtionsvetenskap,CFK (Centre for Consumer Studies) Göteborgs universitet, Gothenburg, Szwecja. Badania własne

5 listopada 2009, wykład WW2 in Polish movies. Wounded memory wygłoszony  w Queen’s University Belfast, Irlandia. Udział w międzynarodowych warsztatach (4-7 listopada 2009) zorganizowanych przez prof. Petera Tame’a.

30 września  2004, Ideology of advertising in communist Poland, wykład gościnny w Handelskole w Gothenburgu, Szwecja.

Staże

–        2-28 czerwca 2010, staż w ramach projektu międzyuczelnianego  Cutlure of postmodernizm, badania własne University of Hamburg, Niemcy. Partnerem University of Hamburg w projekcie był American Studies Center,  OSA UW. 

Działalność dydaktyczna
 • 1997-2001: Instytut Kulturoznawstwa,  Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu – wykłady i konwersatoria z historii filmu, praktycznych zastosowań wiedzy o filmie;
 • 2001-2003:Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, konwersatoria i ćwiczenia z dziedziny antropologii kulturowej, audiowizualności oraz psychologii humanistycznej;
 • 2003-2010: Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa, Warszawa – wykłady i ćwiczenia z psychologii ogólnej, społecznej oraz historii filmu; w tym także – seminarium licencjackie i magisterskie. W latach 2006-2011 obroniono 54 prace licencjackie, a także 9 magisterskich; tematy typowe dla socjologii kultury i mediów;
 • 2004-2006: Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku – wykłady z socjologii kultury, socjologii komunikacji i socjologii rozwoju;
 • Po roku 2006 współpraca z IS UwB jako osoba prowadząca zajęcia z socjologii kultury i seminarium magisterskie – do roku 2009 (wypromowałam 12 magistrów);
 • 2009-2011: wykłady i ćwiczenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (socjologia komunikacji, socjologia mediów);
 • 2006-2014: wykłady i konwersatoria w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, Warszawa. Zajęcia – American  Aesthetic Theories II, Classical Hollywood Cinema, Audiovisual Culture in the USA, Aspects of Popular Culture prowadzone w języku angielskim. Seminarium magisterskie rozpoczęte w roku akademickim 2007/2008 również prowadzone jest w języku angielskim, prace przygotowywane są przede wszystkim w tym języku. Do roku 2014 wypromowałam ok. 70  magistrów i uczestniczyłam w wielu obronach zarówno jako recenzent oraz jako przewodnicząca komisji egzaminacyjnej. W latach  2011-2013 byłam opiekunem Koła Naukowego Studentów OSA UW. 
 • 2009-2016; wykłady i konwersatoria w  Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie: socjologia dla doktorantów,  Sociology, Psychological  Aspects of Organizational Behavior dla studentów Erasmusa (zajęcia w języku angielskim);
Promowane doktoraty

2014,  Agata Gruszecka-Tieśluk, Lokalny wymiar ruchu Slow w Polsce na przykładzie Slow Food oraz Cittàslow, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa. 

2015,  Rafał Panfil, Braterstwo broni jako forma więzi społecznej,  Akademia Obrony Narodowej, Warszawa-Rembertów. 

2015, Aldona Witkowska, Przemiany roli żony i matki w rodzinie na tle przemian obyczajowych w USA (na przykładzie amerykańskich seriali komediowych: 1951-2012), Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa. 

2019, Antonina Siemionowa, „All Alike” or “Distinctively Different”? Russians, Ukrainians and Belarussians in the Eyes of Poles and Slovaks, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa. 

2020, Marta Szczepanik, “Illiberal Cultures” in an Age of Superdiversity. Responses to collisions of normative systems in European multicultural societies, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

2023, Marta Błaszczyńska, The Image of Jews in Polish Memes and Twitter Posts, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa. 

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

 Konferencje krajowe

 •  8 grudnia 2011, referat Irenologia, nauka w pogoni za złudzeniami, podczas konferencji „Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno – irenologicznych”, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa-Rembertów. 
 • 15-16 października 2011, referat “Nałogowi mieszkańcy wyobraźni”. Wyobraźnia i jej konteksty, na XX Konferencja z cyklu: CZAS DLA RODZICÓW: Legendy dodatkowego chromosomu. Niezwykłe osiągnięcia osób z zespołem Downa – talenty i mity, Warszawa.
 •  13 maja 2011, udział w panelu “Foto, audio, video – materiały audiowizualne w warsztacie badawczym socjologa” podczas Dni Socjologa, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 •  19-20 października 2010, referat Gesty przyjaźni/wrogości w relacjach międzynarodowych wygłoszony podczas konferencji „Sąsiedztwo i pogranicze. Od konfliktu w przeszłości do współpracy w przyszłości”, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 •  10-11 maja 2010, referat Granice wyobraźni na konferencji „Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami” , Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 14 stycznia 2010 referat Socjologiczne aspekty polemologii na konferencji „Tożsamość polemologii” AON, Warszawa-Rembertów,
 •  6 grudnia 2009, referat Wizerunek anioła w kulturze na konferencji „Kultura popularna i wyzwania współczesności”, UKSW, WWSH, Warszawa
 •  22-24 września 2009, referat Cnota ignorancji. Kompetencje medialne w kulturze nowego stylu, na konferencji „Kultura popularna i społeczne konstruowanie tożsamości”, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Gniezno.
 •  16-17 marca 2009, referat Kultura wizerunku jako wyznacznik stylu życia, konferencja „Style życia i obyczaje w perspektywie przemian wartości kulturowych”, ISNS UW, Warszawa.
 •  14 kwietnia 2008, XXXVII Dni Społeczne: Homo Ludens, czyli zabawa na postmodernistycznym śmietniku, KUL, Lublin, wykład Konsumpcja jako specyficzny styl życia.
 •  4-5 kwietnia 2008, konferencja „Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona”, UAM Poznań, referat: Tabloidyzacja oferty medialnej na tle przemian sfery publicznej.
 •  7-9 grudnia 2006 roku, konferencja „Ciało w perspektywie współczesnej humanistyki”, IFIS PAN, Warszawa; referat: Okaleczone dzieci.
 •  16 grudnia 2005, Seminarium „Formy przemocy w kulturze współczesnej”, UAM Poznań; referat Formy przemocy wizualnej.
 •  26 – 27 listopada 2005 roku, XI Konferencja z cyklu: CZAS DLA RODZICÓW. „Down według Świata. Osoby niepełnosprawne intelektualnie w społeczeństwie, w mediach, w kulturze i sztuce”. Referat: Pożądany czy rzeczywisty – medialne wizerunki osób upośledzonych umysłowo, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani  Warszawa.
 •  Czerwiec  2005, panel: Czy możliwe jest poznanie prawdy obiektywnej? Wystąpienie: Prawda obrazu filmowego – fikcyjność rzeczywistości uwięzionej w kadrze, IFIS PAN Warszawa.
 •  25–26 lutego 2005 roku, Religia. Prawo. Reklama. Dylematy kultury współczesnej (Religion. Law. Advertising. Dilemmas of contemporary culture). Referat: Konsumpcja jako patriotyczny obowiązek. Reklama prasowa w pierwszym okresie transformacji, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Warszawa.
 •  19-20 listopada 2004, III Ogólnopolska Konferencja „Oblicza mediów w społeczeństwie informacyjnym” Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, referat: Wpływ nowych mediów i technologii na konceptualizację czasu i wzorce chronemiczne w relacjach społecznych
 •  15-18 września 2004, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Poznaniu, referat: Telewizja publiczna w Polsce – okno na świat, czy okno na podwórko?
 •  21-23 maja  2003, Kraków UJ, Konferencja “Sztuka perswazji”, referat: Dzieciństwo na sprzedaż.
 •  14-16 marca  2003, Białystok, I Przegląd Filmów Dokumentalnych, referat: Barwy codzienności w Pilskiej Kronice Filmowej.
 •  21-23 listopada 2002, Tykocin, Konferencja “Kultura – telewizja – seryjność – serial”, referat: Idea seryjności w mediach i wojna.
 •  11 czerwca 2002, Poznań, XX Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, sesja plenarna: “Wpływ filmu, telewizji i internetu na dzieci i młodzież w Polsce”, wystąpienie Dorosły wymiar dzieciństwa.
 •  21-24 września 2000, Rzeszów-Tyczyn, XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, referat: Starość w mediach – konteksty, tendencje i przemilczenia.
 •  Wrzesień 1998, Białowieża, konferencja “Losy słowa w kulturze przełomu wieków”, [referat: Obraz miasta w wizualności].

Konferencje międzynarodowe

 •  7-9 września 2012, Warszawa, referat: ‘Re-shaping World War II memory as a German and Polish experience of ‘tourism’ na konferencji “War and Memory: artistic and cultural representations of individual, collective and national memories in twentieth-century Europe at war”, współorganizowanej z Queen’s University Belfast
 •  13-15 kwietnia 2012, Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez prof. E. Tarkowską: “Discourses of Poverty and Social Exclusion”, IFIS PAN, Warszawa referat: Luxurious consumption in poor society,
 •  27-29 października 2011, referat The taste of gloablization. Food in the international context, XIth Conference “European Culture”, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Hiszpania.
 •  1-3 lipca 2011, referat Prominent Sinners and Ordinary Monsters in Polish Media Discourse, konferencja “Re-Thinking The Monstrous: Violence And Criminality In Society”, Ludwig-Maximilians-University Munich, Monachium, Niemcy.
 •  10-12 grudnia 2010, referat Wounded memory. Rhetorical strategies used in media discourse on the Katyń massacre, na konferencji “Forms and Functions of Social Memories – Perspectives from Social and Cultural Sciences”, University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Niemcy.
 •  5-7 lutego 2010, referat Televising History in Polish Television na konferencji “History in Television. European Perspective”, Istituto Sotrico Parri Region Emilia-Romagna, Bolonia, Włochy.
 •   11-15 listopada 2009, uczestnictwo w warsztatach poświęconych konsumpcji w Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) Göteborgs universitet, Szwecja. Referat „Packaging of prestige. Fakes and substitutes on the Polish market” podczas seminarium “The Agency of packaging. Gender, fakes and luxury”.
 •  5-8 lipca  2006, Warsaw East European Conference. 3rd Annual Session, paper: Get Rich And Enjoy Life! Entrepreneurship And Consumption In Press Discourse Of The Early Transformation Period
 •  28-30 września 2004, Consumption as communication , Identity And Choice In Consumer Culture Identity And Choice In Consumer Culture – research seminar, w CFK (Centrum för konsumtionsvetenskap – Centre  for Consumer Studies) w Gothenburgu, Szwecja.
 •  2-4 maja 2003 Lancaster (UK), sesja naukowa “Constitution of Society in a Globalizing World: The Concept of community Re-examined”, referat: Visualisation of interpersonal relations in audio-visual media
 •  23-26 października 2002 Pamplona (Hiszpania), “VII Conference of European Culture”, sekcja L, referat: European Cultural Heritage and Popular Culture.
 •  7-10 lutego 2002 Budapeszt, konferencja “Is European Citizenship Possible? Intercultural Relationships and the recognition of Difference”, referat: Shaping the Polish character in popular culture
 •  27-29 września 2002 Warszawa, udział w sesji “Cultural Complexity”, referat: Virtual Communities and Real People.
 •  3-7 maja  2000 Lancaster (UK), sesja naukowa “Culture under Conditions of Globalisation”, referat “Is Anno Domini the Trouble? Portraits of the Old Age in the Visual.
 •  7-8 maja 1999 Warszawa, warsztaty “Culture on Margins”, referat: The mutual unintelligibility of cultural experience. Warsztaty zorganizowane zostały przez Zakład Teorii Kultury,  gośćmi byli pracownicy Sociology Department of University of Lancaster.
Dorobek popularyzatorski

Książki autorskie /Books (author)

 

 • Urszula Jarecka, Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej [Unintended consequences of technology development in visual culture], Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2018, pp. 296.
 • Urszula Jarecka, Luksus w szarej codzienności. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji [Luxury in everyday life. Social and moral contexts of consumption], Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2013, pp. 248.
 • Urszula Jarecka, Nikczemny wojownik na słusznej wojnie. Wybrane aspekty obrazu wojny w mediach wizualnych [Villain warrior on just war. Image of war in the media of the 20th century], Wyd. Trio, Warszawa 2009, pp. 292.
 • Urszula Jarecka, Propaganda wizualna słusznej wojny. Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych, [Visual propaganda of just war. Visual media of the 20th century facing wars and armed conflicts]Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2008, pp. 312.
 • Urszula Jarecka, Świat wideoklipu, [Music videos as a key to contemporary visuality’ understanding] Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, pp. 303.

 

 

Redaktor naukowy/ Editor

 • Social Aspects of Changes in the Polish Army after 1989,  Urszula Jarecka, Marzena Piotrowska-Trybull (eds), Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018, pp. 177.
 • Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia [Taste territories. Studies in anthropology and sociology of food], (Urszula Jarecka,  Anna Wieczorkiewicz, eds), Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2014, pp. 450.
 • Luksus versus niedostatek. Społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji [Luxury versus scarcity. Socio-economic background of consumption] (Urszula Jarecka, ed.),  Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2013, pp. 231.

 

Artykuły w czasopismach /Articles in journals

 • Urszula Jarecka, Czy wirusolog może być analitykiem wojennym? Autorytety kryzysowe w mediach, „Kultura Współczesna” 2(122)/2023, pp. 34-48. doi.org/10.26112/kw.2023.122.03.
 • Urszula Jarecka, Relikty, implanty, pamiątki… Co bardziej rozwija  kulturę lokalną? „Perspektywy Kultury”, 2023, 1(40), ss. 241-259, DOI: 10.35765/pk.2023.4001.17
 • Urszula Jarecka, Paweł Fortuna, Social media in the future: Under the sign of unicorn,  “Studia Humanistyczne AGH” The Future of Social Media (Guest Editor: Paul Levinson, Fordham University) 2, 2022, vol. 21, s. 61-79.  10.7494/human.2022.21.2.61; http://www.journalssystem.com/shagh/Social-Media-in-the-Future-Under-the-Sign-of-Unicorn-,148210,0,1.html
 • Urszula Jarecka, Paweł Fortuna, „Rasa drapieżców” w cyberświecie. Wstęp do analizy zjawiska, w: „Stan Rzeczy” 1 (20) /2021, numer tematyczny „Drapieżne tożsamości”, s. 139-171; wydanie online: https://www.stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/issue/view/20/60https://doi.org/10.51196/srz.20.6
 • Urszula Jarecka, Wyzwania antropocenu. Żywioł wody w retoryce audiowizualnych narracji o katastrofach, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” 2020, t. 109, nr 2, ss. 83-97.
 • Urszula Jarecka, Apokalipsa kulturowa według Adorna, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” 2020, t. 110, nr 3, ss. 180-191.
 • Urszula Jarecka, Świat na krawędzi… Współczesne wojny w dyskursie medialnym, w: Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka, 2017, nr 2, ss. 94-109.
 • Urszula Jarecka, Spotkania kultur w kilku obrazach : granice odrębności w przestrzeni realnej i wirtualnej, w: „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2015, t 6, ss. 56-71. (wersja elektroniczna: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa-r2015-t6/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa-r2015-t6-s56-71/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa-r2015-t6-s56-71.pdf)
 • Urszula Jarecka, Monstrum nasze codzienne. Retoryka nadmiaru w tabloidach,  [Our daily monster. Rhetoric of surplus in tabloid discourse], „Kultura Popularna” no 1, 2012,  pp. 56-67.
 • Urszula Jarecka, Groza wojny jako atrakcja w doświadczeniu turystycznym,  [Pathos in tourism. The horror of war as the  tourist attraction], „Kultura Współczesna” 2010, no 3 (65), pp. 75-91.
 • Urszula Jarecka, Okaleczone dzieci. Propagandowe  wykorzystanie wizerunków dzieci rannych i niepełnosprawnych,  [Images of  Handicaped and Injured Children Used for Propaganda Purposes],  „Kultura Współczesna” no 1 (59) / 2009, pp. 99-114.
 • Urszula Jarecka, Bogaćcie się  i korzystajcie z życia! Przedsiębiorczość  i konsumpcja w dyskursie prasowym początków transformacji [Get Rich and Enjoy Your Life! Entrepreneurship and Consumption in the  Press Discourse during the Transformation Period in Poland], in „Kultura i Społeczeństwo” 2005, no 3, pp. 107-126.
 • Urszula Jarecka, Bohater filmu animowanego [The Hero of Cartoons and Animation], Kwartalnik Filmowy 2003, no 41-42,  pp. 335-347.
 • Urszula Jarecka, Starość w mediach – konteksty, tendencje, przemilczenia  [Old Age in Media – Contexts, Trends, Silence], Kultura Współczesna 2002, no 1/2 (31/32), pp. 98-113. Published also in: Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego [Fate and Choice. Heritage and Prospects of Polish Society. The Memoire of XI Polish Sociological Congress], ed. by A. Kojder, K. Sowa, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, pp. 508-524.
 • Urszula Jarecka, Czy świętość tematu uszlachetnia dzieło? Pozaartystyczne kryteria oceny dzieła filmowego, [Does Sanctity of the Subject Ennoble the Artwork? Non-artistic Criteria of Film Evaluation],  in: Kwartalnik Filmowy 2000, no 29-30, pp.214-222.
 • Urszula Jarecka, Matki, żony i bachantki… Portrety kobiet w filmach Davida W. Griffitha [Mothers, Wives,  and Bacchantes… Portraits of Women in David W. Grifiith’s Movies], Kwartalnik Filmowy 1999, no 25, pp. 17-26.
 • Urszula Jarecka, Poznanie i przyjemność. Obraz świata w filmie dokumentalnym z początku i końca XX wieku [Knowledge and Pleasure. Image  of World in Documentaries of  the Beginning and the Ending of 20th  Century], Kwartalnik Filmowy 1998, no 23, pp.216-232.
 • Urszula Jarecka, Ezechiel 25;17. Objawienie w labiryncie popkultury [with Jerzy Giebułtowski  ‘Ezechiel 25;17’. Revelation in the Pop-cultural  Labyrinth, on Pulp Fiction by Q. Tarantino], Kwartalnik Filmowy, no 21/22, 1998, pp.110-122.
 • Urszula Jarecka, Erotyka w wideoklipowym świecie [Eroticism in the Universum of  Music Videos], Kultura Współczesna, no 17-18, 1998, pp.18-35.
 • Urszula Jarecka, Ornament i symulacja. Funkcje animacji w wideoklipach [Ornament and Simulation. Function of  Animation in Music Videos], Kwartalnik Filmowy, no 19-20, Winter 1997/ Spring 1998, pp. 322-329.
 • Urszula Jarecka, Świat i człowiek w wideoklipowej przestrzeni mitycznej [The Image of World and Man in the „Mythical Space” of Music Videos, Kultura i Społeczeństwo 1997, no 3, pp. 129-154.

 

 

Rozdziały w książkach / Book Chapters 

 • Urszula Jarecka, Bread, Meat, and Water and the Taste of Globalization: New Trends in Food Consumption and Production  in Poland, w: Susan C. Pearce, Eugenia Sojka (red.), Cultural Change in East-Central European and Eurasian Spaces. Post-1989 Revisions and Re-imaginations, Springer, Cham 2021, s. 115-138.
 • Urszula Jarecka, Paweł Fortuna, Sztuka odpowiedzialnej wyobraźni. Lekcje sztucznej inteligencji, w: Małgorzata Bogunia Borowska (red.),  Kultura (nie)odpowiedzialności. Społeczne konteksty zaniechanej cnoty, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2021, s. 199-215.
 • Urszula Jarecka,  Origen y evolución de la televisión en Polonia, in: Virginia Martín Jiménez, Julio Montero Díaz, eds., La Televisión en Europa: la Historia de sus Orígenes, Tirant lo Blanch, Valencia 2019, p. 129-158.
 • Urszula Jarecka, Polish media monitoring. Week of 1-7 May 2017, in Luisa Cigognetti, Pierre Sorlin, Europe and Media: History and Television and the Web. Second Update – May 2017, Il filio d’Europa, no 24, [Bologna] 2018, p. 113-144. (https://www.assemblea.emr.it/europedirect/pubblicazioni/filkonfeo-deuropa-1/documenti/europe-and-media-history-on-television-and-the-web-second-update-may-2017)
 • Urszula Jarecka, Performatywna przestrzeń balkonów w kontekście stylów życia, w: Magdalena Łukasiuk, Maciej Brosz (red.), Zadomowienie. Konteksty empiryczne, Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, Kawle Dolne 2018, s. 41-57. (http://www.isns.uw.edu.pl/pliki/wydawnictwa/Zadomowienie-Konteksty-empiryczne-red-M-Lukasiuk-M.pdf)
 • Urszula Jarecka, Image of the Polish Army in Media Discourse, in: Urszula Jarecka, Marzena Piotrowska-Trybull, eds., Social Aspects of Changes in the Polish Army after 1989, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018, s. 130-167.
 • Urszula Jarecka, Report from Poland, w: Europe and Media. History on Television and the Web vol.I, red. Luisa Cigonetti, Pierre Sorlin, il Filo d’Europa 21, Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, Bologna, 2017, s. 167-196.(http://www.assemblea.emr.it/europedirect/pubblicazioni/filo-deuropa-1/asdasd/filo-deuropa/volume-22-europe-and-media-history-on-television-and-the-web)
 • Urszula Jarecka, Poland, w: Europe and Media. History on Television and the Web vol. II red. Luisa Cigonetti, Pierre Sorlin, il Filo d’Europa 22, Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, Bologna, 2017, s. 77-85. (https://www.assemblea.emr.it/europedirect/pubblicazioni/filo-deuropa-1/documenti/filo-deuropa-n-22-europe-and-media-history-on-television-and-the-web-vol.ii)
 • Urszula Jarecka, Wounded Memory. Rhetorical Strategies Used in Public Discourse on the Katyń Massacre, in: The Long Aftermath. Cultural Legacies of Europe at War, 1936-2016, eds. M. Braganca, P. Tame, Berghahn Books, New York – Oxford, 2016 (2018 – second edition), pp. 302-315.
 • Urszula Jarecka, Kompetencje medialne kształtowane przez nowe media: “cnota ignorancji”, w: red. J. Kurczewska, M. Karkowska, Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. Ramy, właściwości, epizody, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2016, pp. 471-487.
 • Urszula Jarecka,  Bez maski. Wizerunki niepełnosprawności intelektualnej w amerykańskich serialach popularnych, w: Zrozum mnie i szanuj. Refleksje wokół niepełnosprawności intelektualnej, red. Andrzej Suchcicki, Wyd. Stowarzyszenia Bardziej Kochani, Warszawa 2016, s. 173-192.
 • Urszula Jarecka,  Veranika Laputska, 17 września 1939 roku. Dwa punkty widzenia – perspektywa polska i białoruska, w: Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński (red.),  Kulturowe analizy patriotyzmu, Wyd. Katedra, Gdańsk 2016, s. 101-128.
 • Urszula Jarecka,  Wybrane wizerunki kobiet w sztuce animacji, w: Marcin Giżycki, Adam Trwoga (red.), Magia animacji. Z archiwum animatora, Wyd. PJATK, Warszawa, 2016, s. 98-117.
 • Urszula Jarecka,  O chlebie naszym (nie)powszednim. Cena dobrobytu, w: Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga jubileuszowa dla Profesor Elżbiety Tarkowskiej, pod. Red. K. Górniak et al., Wyd. APS, Warszawa 2015, s. 227-246.
 • Urszula Jarecka,  History on the Web, w: Europe and Media: History on the Web 2. Poland, Greece, Sweden, Germany, il filo d’Europa no 14, [red. Luisa Cigognetti, Lorenza Servetti, Pierre Sorlin], The Parri Insititute, Bologna 2014, s. 11-45.
 • Urszula Jarecka, War Tourism in Poland and Germany, w: Twentieth Century Wars in European Memory,  Józef  Niżnik (ed.), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main   2013,  pp 151-178.
 • Urszula Jarecka,  Televising history  in Polish television, in: History on Television in Seven Eastern European Countries. Hungary, Lithuania, Slovakia, Czech Republic,  Poland,  Romania,  Finland, ed. by L. Cigognetti, L. Servetti, P. Sorlin, il filo d’Europa 5, Bologna [2011]; pp. 93-124.
 • Urszula Jarecka,  La rappresentazione della storia nella televisione polacca, in: La Storia in televiosione in sette paesi dell’ Europa dell’ Est ed. by L. Cigognetti, L. Servetti, P. Sorlin, il filo d’Europa 5, Bologna [2011]; pp. 101-132.
 • Urszula Jarecka,  Propaganda postaw prowojennych: plakaty filmu wojennego [Propaganda of pro-war attitudes: the war movies’ posters] , in: Ferenc T.,  W. Dymarczyk,  P. Chomczyński (eds.),  Wojna – obraz – propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych,  [War – image – propaganda. Sociological analysis of war posters] Wyd. Uniwerystetu Łódzkiego, Łódź 2014, pp. 158-180.
 • Urszula Jarecka, Świeckie „anioły”. Wyobrażenia para-anielskie w kulturze popularnej, [Secular „angels”.  Angel-like images in popular culture], in  Chachulski T., J. Snopek,  M.  Ślusarska (eds.),  Religijność  w dobie popkultury [Religiosity in the age of popculture],  Wyd. UKSW, Warszawa 2014, pp. 146-172.
 • Urszula Jarecka, Irenologia – nauka w pogoni za złudzeniami, [Irenology – science in the search for  illusions] in: M. Huzarski, A. Czupryński  (eds.),  Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno-irenologicznych [War and peace as the topics of  research], Wyd. AON, Warszawa  2012, pp. 64-87.
 • Urszula Jarecka, Obraz bogatego i biednego, [Image of wealthy and poor] in: Luksus versus niedostatek. Społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji,  [Luury versus poverty],  ed. by   Urszula Jarecka,   Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2013, pp. 43-74.
 • Urszula Jarecka, Style życia w kontekście kultury wizerunku, [Lifestyles in the context of  culture of images] in:  A. Jawłowska, W. Pawlik, B. Fatyga (eds.), Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy nowe spojrzenia [Lifestyles, values,  mores. Old topics,  new perspectives], Wyd. UW,  Warszawa 2012, pp. 25-48.
 • Urszula Jarecka, Retoryka wizualności. Pokazać katastrofę [Rhetoric of visuality. Presentation of  disaster] inInstrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, [Texts user manual. Methods of rhetoric]    A. Nita, J. Wasilewski (eds.), GWP, Gdańsk 2011, pp. 177-196.
 • Urszula Jarecka, Społeczeństwo techno-euforii i techno-ryzyka. Granice wyobraźni, [Society of  techno-euphoria and techno-risk. The limits of imagination]  in: A. Mica, P. Łuczeczko (eds.), Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, [Humans and nn-humans. Sociological and anthropological perspective]   Wyd. Orbis Exterior, Pszczółki 2011, pp. 285-304.
 • Urszula Jarecka, Socjologiczne aspekty polemologii,  czyli co polemologia zawdzięcza socjologii?,  [Sociological aspects of polemology: what polemology owes sociology?] in: M. Huzarski,  B. M. Szulc,  Metodologiczna tożsamość polemologii, [Metodological identity of  polemology] Wyd. AON, Warszawa 2010, pp. 57-63.
 • Urszula Jarecka, Polskie smaki tradycyjne i nowe jako element zmieniającego się i przyszłego stylu życia,  [Traditional and new Polish tastes as  an element of  changeable life style], in:  Polskie style życia. Między miastem a wsią,  [Polish lifestyles: between  urban  and  rural areas], B. Łaciak (ed.),  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, pp. 51-59.
 • Urszula Jarecka, Medialny obraz dorosłości osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie osób z zespołem Downa [Media image of  mentally disabled on the example of people with Down symdrome] , in: Bogusława Kaczmarek (ed.),  Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy wspomóc? [Difficult Adulthood of people with Down syndrome] , Impuls, Kraków 2010, pp. 313-325.
 • Urszula Jarecka, Tabloidyzacja oferty medialnej na tle przemian sfery publicznej, [Tabloidization  of media offer on the background of  the public sphere transformations], in: Wojciech Chyła et al (eds.), Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, [Mediated Culture. Media research and media studies perspective], Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, pp. 295-306.
 • Urszula Jarecka, Homo consumens w poszukiwaniu radości. Specyfika kultury konsumpcji w Polsce,  [Homo consumens is looking for joy The uniqueness of consumer culture in Poland], in:  Elżbieta Rekłajtis et al. (eds),  Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, [Unity and diversity. Culture vs. Cultures, Warszawa 2010,  pp.383-398.
 • Urszula Jarecka,, Konceptualizacja zagrożeń biotechnologicznych w kulturze audiowizualnej,  [Conceptualization of  biotechnological threats in the audiovisual culture] in: Janusz  Mucha (ed.),   Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, [Not Orly Internet. New media, nature and ‘social technologies’ vs. cultural experience],  Nomos, Kraków 2010, pp. 290-300.
 • Urszula Jarecka, Bliskość i czas. Obraz więzi międzyludzkich w wybranych narracjach telewizyjnych, [The Image of  Interpersonal Relationships in Chosen Television Narratives], in: Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości  [Popculture and (re)Construction of  Identity], ed. by A. Gromkowska-Melosik, Poznan-Leszno  2007, pp. 428- 464.
 • Urszula Jarecka, Konsumpcja  jako patriotyczny obowiązek. Reklama prasowa w pierwszym okresie transformacji  [Consumption as “the Patriotic Duty”. Press Ads in the First Period of Transformation in Poland], in:  Religia, prawo, reklama. Dylematy kultury współczesnej [Relion, LawAdvertising. Dilemmas of Contemporary Culture],  ed. by R.  Paradowski, Media  Form, Warszawa 2006, pp. 55- 64.
 • Urszula Jarecka, Formy przemocy wizualnej [Forms of  Visual Violence], in: Formy przemocy w kulturze współczesnej [Forms of Violence in Contemporary Culture], ed. by  H. Mamzer, Poznań 2006, pp. 105-120.
 • Urszula Jarecka, Struktura czasu użytkowników nowych technologii komunikacyjnych. Konsekwencje antropologiczne zmian [Anthropological Aspects  of  Time Structuring in the New Communication  Technologies  Personal Experience], in: W środku Europy? Wyniki europejskiego sondażu społecznego [In the Middle of Europe? The Results of  European Social Survey], ed. by H. Domanski, A. Ostrowska, P. B. Sztabinski, IFIS Publishers,Warszawa 2006, pp. 267-291.
 • Urszula Jarecka, European Cultural Heritage and Popular Culture, in: Actas del VII Congreso „Cultura Europea”, ed. by Enrique Banus, Beatriz Elio, Thomson-Aranzadi, Elcano-Pamplona (Navarra) 2005, pp. 547-553.
 • Urszula Jarecka, Dzieciństwo na sprzedaż. Manipulacja niewinnością [Childhood for Sale. Manipulation of Innocence in Media], in:  Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego [The Art of  Persuasion. Sociological, Psychological,  and Linguistic  Aspects of Persuasion], ed. by R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków 2005, pp. 389-402.
 • Urszula Jarecka, Wartości istnienia jako zasady regulujące zawartość przekazu medialnego (na przykładzie fenomen popularności) [B-Values as Regulative Rules of  the Media Content (on the popularity/ celebrity phenomena]in: Od kontrkultury do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury [From Counter-Culture to Consumption. Essays on the Contemporary Culture Changes ], ed. by M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska, ISNS UW, Warszawa 2004, pp. 333-356.
 • Urszula Jarecka, Wirtualne więzi w globalizującym się świecie [Virtual Ties in the Context of Globalization], in: Kultura w czasach globalizacji [Culture during the Globalization Era], ed. by M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, LTD, Warszawa 2004, pp. 256 – 276.
 • Urszula Jarecka, Idea seryjności  i obraz  wojny w filmie i telewizji [The Idea of a Series  in  War Images (Film and Television Images)], in:   Między innowacją a powtórzeniem. Seryjność w kulturze [Between Innovation and Repetition. Series in Culture], ed. by A. Kisielewska, Rabid, Kraków 2004, pp. 177-189.
 • Urszula Jarecka, Dorosły wymiar dzieciństwa. Wybrane motywy filmowych narracji o dzieciach [Adult Children. Chosen Aspects of Childhood in Media Narratives], in: Perspektywy filmu i edukacji medialnej w XXI wieku [Prospects of the Movies and Media Education in 21st Century] , ed. by I. Gulan, Poznan 2003, pp. 27-34.
 • Urszula Jarecka, Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego [Evolution of Music Videos], w: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku  [New Media in 20th Century Social Communication], ed. by M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, pp. 293-315. (second edition:  Oficyna Naukowa, Warszawa  2005)
 • Urszula Jarecka, Złudzenie wielokulturowości? O nieprzekładalności doświadczeń kulturowych, w: Wokół problemów tożsamości [On Illusion of Multiculturalism. The Mutual Unintelligibility of Cultural Experience], ed. by  A. Jawłowska, Wyd. LTW, Warszawa 2001, pp. 257-279.
 • Urszula Jarecka, Obraz, słowo i kształtowanie spojrzenia [Image, Word and “Scopic Regimes”] inSłowo w kulturze mediów [Word in Media Culture], ed. by Z. Suszczyński, Białystok 1999, pp. 189-199.

 

 

Hasła w encyklopedii/ entries in encyclopedia

 • Popularna encyklopedia mass mediów [The Popular Encyclopedia of Mass Media], ed. by J. Skrzypczak, Wyd. Kurpisz, Poznań 1999 [short essays and entries on  popular culture and new media – about 96 entries].
 • Media, t. 11 Aktualizacji Encyklopedycznych, Suplement Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Gutenberga [Media, vol. 11 of  The Great Gutenberg’ Encyclopedia], Wyd. Kurpisz, Poznań 1998 [short essays on audiovisual and visual  culture  – about 150 entries].

 

Recenzje / Reviews

 • Urszula Jarecka, Review of  Marcin  Giżycki’s  book Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych [Wenders Go Home! European Movies on America and their Reception in the USA], in:  „The Americanist. Warsaw Journal for the study of the United States”, Warsaw 2008, vol. XXIV, pp. 187-190.
 • Urszula Jarecka, Notes on  Piotr Sztompka book   „Socjologia wizualna” [Visual Sociology], in:  „Studia Socjologiczne” 2005, no 4.
 • Urszula Jarecka, “Reklamacji nie uwzględnia się…” review of Ewa Szczęsna book  Poetyka reklamy (Poetics of Ads], in:  „Kultura i Społeczeństwo” no 2, 2003.

Inne

Wybrane publikacje popularno-naukowe

 • Urszula Jarecka, Socjolog kultury w internecie. Zapiski spod oblężonej twierdzy, w: „Forum Akademickie”  nr 9, 2022, s. 30-32.
 • Urszula Jarecka,  Luxury. Polish style, w: Money to Burn. Visual Representations and Experience, red. Katarzyna Kołodziej, Magdalena Komornicka, Zachęta – Narodowe Centrum Sztuki, Warszawa 2016, ss. 76-86. (https://zacheta.art.pl/public/upload/mediateka/pdf/57e27fa540451.pdf)
 • Urszula Jarecka,  Luksus po polsku, w: Bogactwo. Wizualne reprezentacje i doświadczenie bogactwa we współczesnej Polsce, red. Katarzyna Kołodziej, Magdalena Komornicka, Zachęta – Narodowe Centrum Sztuki, Warszawa 2016, ss. 97-118. (https://zacheta.art.pl/public/upload/mediateka/pdf/57e27ecc80ee6.pdf)
 • Urszula Jarecka,  Twarze sukcesu: ludzie z zespołem Downa, w: Twarze sukcesu. Zespół Downa, red. Jolanta Koral, Andrzej Suchcicki, Wyd. Stowarzyszenie Bardziej Kochani, Warszawa 2014, ss. 198-219. 
Zainteresowania pozanaukowe

kaligrafia, turystyka górska

Information

Short Profile

Urszula Jarecka, Ph.D. – sociologist of culture at the Institute of Philosophy and  Sociology Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland and associate professor at the University of National Defense, Warszawa-Rembertów. Since 1998 she has been teaching sociology of culture, sociology of media and sociology of war at different Polish universities, e.g. 1998-2001 at Adam Mickiewicz University in Poznan, 2001-2003 at the Institute of Polish Culture (Warsaw University) and 2006-2014 at the American Studies Center (Warsaw University). She is the specialist in media and visual culture studies. Her sphere of interest is war propaganda, the visions of history in media, the rhetoric of popular discourse, and  the development of convergence culture. Presented the results of the research during national and international conferences and workshops. Urszula Jarecka is an author of  numerous articles and books.

Educational Background

1992 – 1996 interdisciplinary doctoral studies at the School of Social Sciences at IFIS PAN, Warsaw, Poland.

1997 – Ph.D. in sociology written under the supervision of Prof. Aldona Jawlowska, IFIS PAN, Warsaw

2008 – habilitation in sociology of culture, IFIS PAN, Warsaw

2021 – professorial appointment in social sciences.

Work Experience

1997-2001: assistant professor, Institute of Culture Studies, Adam Mickiewicz University, Poznań;

1998-present: assistant professor and then associate professor, the Culture Theory Unit, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw (research work);

2001-2003: assistant professor, Institute of Polish Culture, University of Warsaw;

2003-2010: lecturer, Boleslaw Prus University of Warsaw School of Humanities, Warsaw;

2004-2006: assistant professor at the Institute of Sociology, University of Białystok;

2005-2006: head of the Department of Cultural Anthropology at the Institute of Sociology, University of Bialystok;

2009-2011: lecturer at the Academy of Special Education in Warsaw;

2006-2014: assistant professor at the Center for American Studies, UW, Warsaw; Since 2010, at the position of associate professor;

2009-2016: associate professor at the Academy of National Defense in Rembertów, Poland;

2012-2014: lecturer at the School of Social Sciences at IFIS PAN.

Research projects

Leading the Polish part of the international project, (2015-2018), E-STORY. MEDIA AND HISTORY. From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era, coordinated by the Italian team. (http: // www. e-story. eu /), ERASMUS PLUS, project no. 2015-1-2015-1-IT02-KA201-014777. The Polish part was implemented at IFIS PAN, as well as at selected junior high schools and high schools in Łódź and Warsaw. Beneficiaries of the project were teachers,  and contractors the PhD students of GSSR (IFIS PAN)

Managing preparations for demand research, 2018, implementation was done by  the Center for Sociological Research (ORSB) at the IFIS PAN,  and external companies. The research concerned the need for postgraduate studies in humanities teaching in the field of digital methods. Preparation of a questionnaire and guidelines for working in focus groups,  and for in-depth interviews.

Leading the internal grant 2018, financed from funds for the IFIS PAN research, Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej, [Unintended consequences of the development of technology in visual culture], resulted in publishing  a book in the same year.

Managing the project entitled  „Czynniki rozwoju zawodowego fotografików w Polsce po transformacji 1989 roku” [“Factors of professional development of photographers in Poland after the transformation of 1989”], implemented in the years 2014-2015 at IFIS PAN. As a part of the project, interviews with young photographers were conducted. ZAiKS granted the subsidy.

Participation as an expert in the education of doctoral students and postdocs in the field of media (consultations, study visit in Bucharest, visit of doctoral students in Warsaw) in the international project “Doctoral and post-doctoral scholarships for young researchers in the fields of Political Science, Administrative Science, Communication Science, and Sociology” implemented by the National School of Political and Administrative Studies, Bucharest, Romania. Contract No. 134650 (registration number / date R / 620 / 25.7.01.2013). Project manager: Prof. Univ. Dr. Alina Bargaoanu, head of the Polish part – Prof. dr hab. Józef Niżnik. Implementation period 8. 04. 2014-7. 10. 2015.

Managing  the scientific research project: Kształtowanie medialnego wizerunku polskiej armii [Shaping the media image of the Polish army], financed by the National Defense University in Warsaw-Rembertów (June 10, 2013 – October 30, 2013).

Participation in the project „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji” [“Good practice as a key to professionalism in education”], project implemented at the Faculty of Education at the University of Warsaw, co-financed by the European Union under the European Social Fund under Priority III of the Human Capital Operational Program “High quality of the education system. Activities 3. 3 improving the quality of education. Sub-measure 3. 3. 2. Effective teacher education and improvement system – competition projects “. Urszula Jarecka was hired as a trainer conducting workshops for teachers and students of pedagogy (implementation of tasks 2012-2013).

Managing the grant project „Luksusowa bieda” [“Luxury poverty”] (2010-2013). Project No. N N116 222939 financed by the Ministry of Science and Higher Education. As part of the project, questionnaire surveys were carried out, the contractor was the Scientific Research Institute PTS. The study and results were prepared by the team: Dr. Marzena Piotrowska-Trybull, Dr. Ewa Maciejewska-Mroczek, Dr. Paweł Reniecki, and Piotr Binder. My task was to coordinate the work and editing of the articles prepared by the team.

Managing scientific research „Hierarchia wartości studentów AON” [“Hierarchy of AON students’ values”], 2012, I supervised scientific activities and writing of Justyna Stochaj MA and Rafał Panfil, MA. The research work was financed from funds for sc. “own research” by AON, Warsaw-Rembertów. The work was finalized in March 2012, positively reviewed and printed in a version for internal use.

Participation in the international project “Europe and the Web” (2011-2013) devoted to internet research, led by Luisa Cigognetti, Lorenza Servetti, Pierre Sorlin, The Parri Insititute, Bologna, Italy. I was responsible for searching  Polish-language Internet resources and the interpretation of results. Participants were researchers from the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Great Britain, Poland, Italy, Germany, Greece, Sweden, Finland and other European countries.

Participation in the intercollegiate project Culture of postmodernism, internship under the Polish-German exchange program, OSA UW, Warsaw and University of Hamburg, Germany (June 2010).

Participation in the international project “History in European Television” (2009-2010), led by prof. Pierre Sorlin, Istituto Storico Parri Emilia Romagna, Bologna. Development of the Polish part of the project (as the main contractor): “Televising History in Polish television”. The project, lasting from April 2009 to February 2010, was financed from the European Union funds for the regional development of the province of Emilia Romagna in Italy. Researchers from the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Italy, Germany, Greece, Spain, Finland and other European countries participated in it.

Participation in research works of the scientific network „Rozpad i nowy porządek. Społeczeństwo – naród – kultura w okresie wielkiej zmiany”  [“Disintegration and New Order. Society – nation – culture  in times of great change”] (2006-2008). The research was carried out as a result of cooperation between 5 scientific institutions: Institute of Psychology of the Polish Academy of Sciences, Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Institute of History of the Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. My research topic within the network: Konsumpcyjne wzorce relacji międzyludzkich w przekazach medialnych [Consumer patterns of interpersonal relationships in media coverage].

Participation in the international exchange program, 2004-2006, Identity And Choice In Consumer Culture project, in the Center för konsumtionsvetenskap, CFK (Center for Consumer Studies) Göteborgs universitet, Gothenburg, Sweden (from the Swedish side managed the project of Prof. Helene Brembeck, from Polish side – Associate Professor  Marian Kempny).

Participation in the work of the Polish-British project, 2001-2003 Joint Polish-British Project on the Constitution of the Globalizing World (University of Lancaster, leader of the team was Professor John Urry, fron IFIS PAN side the project was led by Professor Aldona Jawłowska, Associate Professor Marian Kempny). Preparation of commissioned topics. In 2002, at the workshop Community’s challenge: the global complex organized by the Theory of Culture Unit IFIS PAN and the University of Lancaster, I gave a lecture on transforming interpersonal relations through mediation in the web:  Virtual communities and the real people.

Organizational activities

ORGANIZATION AND CO-ORGANIZATION OF SESSIONS, WORKSHOPS AND NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCES

 September 14-17, 2016, co-organization (together with dr. Kalina Kukiełko-Rogozińska and dr. Krzysztof Tomanek) and leading the thematic group Medialne obrazy wojny [Media Images of War] at the XVI Congress of the PTS in Gdańsk.

January 25, 2015, co-organization (together with z dr hab. Sławomir Łotysz) and leading the conference „Technika i społeczeństwo w PRL” [Technology and Society in the Polish People’s Republic], IFIS PAN, and Instytut Historii Nauki PAN.

November 18-19, 2015, co-organization (together with z dr hab. Sławomi Łotysz) and chairing sessions of the conference „Technika i społeczeństwo w PRL. Część II” [Technology and Society in the Polish People’s Republic. Part II], IFIS PAN, and Instytut Historii Nauki PAN.

September 7-9 2012, co-organization of the international conference “War and Memory: Artistic and Cultural Representations of Europe.” Participation in the organizing committee together with prof. Józef Niżnik, prof. Andrzej Szpociński, and Prof. Peter Tame (Queen’s University Belfast). The conference turned out to be a great success, in the conference program were about 100 speeches mainly from foreign guests. The conference was a part of the celebration of the 20th anniversary of the GSSR at IFIS PAN.

September 8 – 11, 2010, XIV Sociological Congress PTS, Co-organization together with Associate Professor Anna Wieczorkiewicz a session: „Kultura smaku. Socjologiczne aspekty praktyk kulinarnych” [“Culture of taste. Sociological aspects of culinary practices”]. The session was all-day, two-part, and gathered a large audience.

2010, co-organization together with Associate Professor Anna Wieczorkiewicz and Associate Professor Andrzej Leder, cyclic panels on cultural studies „Przedmioty – przestrzenie – przekazy” [“Objects – spaces – messages”]. The panels were of a national, specialist nature. Invited guests were young and experienced researchers in social sciences. The media audience also appeared among the academic audience. Elaboration of the discussion from one of the sessions was posted in the “ResPublika Nowa” (2012, No. 207: Wielkie pomniki niepotrzebnych ludzi [Great monuments of unnecessary people], Adriana Sylwia Bartnik, Radoslaw Kossakowski, Andrzej Leder, Jerzy Snopek).

February 10 – 14, 2010 I organized and conducted workshop “Poverty and luxury in consumer culture. Comparative studies “in Białystok (we were hosted by the Institute of Sociology, UWB). The workshop was attended by foreign guests from scientific institutions from Sweden, Belarus and Russia.

May 25-27, 2009 I organized an international seminar “Consumption and Lifestyle. Fascinating Food: Sociological and Anthropological Aspects of Eating “. The meeting, which took place in Warsaw at the IFIS PAN, was attended by consumption researchers from the CFK (Centrum för konsumtionsvetenskap – Center for Consumer Science, Göteborgs universitet, Sweden).

Supervision of PhD dissertations

2014,  Agata Gruszecka-Tieśluk, Lokalny wymiar ruchu Slow w Polsce na przykładzie Slow Food oraz Cittàslow, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

2015,  Rafał Panfil, Braterstwo broni jako forma więzi społecznej,  Akademia Obrony Narodowej, Warszawa-Rembertów.

2015, Aldona Witkowska, Przemiany roli żony i matki w rodzinie na tle przemian obyczajowych w USA (na przykładzie amerykańskich seriali komediowych: 1951-2012), Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

2019, Antonina Siemionowa, „All Alike” or “Distinctively Different”? Russians, Ukrainians and Belarussians in the Eyes of Poles and Slovaks, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

2020, Marta Szczepanik, “Illiberal Cultures” in an Age of Superdiversity. Responses to collisions of normative systems in European multicultural societies, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

2023, Marta Błaszczyńska, The Image of Jews in Polish Memes and Twitter Posts, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Presentations at conferences, symposia, seminars

Paper  presentation during national conferences  

·       November, 7-8 2017, paper   Zanieczyszczenia wizualne (visual pollution) jako kontekst przekształceń kategorii estetycznych w fotografii, [Visual pollution as a context of transformations of aesthetic categories in photography], conference „Odwracanie_wzroku” [“Reversal of the image”] organized by the Museum of the History of Photography in Kraków.

·       June 12-13, 2017,  paper  on Przemiany ról artystów fotografów i fotoreporterów w kulturze nowych mediów, [Transforming the roles of photographers and photojournalists in the culture of new media], the conference “Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych”, [“Art as a subject of reflection on social sciences”], Sociology of Arts Section, PTS, UKSW, Warsaw (also media statement: http: //audycjekulturalne. pl/sztuka-jako-przedmiot-refleksji-nauk-spolecznych/).

·       December 17,  2015, paper  Świat nad przepaścią… Zagrożenia cywilizacyjne związane z nowoczesną wojną [The world over the abyss… Civilization threats related to modern war] during the meeting of the Committee on Civilization Hazards PAU, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków.

·       January 29,  2015, paper   Popularyzacja techniki i technologii w mediach PRL, czyli „nie taki diabeł straszny…” [Popularization of technics and technologies in the PRL media, meaning “not such a terrible devil…”] during the conference  „Technika i społeczeństwo w PRL” [Technology and Society in the Polish People’s Republic], IFIS PAN, and Instytut Historii Nauki PAN.

·       June 29,  2014, Luksusowe jedzenie w świetle badań, [Luxury food in the light of research], speech at the “Food Seminar” organized by dr. Justyna Straczuk, IFIS PAN, Warszawa.

·       October 22, 2013, paper   Wzorce kobiecości a etos żołnierza, [Patterns of femininity and the soldier’s ethos] , the conference „25 lat wojskowej służby kobiet” [“25 years of military service of women”] of  the Ministry of National Defense, and  AON, Warszawa-Rembertów.

·       March 18-21,  2013,  paper  Żywność kulturowo przetworzona (O globalizacji smaku),  [Culturally processed food (On the globalization of taste)], conference „Żywność kulturowo przetworzona. Kulinaria z perspektywy humanistycznej”, [“Culturally processed food. Culinary from a humanistic perspective”], Academia Artes Libersales UW, Warszawa.

·       December 8,  2011, paper   Irenologia, nauka w pogoni za złudzeniami, podczas konferencji „Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno – irenologicznych”, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa-Rembertów.

·       October, 19-20 2010,  paper Gesty przyjaźni/wrogości w relacjach międzynarodowych wygłoszony podczas konferencji „Sąsiedztwo i pogranicze. Od konfliktu w przeszłości do współpracy w przyszłości”, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

·       May 10-11, 2010,  paper Granice wyobraźni na konferencji „Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami” , Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

·       January14,  2010  paper Socjologiczne aspekty polemologii na konferencji „Tożsamość polemologii” AON, Warszawa-Rembertów.

·       December 6,  2009,  paper Wizerunek anioła w kulturze na konferencji „Kultura popularna i wyzwania współczesności”, UKSW, WWSH, Warszawa

·       September 22-24,  2009,  paper Cnota ignorancji. Kompetencje medialne w kulturze nowego stylu, na konferencji „Kultura popularna i społeczne konstruowanie tożsamości”, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Gniezno.

·       March 16-17,  2009,  paper Kultura wizerunku jako wyznacznik stylu życia, conference „Style życia i obyczaje w perspektywie przemian wartości kulturowych”, ISNS UW, Warszawa.

·       April 14,  2008, XXXVII Dni Społeczne: Homo Ludens, czyli zabawa na postmodernistycznym śmietniku, KUL, Lublin, lecture Konsumpcja jako specyficzny styl życia.

·       April 4-5,  2008, conference „Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona”, UAM Poznań, paper:  Tabloidyzacja oferty medialnej na tle przemian sfery publicznej.

·       December 7-9,  2006, conference „Ciało w perspektywie współczesnej humanistyki”, IFIS PAN, Warszawa; paper:  Okaleczone dzieci.

·       December 16,  2005, Seminarium „Formy przemocy w kulturze współczesnej”, UAM Poznań;  paper Formy przemocy wizualnej.

·       June  2005, panel: Czy możliwe jest poznanie prawdy obiektywnej? Wystąpienie: Prawda obrazu filmowego – fikcyjność rzeczywistości uwięzionej w kadrze, IFIS PAN Warszawa.

·       February 25–26,  2005, Religia. Prawo. Reklama. Dylematy kultury współczesnej (Religion. Law. Advertising. Dilemmas of contemporary culture). Paper:  Konsumpcja jako patriotyczny obowiązek. Reklama prasowa w pierwszym okresie transformacji, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Warszawa.

·       November 19-20,  2004, III Ogólnopolska Conference „Oblicza mediów w społeczeństwie informacyjnym” Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, paper:  Wpływ nowych mediów i technologii na konceptualizację czasu i wzorce chronemiczne w relacjach społecznych

·       September 15-18, 2004, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Poznaniu, paper:  Telewizja publiczna w Polsce – okno na świat, czy okno na podwórko?

·       July 11,   2003, National motives in Andrzej Wajda filmography,  paper wygłoszony na sesji „Central European Culture – Wanted” zorganizowanej przez Central European Subregion of the WSChF w Białystoku.

·       May 21-23,  2003, Kraków UJ, Conference “Sztuka perswazji”, paper:  Dzieciństwo na sprzedaż.

·       March 14-16,  2003, Białystok, I Przegląd Filmów Dokumentalnych, paper:  Barwy codzienności w Polskiej Kronice Filmowej.

·       November 21-23,  2002, Tykocin, Conference “Kultura – telewizja – seryjność – serial”, paper:  Idea seryjności w mediach i wojna.

·       June 11,  2002, Poznań, XX Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, sesja plenarna: “Wpływ filmu, telewizji i internetu na dzieci i młodzież w Polsce”, wystąpienie Dorosły wymiar dzieciństwa.

·       September 21-24,  2000, Rzeszów-Tyczyn, XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, paper:  Starość w mediach – konteksty, tendencje i przemilczenia.

·       September 1998, Białowieża, conference “Losy słowa w kulturze przełomu wieków”, [paper: Obraz miasta w wizualności].

 

 

Paper  presentation during international conferences 

·                 June 25-28,  2018,  paper Visual identity of place. History as emotional element of political games in city space,  the International Visual Sociology Association (IVSA), Paris-Saclay University – Evry University, Evry, France.

·                 April 26-28,  2018,  paper Managing visual overflow and media education podczas “8th Budapest Visual Learning Conference”, Hungarian Academy of Sciences,  Budapest, Hungary.

·                 March 1-2,  2018,  paper Rhetoric of luxury in the touristic offer in Poland; conference “World Luxury Destinations 2018: Defining Luxury, Creating Experiences”, Bangkok, Thailand.

·                 February 2-3,  2018,  paper Digital tools for teachers in Poland , workshop in the project  E-STORY – Media and History – From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era, Sound and Vision Center, Hilversum, the Netherlands.

·                 September 14-16,  2017,  paper Far beyond “Romeo and Juliet”… Balcony as performative space of ecological theatre,  conference „Roof and Walls /Dachy i ściany”, organized by  Sekcja Antropologii Społecznej PTS, Lidzbark Warmiński.

·                 April 3-8,  2017,  paper Polish media scene and historical education, E-story workshop in Logroño, Universidad international de la Rioja (UNIR), Logroño, Spain.

·                 July 4-8, 2017, paper Archeology of everyday life in the artistic photo-projects, during  EU SSSI 2017,  “Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry”, UŁ, Łódź.

·                 August 29 – September 1, 2017,  paper Everyday life in the artistic photo-projects, 13th Conference of the European Sociological Association “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, Athens, Greece.

·                 December 2-4,  2016,  paper Rhetoric of everyday in the artistic projects. The case of “Sociological record” by Zofia Rydet, wygłoszony podczas 4th International Conference of Photography & Theory (ICPT2016) “Photography And The Everyday”, Nikosia, Cyprus.

·                 November 28,  2016,  paper Polish Media System after transformation. Togehter with PhD student Marta Błaszczyńska during the Polish-Chinese conference, IFIS PAN, Warszawa.

·                 September 14-17,  2016,  paper Unintended consequences of digitalization in photography , during the English language session 4, at the XVI Congress of the PTS in Gdańsk.

·                 July 26 -30,  2016,  paper Ethical aspects of technology in the media discourse of the postwar era. The case of Poland,  43rd Symposium of the International Committee for the History of Technology’s,  Porto, Portugal.

·                 May 13,  2016,  paper Media Discourses on National History in the Context of National Security , conference  “Various aspects of security management” in  AON, Warszawa-Rembertów.

·                 November 24-26,  2015, speech  History in the secondary education in Poland, during  KOM1 Erasmus +, Istituto Storico Parri, Bologna, Italy.

·                 October 13-14,  2015,  paper “In the name of (un)justice”: pacifist rhetoric as used in the Polish media to justified chosen military interventions in the Middle East, the conference  “The theory of just war. Behind the jurisprudential defense of (abstaining from) military action”, UKSW, Warszawa.

·                 August 25-28,  2015,  paper Food for masses. The Case of Poland, the 12th Conference of the European Sociological Association, Prague, Czech Republic.

·                 June 17-19,  2015,  paper Changes of food consumption during the PPR era, together with  dr Małgorzata Gajda-Łaszewska. Conference “Mosaics of Change, Revisited: Creating Cultures in the “New Europe” and Central Asia” Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

·                 February 5-7,  2015,  paper Luxorious consumption in poor society, given during the conference  “The Spaces of Luxury: Places, Spaces and Geographies from the Renaissance to the Present”, Warwick Business School, London, Great Britain.

·                 November 28-29,  2014, The Web and education. Polish case, workshop on “MEDIA AND HISTORY. From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital Era”, Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Bologn, Italy.

·                 July 29 – August 1,  2014, The image of bio-­‐technology in contemporary art and media, The 41st ICOHTEC symposium: Technology in Times of Transition, Brasov, Romania.

·                 July 15-16,  2014, Imagination, individualism, ideology: the feminine aesthetic on the basis of chosen examples from the American animation, paper during the conference accompanied festival of animated films  “Animator”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

·                 July 10-13,  2014,  paper Culture as luxury in Poland after 1989, conference “WEEC: Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years Later”, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

·                 November 30,  2013,  paper History and the Web – a report from Poland, conference “Europa e Media: la storia nel web Workshop di presentazione dei risultati della seconda fase della ricerca”, Istituto Per La Storia E Le Memorie Del Novecento Parri Emilia-Romania, Bologna, Italy.

·                 October 24-26,  2013, Luxury goods in the perspective of globalized social reality. How advertising shapes luxurious needs, during  The 12th “European Culture” Conference, Barcelona, Spain.

·                 October 15-17,  2013, speech Coping with culture: sociological and anthropological perspective (as keynote speaker) during the conference  “COPING WITH CULTURE. Practical aspects of Cross-Cultural Competence and it’s usability for basic and advanced training”, organized by  Zentrum Innere Führung Zentrale Koordinierungsstelle Interkulturelle Kompetenz, Germany and AON, Warszwa-Rembertów.

·                 September 7-9,  2012, paper:  ‘Re-shaping World War II memory as a German and Polish experience of ‘tourism’ , conference  “War and Memory: artistic and cultural representations of individual, collective and national memories in twentieth-century Europe at war”,  coorganized by Queen’s University Belfast and  IFIS PAN, Warszawa.

·                 April 13-15,  2012, paper:  Luxurious consumption in poor society, during international conference organized by prof. Elżbieta Tarkowska: “Discourses of Poverty and Social Exclusion”, IFIS PAN, Warszawa

·                 October 27-29,  2011,  paper The taste of gloablization. Food in the international context, XIth Conference “European Culture”, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spain.

·                 July 1-3,  2011,  paper Prominent Sinners and Ordinary Monsters in Polish Media Discourse, conference “Re-Thinking The Monstrous: Violence And Criminality In Society”, Ludwig-Maximilians-University Munich, Germany.

·                 December 10-12,  2010,  paper Wounded memory. Rhetorical strategies used in media discourse on the Katyń massacre, conference  “Forms and Functions of Social Memories – Perspectives from Social and Cultural Sciences”, University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany.

·                 February 5-7,  2010,  paper Televising History in Polish Television during conference  “History in Television. European Perspective”, Istituto Sotrico Parri Region Emilia-Romagna, Bologna, Italy.

·                 November 11-15, 2009,  participation in workshops devoted to consumer culture in  Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) Göteborgs universitet, Sweden;   paper „Packaging of prestige. Fakes and substitutes on the Polish market” during a  seminar “The Agency of packaging. Gender, fakes and luxury”.

·                 July 5-8,  2006, paper : Get Rich And Enjoy Life! Entrepreneurship And Consumption In Press Discourse Of The Early Transformation Period , Warsaw East European Conference. 3rd Annual Session, UW, Warszawa.

·                 September 28-30,  2004, paper  Consumption as communication , during research seminar  Identity And Choice In Consumer Culture Identity And Choice In Consumer Culture, CFK (Centrum för konsumtionsvetenskap – Centre for Consumer Studies), Göteborg, Sweden.

·                 May 2-4,  2003, paper:  Visualisation of interpersonal relations in audio-visual media during a session  “Constitution of Society in a Globalizing World: The Concept of community Re-examined”, Lancaster, Great Britain.

·                 October 23-26,  2002, paper:  European Cultural Heritage and Popular Culture.   “VII Conference of European Culture”,  Pamplona (Spain).

·                 February 7-10,  2002,  paper:  Shaping the Polish character in popular culture,  conference “Is European Citizenship Possible? Intercultural Relationships and the recognition of Difference”, Budapest, Hungary.

·                 September 27-29,  2002, paper:  Virtual Communities and Real People paper:  Virtual Communities and Real People, during the session  “Cultural Complexity”,. Warszawa.

·                 October  2001,   paper The Relevance Of Media Studies For Anthropology In The Conditions Of Globalisation  was sent to the conference, “Social Science Net Workshop”, Bucharest, Romania.

·                 May 3-7,  2000, paper “Is Anno Domini the Trouble? Portraits of the Old Age in the Visual , session “Culture under Conditions of Globalisation”, Lancaster Great Britain.

·                 May 7-8,  1999, paper:  The mutual unintelligibility of cultural experience,  workshop  “Culture on Margins”. Workshop was organized by the Theory of Culture Unit IFIS PAN, and our guest came from Sociology Department of University of Lancaster.

Promotion of scientific activity

POPULAR-SCIENTIFIC CONFERENCES AND SPEECHES OUTSIDE THE SCIENTIFIC Milieu

·                 Exhibition  Warstwy życia / Layers of Life organized at Pawilon 512, Copernicus Center,  Centrum Nauki Kopernik in Warszaw,  (May 11-27,  2018). In the group 4 I worked at preparations of the isntalment  Layers of emotions. The exhibition was the result of  the American Arts Incubator – Poland project, whose leader was the American artist Amy Karle. Representatives of the world of science and art participated in this project.

·                 Lecture on social and cultural aspects of the war in film Ta noc by Werner Schroeter,  delivered on October 30, 2017 at the Goethe-Institut, Warsaw.

·                 Speech on the popular music during the meeting of fans „Aloha! Elvis, Hawaiian birthday”, Warszawa, January 23,  2013.

·                 Lecture Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Hollywood, given during the  XV Festiwal Nauki (15th Science Festival), September 20,  2011, Warszawa.

·                 Lecture on Miłość i erotyka w filmie klasycznego Hollywood (based on the lecture from point 178) given at University of the Third Age, Warsaw (2 meetings in November 2011).

·                 October 15-16,  2011,  paper Nałogowi mieszkańcy wyobraźni. Wyobraźnia i jej konteksty, [Addictive inhabitants of the imagination. Imagination and its contexts], at the XX Conference from the series: CZAS DLA RODZICÓW: Legendy dodatkowego chromosomu. Niezwykłe osiągnięcia osób z zespołem Downa – talenty i mity, [TIME FOR PARENTS: Legends of an additional chromosome. Unusual achievements of people with Down syndrome – talents and myths], Warszawa.

·                 May 13,  2011, participation in the session “Foto, audio, video – materiały audiowizualne w warsztacie badawczym socjologa” [“Photo, audio, video – audiovisual materials as sociologist’s research tools”] during  Dni Socjologa, Akademia Pedagogiki Specjalnej,  Warszawa.

·                 November 26 – 27,  2005 , Paper:  Pożądany czy rzeczywisty – medialne wizerunki osób upośledzonych umysłowo,  [Desired or real – media images of people with intellectual disabilities], during the XI Conference from the cycle: CZAS DLA RODZICÓW. „Down według Świata. Osoby niepełnosprawne intelektualnie w społeczeństwie, w mediach, w kulturze i sztuce” [TIME FOR PARENTS. “Down by World. People with intellectual disabilities in society, in the media, in culture and in art”] Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Association of Families and Carers of People with Down Syndrome,  Warszawa.

·                 Lecture  Media jako narzędzia globalizacji [Media as a globalization tool] inaugurating the Educational Books Fair in Sieradz, [Targi Książki Edukacyjnej]  delivered September  6,  2003.

ORGANIZATION OF EVENTS PULARIZATING SCIENCE

·                 Organization of workshops for primary and secondary school teachers during the project  the E-STORY grant – Media and History – From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era. During the classes, the idea of digital humanities and the use of digital tools in the teaching of humanities was promoted (March 15, 17,  2018, Warsaw, IFIS PAN).

·                 Organization and running a stand promoting the E-STORY project – Media and History – From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era,  and IFIS PAN during a scientific picnic organized on the occasion of the 150th anniversary of the birth of Maria Skłodowska-Curie,  June 17-18,  2017, Warsaw-Powsin.

Non-scientific interests

caligraphy, tourism

Bibliografia

Bibliografia

Książki autorskie /Books (author)

 

 • Urszula Jarecka, Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej [Unintended consequences of technology development in visual culture], Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2018, pp. 296.
 • Urszula Jarecka, Luksus w szarej codzienności. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji [Luxury in everyday life. Social and moral contexts of consumption], Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2013, pp. 248.
 • Urszula Jarecka, Nikczemny wojownik na słusznej wojnie. Wybrane aspekty obrazu wojny w mediach wizualnych [Villain warrior on just war. Image of war in the media of the 20th century], Wyd. Trio, Warszawa 2009, pp. 292.
 • Urszula Jarecka, Propaganda wizualna słusznej wojny. Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych, [Visual propaganda of just war. Visual media of the 20th century facing wars and armed conflicts]Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2008, pp. 312.
 • Urszula Jarecka, Świat wideoklipu, [Music videos as a key to contemporary visuality’ understanding] Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, pp. 303.

 

 

Redaktor naukowy/ Editor

 • Social Aspects of Changes in the Polish Army after 1989,  Urszula Jarecka, Marzena Piotrowska-Trybull (eds), Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018, pp. 177.
 • Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia [Taste territories. Studies in anthropology and sociology of food], (Urszula Jarecka,  Anna Wieczorkiewicz, eds), Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2014, pp. 450.
 • Luksus versus niedostatek. Społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji [Luxury versus scarcity. Socio-economic background of consumption] (Urszula Jarecka, ed.),  Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2013, pp. 231.

 

Artykuły w czasopismach /Articles in journals

 • Urszula Jarecka, Relikty, implanty, pamiątki… Co bardziej rozwija  kulturę lokalną? „Perspektywy Kultury”, 2023, 1(40), ss. 241-259, DOI: 10.35765/pk.2023.4001.17
 • Urszula Jarecka, Paweł Fortuna, Social media in the future: Under the sign of unicorn,  “Studia Humanistyczne AGH” The Future of Social Media (Guest Editor: Paul Levinson, Fordham University) 2, 2022, vol. 21, s. 61-79.  10.7494/human.2022.21.2.61; http://www.journalssystem.com/shagh/Social-Media-in-the-Future-Under-the-Sign-of-Unicorn-,148210,0,1.html
 • Urszula Jarecka, Paweł Fortuna, „Rasa drapieżców” w cyberświecie. Wstęp do analizy zjawiska, w: „Stan Rzeczy” 1 (20) /2021, numer tematyczny „Drapieżne tożsamości”, s. 139-171; wydanie online: https://www.stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/issue/view/20/60https://doi.org/10.51196/srz.20.6
 • Urszula Jarecka, Wyzwania antropocenu. Żywioł wody w retoryce audiowizualnych narracji o katastrofach, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” 2020, t. 109, nr 2, ss. 83-97.
 • Urszula Jarecka, Apokalipsa kulturowa według Adorna, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” 2020, t. 110, nr 3, ss. 180-191.
 • Urszula Jarecka, Świat na krawędzi… Współczesne wojny w dyskursie medialnym, w: Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka, 2017, nr 2, ss. 94-109.
 • Urszula Jarecka, Spotkania kultur w kilku obrazach : granice odrębności w przestrzeni realnej i wirtualnej, w: „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2015, t 6, ss. 56-71. (wersja elektroniczna: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa-r2015-t6/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa-r2015-t6-s56-71/Gornoslaskie_Studia_Socjologiczne_Seria_Nowa-r2015-t6-s56-71.pdf)
 • Urszula Jarecka, Monstrum nasze codzienne. Retoryka nadmiaru w tabloidach,  [Our daily monster. Rhetoric of surplus in tabloid discourse], „Kultura Popularna” no 1, 2012,  pp. 56-67.
 • Urszula Jarecka, Groza wojny jako atrakcja w doświadczeniu turystycznym,  [Pathos in tourism. The horror of war as the  tourist attraction], „Kultura Współczesna” 2010, no 3 (65), pp. 75-91.
 • Urszula Jarecka, Okaleczone dzieci. Propagandowe  wykorzystanie wizerunków dzieci rannych i niepełnosprawnych,  [Images of  Handicaped and Injured Children Used for Propaganda Purposes],  „Kultura Współczesna” no 1 (59) / 2009, pp. 99-114.
 • Urszula Jarecka, Bogaćcie się  i korzystajcie z życia! Przedsiębiorczość  i konsumpcja w dyskursie prasowym początków transformacji [Get Rich and Enjoy Your Life! Entrepreneurship and Consumption in the  Press Discourse during the Transformation Period in Poland], in „Kultura i Społeczeństwo” 2005, no 3, pp. 107-126.
 • Urszula Jarecka, Bohater filmu animowanego [The Hero of Cartoons and Animation], Kwartalnik Filmowy 2003, no 41-42,  pp. 335-347.
 • Urszula Jarecka, Starość w mediach – konteksty, tendencje, przemilczenia  [Old Age in Media – Contexts, Trends, Silence], Kultura Współczesna 2002, no 1/2 (31/32), pp. 98-113. Published also in: Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego [Fate and Choice. Heritage and Prospects of Polish Society. The Memoire of XI Polish Sociological Congress], ed. by A. Kojder, K. Sowa, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, pp. 508-524.
 • Urszula Jarecka, Czy świętość tematu uszlachetnia dzieło? Pozaartystyczne kryteria oceny dzieła filmowego, [Does Sanctity of the Subject Ennoble the Artwork? Non-artistic Criteria of Film Evaluation],  in: Kwartalnik Filmowy 2000, no 29-30, pp.214-222.
 • Urszula Jarecka, Matki, żony i bachantki… Portrety kobiet w filmach Davida W. Griffitha [Mothers, Wives,  and Bacchantes… Portraits of Women in David W. Grifiith’s Movies], Kwartalnik Filmowy 1999, no 25, pp. 17-26.
 • Urszula Jarecka, Poznanie i przyjemność. Obraz świata w filmie dokumentalnym z początku i końca XX wieku [Knowledge and Pleasure. Image  of World in Documentaries of  the Beginning and the Ending of 20th  Century], Kwartalnik Filmowy 1998, no 23, pp.216-232.
 • Urszula Jarecka, Ezechiel 25;17. Objawienie w labiryncie popkultury [with Jerzy Giebułtowski  ‘Ezechiel 25;17’. Revelation in the Pop-cultural  Labyrinth, on Pulp Fiction by Q. Tarantino], Kwartalnik Filmowy, no 21/22, 1998, pp.110-122.
 • Urszula Jarecka, Erotyka w wideoklipowym świecie [Eroticism in the Universum of  Music Videos], Kultura Współczesna, no 17-18, 1998, pp.18-35.
 • Urszula Jarecka, Ornament i symulacja. Funkcje animacji w wideoklipach [Ornament and Simulation. Function of  Animation in Music Videos], Kwartalnik Filmowy, no 19-20, Winter 1997/ Spring 1998, pp. 322-329.
 • Urszula Jarecka, Świat i człowiek w wideoklipowej przestrzeni mitycznej [The Image of World and Man in the „Mythical Space” of Music Videos, Kultura i Społeczeństwo 1997, no 3, pp. 129-154.

 

 

Rozdziały w książkach / Book Chapters 

 • Urszula Jarecka, Bread, Meat, and Water and the Taste of Globalization: New Trends in Food Consumption and Production  in Poland, w: Susan C. Pearce, Eugenia Sojka (red.), Cultural Change in East-Central European and Eurasian Spaces. Post-1989 Revisions and Re-imaginations, Springer, Cham 2021, s. 115-138.
 • Urszula Jarecka, Paweł Fortuna, Sztuka odpowiedzialnej wyobraźni. Lekcje sztucznej inteligencji, w: Małgorzata Bogunia Borowska (red.),  Kultura (nie)odpowiedzialności. Społeczne konteksty zaniechanej cnoty, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2021, s. 199-215.
 • Urszula Jarecka,  Origen y evolución de la televisión en Polonia, in: Virginia Martín Jiménez, Julio Montero Díaz, eds., La Televisión en Europa: la Historia de sus Orígenes, Tirant lo Blanch, Valencia 2019, p. 129-158.
 • Urszula Jarecka, Polish media monitoring. Week of 1-7 May 2017, in Luisa Cigognetti, Pierre Sorlin, Europe and Media: History and Television and the Web. Second Update – May 2017, Il filio d’Europa, no 24, [Bologna] 2018, p. 113-144. (https://www.assemblea.emr.it/europedirect/pubblicazioni/filkonfeo-deuropa-1/documenti/europe-and-media-history-on-television-and-the-web-second-update-may-2017)
 • Urszula Jarecka, Performatywna przestrzeń balkonów w kontekście stylów życia, w: Magdalena Łukasiuk, Maciej Brosz (red.), Zadomowienie. Konteksty empiryczne, Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, Kawle Dolne 2018, s. 41-57. (http://www.isns.uw.edu.pl/pliki/wydawnictwa/Zadomowienie-Konteksty-empiryczne-red-M-Lukasiuk-M.pdf)
 • Urszula Jarecka, Image of the Polish Army in Media Discourse, in: Urszula Jarecka, Marzena Piotrowska-Trybull, eds., Social Aspects of Changes in the Polish Army after 1989, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018, s. 130-167.
 • Urszula Jarecka, Report from Poland, w: Europe and Media. History on Television and the Web vol.I, red. Luisa Cigonetti, Pierre Sorlin, il Filo d’Europa 21, Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, Bologna, 2017, s. 167-196.(http://www.assemblea.emr.it/europedirect/pubblicazioni/filo-deuropa-1/asdasd/filo-deuropa/volume-22-europe-and-media-history-on-television-and-the-web)
 • Urszula Jarecka, Poland, w: Europe and Media. History on Television and the Web vol. II red. Luisa Cigonetti, Pierre Sorlin, il Filo d’Europa 22, Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, Bologna, 2017, s. 77-85. (https://www.assemblea.emr.it/europedirect/pubblicazioni/filo-deuropa-1/documenti/filo-deuropa-n-22-europe-and-media-history-on-television-and-the-web-vol.ii)
 • Urszula Jarecka, Wounded Memory. Rhetorical Strategies Used in Public Discourse on the Katyń Massacre, in: The Long Aftermath. Cultural Legacies of Europe at War, 1936-2016, eds. M. Braganca, P. Tame, Berghahn Books, New York – Oxford, 2016 (2018 – second edition), pp. 302-315.
 • Urszula Jarecka, Kompetencje medialne kształtowane przez nowe media: “cnota ignorancji”, w: red. J. Kurczewska, M. Karkowska, Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. Ramy, właściwości, epizody, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2016, pp. 471-487.
 • Urszula Jarecka,  Bez maski. Wizerunki niepełnosprawności intelektualnej w amerykańskich serialach popularnych, w: Zrozum mnie i szanuj. Refleksje wokół niepełnosprawności intelektualnej, red. Andrzej Suchcicki, Wyd. Stowarzyszenia Bardziej Kochani, Warszawa 2016, s. 173-192.
 • Urszula Jarecka,  Veranika Laputska, 17 września 1939 roku. Dwa punkty widzenia – perspektywa polska i białoruska, w: Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński (red.),  Kulturowe analizy patriotyzmu, Wyd. Katedra, Gdańsk 2016, s. 101-128.
 • Urszula Jarecka,  Wybrane wizerunki kobiet w sztuce animacji, w: Marcin Giżycki, Adam Trwoga (red.), Magia animacji. Z archiwum animatora, Wyd. PJATK, Warszawa, 2016, s. 98-117.
 • Urszula Jarecka,  O chlebie naszym (nie)powszednim. Cena dobrobytu, w: Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga jubileuszowa dla Profesor Elżbiety Tarkowskiej, pod. Red. K. Górniak et al., Wyd. APS, Warszawa 2015, s. 227-246.
 • Urszula Jarecka,  History on the Web, w: Europe and Media: History on the Web 2. Poland, Greece, Sweden, Germany, il filo d’Europa no 14, [red. Luisa Cigognetti, Lorenza Servetti, Pierre Sorlin], The Parri Insititute, Bologna 2014, s. 11-45.
 • Urszula Jarecka, War Tourism in Poland and Germany, w: Twentieth Century Wars in European Memory,  Józef  Niżnik (ed.), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main   2013,  pp 151-178.
 • Urszula Jarecka,  Televising history  in Polish television, in: History on Television in Seven Eastern European Countries. Hungary, Lithuania, Slovakia, Czech Republic,  Poland,  Romania,  Finland, ed. by L. Cigognetti, L. Servetti, P. Sorlin, il filo d’Europa 5, Bologna [2011]; pp. 93-124.
 • Urszula Jarecka,  La rappresentazione della storia nella televisione polacca, in: La Storia in televiosione in sette paesi dell’ Europa dell’ Est ed. by L. Cigognetti, L. Servetti, P. Sorlin, il filo d’Europa 5, Bologna [2011]; pp. 101-132.
 • Urszula Jarecka,  Propaganda postaw prowojennych: plakaty filmu wojennego [Propaganda of pro-war attitudes: the war movies’ posters] , in: Ferenc T.,  W. Dymarczyk,  P. Chomczyński (eds.),  Wojna – obraz – propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych,  [War – image – propaganda. Sociological analysis of war posters] Wyd. Uniwerystetu Łódzkiego, Łódź 2014, pp. 158-180.
 • Urszula Jarecka, Świeckie „anioły”. Wyobrażenia para-anielskie w kulturze popularnej, [Secular „angels”.  Angel-like images in popular culture], in  Chachulski T., J. Snopek,  M.  Ślusarska (eds.),  Religijność  w dobie popkultury [Religiosity in the age of popculture],  Wyd. UKSW, Warszawa 2014, pp. 146-172.
 • Urszula Jarecka, Irenologia – nauka w pogoni za złudzeniami, [Irenology – science in the search for  illusions] in: M. Huzarski, A. Czupryński  (eds.),  Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno-irenologicznych [War and peace as the topics of  research], Wyd. AON, Warszawa  2012, pp. 64-87.
 • Urszula Jarecka, Obraz bogatego i biednego, [Image of wealthy and poor] in: Luksus versus niedostatek. Społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji,  [Luury versus poverty],  ed. by   Urszula Jarecka,   Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2013, pp. 43-74.
 • Urszula Jarecka, Style życia w kontekście kultury wizerunku, [Lifestyles in the context of  culture of images] in:  A. Jawłowska, W. Pawlik, B. Fatyga (eds.), Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy nowe spojrzenia [Lifestyles, values,  mores. Old topics,  new perspectives], Wyd. UW,  Warszawa 2012, pp. 25-48.
 • Urszula Jarecka, Retoryka wizualności. Pokazać katastrofę [Rhetoric of visuality. Presentation of  disaster] inInstrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, [Texts user manual. Methods of rhetoric]    A. Nita, J. Wasilewski (eds.), GWP, Gdańsk 2011, pp. 177-196.
 • Urszula Jarecka, Społeczeństwo techno-euforii i techno-ryzyka. Granice wyobraźni, [Society of  techno-euphoria and techno-risk. The limits of imagination]  in: A. Mica, P. Łuczeczko (eds.), Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, [Humans and nn-humans. Sociological and anthropological perspective]   Wyd. Orbis Exterior, Pszczółki 2011, pp. 285-304.
 • Urszula Jarecka, Socjologiczne aspekty polemologii,  czyli co polemologia zawdzięcza socjologii?,  [Sociological aspects of polemology: what polemology owes sociology?] in: M. Huzarski,  B. M. Szulc,  Metodologiczna tożsamość polemologii, [Metodological identity of  polemology] Wyd. AON, Warszawa 2010, pp. 57-63.
 • Urszula Jarecka, Polskie smaki tradycyjne i nowe jako element zmieniającego się i przyszłego stylu życia,  [Traditional and new Polish tastes as  an element of  changeable life style], in:  Polskie style życia. Między miastem a wsią,  [Polish lifestyles: between  urban  and  rural areas], B. Łaciak (ed.),  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, pp. 51-59.
 • Urszula Jarecka, Medialny obraz dorosłości osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie osób z zespołem Downa [Media image of  mentally disabled on the example of people with Down symdrome] , in: Bogusława Kaczmarek (ed.),  Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy wspomóc? [Difficult Adulthood of people with Down syndrome] , Impuls, Kraków 2010, pp. 313-325.
 • Urszula Jarecka, Tabloidyzacja oferty medialnej na tle przemian sfery publicznej, [Tabloidization  of media offer on the background of  the public sphere transformations], in: Wojciech Chyła et al (eds.), Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, [Mediated Culture. Media research and media studies perspective], Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, pp. 295-306.
 • Urszula Jarecka, Homo consumens w poszukiwaniu radości. Specyfika kultury konsumpcji w Polsce,  [Homo consumens is looking for joy The uniqueness of consumer culture in Poland], in:  Elżbieta Rekłajtis et al. (eds),  Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, [Unity and diversity. Culture vs. Cultures, Warszawa 2010,  pp.383-398.
 • Urszula Jarecka,, Konceptualizacja zagrożeń biotechnologicznych w kulturze audiowizualnej,  [Conceptualization of  biotechnological threats in the audiovisual culture] in: Janusz  Mucha (ed.),   Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, [Not Orly Internet. New media, nature and ‘social technologies’ vs. cultural experience],  Nomos, Kraków 2010, pp. 290-300.
 • Urszula Jarecka, Bliskość i czas. Obraz więzi międzyludzkich w wybranych narracjach telewizyjnych, [The Image of  Interpersonal Relationships in Chosen Television Narratives], in: Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości  [Popculture and (re)Construction of  Identity], ed. by A. Gromkowska-Melosik, Poznan-Leszno  2007, pp. 428- 464.
 • Urszula Jarecka, Konsumpcja  jako patriotyczny obowiązek. Reklama prasowa w pierwszym okresie transformacji  [Consumption as “the Patriotic Duty”. Press Ads in the First Period of Transformation in Poland], in:  Religia, prawo, reklama. Dylematy kultury współczesnej [Relion, LawAdvertising. Dilemmas of Contemporary Culture],  ed. by R.  Paradowski, Media  Form, Warszawa 2006, pp. 55- 64.
 • Urszula Jarecka, Formy przemocy wizualnej [Forms of  Visual Violence], in: Formy przemocy w kulturze współczesnej [Forms of Violence in Contemporary Culture], ed. by  H. Mamzer, Poznań 2006, pp. 105-120.
 • Urszula Jarecka, Struktura czasu użytkowników nowych technologii komunikacyjnych. Konsekwencje antropologiczne zmian [Anthropological Aspects  of  Time Structuring in the New Communication  Technologies  Personal Experience], in: W środku Europy? Wyniki europejskiego sondażu społecznego [In the Middle of Europe? The Results of  European Social Survey], ed. by H. Domanski, A. Ostrowska, P. B. Sztabinski, IFIS Publishers,Warszawa 2006, pp. 267-291.
 • Urszula Jarecka, European Cultural Heritage and Popular Culture, in: Actas del VII Congreso „Cultura Europea”, ed. by Enrique Banus, Beatriz Elio, Thomson-Aranzadi, Elcano-Pamplona (Navarra) 2005, pp. 547-553.
 • Urszula Jarecka, Dzieciństwo na sprzedaż. Manipulacja niewinnością [Childhood for Sale. Manipulation of Innocence in Media], in:  Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego [The Art of  Persuasion. Sociological, Psychological,  and Linguistic  Aspects of Persuasion], ed. by R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków 2005, pp. 389-402.
 • Urszula Jarecka, Wartości istnienia jako zasady regulujące zawartość przekazu medialnego (na przykładzie fenomen popularności) [B-Values as Regulative Rules of  the Media Content (on the popularity/ celebrity phenomena]in: Od kontrkultury do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury [From Counter-Culture to Consumption. Essays on the Contemporary Culture Changes ], ed. by M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska, ISNS UW, Warszawa 2004, pp. 333-356.
 • Urszula Jarecka, Wirtualne więzi w globalizującym się świecie [Virtual Ties in the Context of Globalization], in: Kultura w czasach globalizacji [Culture during the Globalization Era], ed. by M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, LTD, Warszawa 2004, pp. 256 – 276.
 • Urszula Jarecka, Idea seryjności  i obraz  wojny w filmie i telewizji [The Idea of a Series  in  War Images (Film and Television Images)], in:   Między innowacją a powtórzeniem. Seryjność w kulturze [Between Innovation and Repetition. Series in Culture], ed. by A. Kisielewska, Rabid, Kraków 2004, pp. 177-189.
 • Urszula Jarecka, Dorosły wymiar dzieciństwa. Wybrane motywy filmowych narracji o dzieciach [Adult Children. Chosen Aspects of Childhood in Media Narratives], in: Perspektywy filmu i edukacji medialnej w XXI wieku [Prospects of the Movies and Media Education in 21st Century] , ed. by I. Gulan, Poznan 2003, pp. 27-34.
 • Urszula Jarecka, Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego [Evolution of Music Videos], w: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku  [New Media in 20th Century Social Communication], ed. by M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, pp. 293-315. (second edition:  Oficyna Naukowa, Warszawa  2005)
 • Urszula Jarecka, Złudzenie wielokulturowości? O nieprzekładalności doświadczeń kulturowych, w: Wokół problemów tożsamości [On Illusion of Multiculturalism. The Mutual Unintelligibility of Cultural Experience], ed. by  A. Jawłowska, Wyd. LTW, Warszawa 2001, pp. 257-279.
 • Urszula Jarecka, Obraz, słowo i kształtowanie spojrzenia [Image, Word and “Scopic Regimes”] inSłowo w kulturze mediów [Word in Media Culture], ed. by Z. Suszczyński, Białystok 1999, pp. 189-199.

 

 

Hasła w encyklopedii/ entries in encyclopedia

 • Popularna encyklopedia mass mediów [The Popular Encyclopedia of Mass Media], ed. by J. Skrzypczak, Wyd. Kurpisz, Poznań 1999 [short essays and entries on  popular culture and new media – about 96 entries].
 • Media, t. 11 Aktualizacji Encyklopedycznych, Suplement Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Gutenberga [Media, vol. 11 of  The Great Gutenberg’ Encyclopedia], Wyd. Kurpisz, Poznań 1998 [short essays on audiovisual and visual  culture  – about 150 entries].

 

Recenzje / Reviews

 • Urszula Jarecka, Review of  Marcin  Giżycki’s  book Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych [Wenders Go Home! European Movies on America and their Reception in the USA], in:  „The Americanist. Warsaw Journal for the study of the United States”, Warsaw 2008, vol. XXIV, pp. 187-190.
 • Urszula Jarecka, Notes on  Piotr Sztompka book   „Socjologia wizualna” [Visual Sociology], in:  „Studia Socjologiczne” 2005, no 4.
 • Urszula Jarecka, “Reklamacji nie uwzględnia się…” review of Ewa Szczęsna book  Poetyka reklamy (Poetics of Ads], in:  „Kultura i Społeczeństwo” no 2, 2003.

 

Wybrane publikacje popularno-naukowe

 • Urszula Jarecka, Socjolog kultury w internecie. Zapiski spod oblężonej twierdzy, w: „Forum Akademickie”  nr 9, 2022, s. 30-32.
 • Urszula Jarecka,  Luxury. Polish style, w: Money to Burn. Visual Representations and Experience, red. Katarzyna Kołodziej, Magdalena Komornicka, Zachęta – Narodowe Centrum Sztuki, Warszawa 2016, ss. 76-86. (https://zacheta.art.pl/public/upload/mediateka/pdf/57e27fa540451.pdf)
 • Urszula Jarecka,  Luksus po polsku, w: Bogactwo. Wizualne reprezentacje i doświadczenie bogactwa we współczesnej Polsce, red. Katarzyna Kołodziej, Magdalena Komornicka, Zachęta – Narodowe Centrum Sztuki, Warszawa 2016, ss. 97-118. (https://zacheta.art.pl/public/upload/mediateka/pdf/57e27ecc80ee6.pdf)
 • Urszula Jarecka,  Twarze sukcesu: ludzie z zespołem Downa, w: Twarze sukcesu. Zespół Downa, red. Jolanta Koral, Andrzej Suchcicki, Wyd. Stowarzyszenie Bardziej Kochani, Warszawa 2014, ss. 198-219. 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey