Piotr BinderInformacje

Imię i nazwisko

Piotr Binder

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

pbinder@ifispan.edu.pl

Pokój

260

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Socjologii i Antropologii Kultury

Obszary zainteresowań naukowych
 • Aktualne zainteresowania naukowe: zjawisko popularyzacji pracy zdalnej i elastycznych form świadczenia pracy, wpływ pandemii na przemiany stylów życia, cyfrowy wymiar badań jakościowych.
 • W latach 2020-2022 koordynował ogólnopolskie podłużne badania jakościowe (III fale) poświęcone społecznym implikacjom doświadczenia pandemii w wybranych grupach społeczno-demograficznych.
 • Aktywny członek PTS i ESA.
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8081-5274
Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych
 • członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS)
 • członek European Sociological Association (ESA)
Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych
 • członek Rady Wydawnictwa IFiS PAN
 • Polish Sociological Review – recenzent
 • Przegląd Socjologii Jakościowej – recenzent
 • Kultura i Społeczeństwo – recenzent
Działalność dydaktyczna

Kursy prowadzone w roku akademickim 2022/2023 w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 • Qualitative Research Methods
 • Qualitative Data Analysis with MAXQDA
Dorobek popularyzatorski
 • konferencja “Życie w mieście – na co pandemia otworzyła nam oczy”, udział w panelu “Model pracy”, organizatorzy: Miasto Warszawa i World Urban Forum, Warszawa: 18.05.2022
 • Festiwal Nauki Warszawa, “Jak praca zdalna zmieniała nasze życie? Doświadczenia pracy w domu w badaniach jakościowych” (wykład), Warszawa: 24.09.2022

 

Information

Short Profile
 • Current scientific interests: sociology of work, particularly the popularization of remote work and flexible forms of work, the impact of the pandemic on lifestyle changes, and the digital dimension of qualitative research.
 • In 2020-2022, he coordinated nationwide longitudinal qualitative research (three waves) devoted to the social implications of the pandemic experience in selected socio-demographic groups.
 • An active member of the Polish and European Sociological Association.
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8081-5274
Functions held in academic organizations, societies, and scientific bodies
 • member of the Polish Sociological Association (PTS)
 • member of the European Sociological Association (ESA)
Teaching activity

Courses Taught in the Academic Year 2022/2023

 • Qualitative Research Methods
 • Qualitative Data Analysis with MAXQDA

(both at Graduate School for Social Research (GSSR), Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)

Promotion of scientific activity
 • Conference “Living in the city – what the pandemic has opened our eyes to,” participation in the panel “Model of work,” organizers: the City of Warsaw and World Urban Forum, Warsaw 18.05.2022
 • Science Festival Warsaw, “How did remote work change our lives? Experiences of working at home in qualitative research” (lecture), Warsaw 24.09.2022

Bibliografia

Bibliografia
 • Binder, P. (2023). Od incydentów do pracy zdalnej. Przedpandemiczne doświadczenia pracujących z domu w czasie lockdownu. In P. Bunio-Mroczek & A. Kacprzak (Eds.), Badania problemów społecznych w (przed)pandemicznej rzeczywistości (in print). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Binder, P. (2022). Praca zdalna w czasie pandemii i jej implikacje dla rodzin z dziećmi – badanie jakościowe. Przegląd Socjologii Jakościowej18(1), 82–110. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.1.05
 • Binder, P. (2022). Wywiady online w badaniach jakościowych okresu pandemii: inkluzywny potencjał, zagrożenie wykluczeniem i jakość gromadzonych danych. Kultura i Edukacja137(3), 38–62. https://doi.org/10.15804/kie.2022.03.04
 • Binder, P. (2021). The Social Experiment of Remote Work Forced by the Pandemic from a Qualitative Research Perspective. Kultura i Społeczeństwo65(1), 65–86. https://doi.org/10.35757/kis.2021.65.1.2
 • Binder, P. (2018). Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej: przykład wychowania przedszkolnego. In M. Theiss (Ed.), Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej: przykład wychowania przedszkolnego (pp. 205–240). Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Binder, P. (2016). Coping with long-term unemployment in Poland: Faces of joblessness in a regional centre. In Experiencing Long-Term Unemployment in Europe: Youth on the Edge (pp. 171–207). https://doi.org/10.1057/978-1-137-50487-6_7
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey