Marzena AdamiakInformacje

Imię i nazwisko

Marzena Adamiak

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

marzena.adamiak@ifispan.edu.pl

Strona www

pan-pl.academia.edu/MarzenaAdamiak

Pokój

233

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zespół badawczy

Zespół Badań nad Filozofią Hermeneutyczną, Poststrukturalizmem i Myślą Feministyczną

Obszary zainteresowań naukowych

filozofia podmiotu, fenomenologia, teorie feministyczne

Fields of scientific research
philosophy of subject, phenomenology, feminist theories

Skrócony biogram

Adiunkt w Zespole Badań nad Filozofią Hermeneutyczną, Poststrukturalizmem i Myślą Feministyczną IFiS PAN; od 2015 roku członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego; zajmuje się problematyką podmiotowości, głównie w obrębie teorii feministycznych, fenomenologii i poststrukturalizmu; autorka książek: O kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa (WAiP 2007); Przeżywając płeć. Doświadczenie na styku feminizmu, poststrukturalizmu i fenomenologii (Universitas 2023). 

Wykształcenie

październik 1999 – czerwiec 2006

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie filozofii. Tytuł pracy doktorskiej: Kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa.

 

październik 1994 – wrzesień 1999

Studia magisterskie – filozofia na UMK; specjalizacja: francuska filozofia współczesna. Tytuł pracy magisterskiej: Samotność cogito. Michel Foucault w próbie przezwyciężenia kartezjańskiej koncepcji podmiotu poznającego.

Doświadczenie zawodowe

styczeń 2011 – obecnie

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; Zaspół Badań nad Filozofią Hermeneutyczną, Poststrukturalizmem i Myślą Feministyczną

kwiecień 2018 – czerwiec 2018
wrzesień 2014 – listopad 2014

Courtesy Assistant Professor in Department of Philosophy at the University of Oregon, USA

październik 2008 – styczeń 2011

Główny specjalista ds. projektów strategicznych i ewaluacji w Departamencie Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do września 2010 r. w Departamencie Strategii i Analiz)

październik 2007 – wrzesień 2008

Wykładowczyni w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

 

wrzesień 2006 – czerwiec 2007

Nauczycielka filozofii w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: Akademia Rozwoju Młodego Człowieka – niepubliczna szkoła w Konstancinie–Jeziornie

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

grudzień 2019 – obecnie

Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego – skarbnik

 

listopad 2015 – grudzień 2019

Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

 

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

październik 2019 – obecnie

Członkini International Advisory Board czasopisma “Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy”

 

październik 2017 – obecnie

Członkini redakcji czasopisma “Fenomenologia”

Realizowane projekty badawcze

październik 2012 – marzec 2017

Wykonawca w grancie „Problemy współczesnej fenomenologii” finansowanym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (kierowanie sekcją „Fenomenologia i feminizm”)

 

październik 2004 – październik 2005

Kierownik w grancie przyznanym na badania własne, pod tytułem: “O kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako figura Innego w koncepcji Emmanuela Levinasa”, finansowanym ze środków Komitetu Badań Naukowych

Zagraniczne doświadczenia naukowe

kwiecień 2018 – kwiecień 2019
wrzesień 2014 – listopad 2014

Pobyty badawcze w Department of Philosophy, University of Oregon, USA

 

październik 2004 – październik 2005

Pobyt badawczy w Université libre de Bruxelles, Belgia

Stypendia naukowe

kwiecień 2018 – kwiecień 2019

Stypendystka Global Studies Institute, University of Oregon USA, w ramach programu Global Oregon Faculty Collaboration Grant na współpracę z prof. Bonnie Mann (UO) w celu przeprowadzenia badań nad pojęciem doświadczenia w obszarze feministycznej fenomenologii

Dorobek organizatorski
 • Konferencja międzynarodowa w formule hybrydowej (online + na miejscu): The 20th Conference of the Polish Phenomenological Association “Real/Unreal. Towards the Phenomenology of Virtuality”, PTFen, IFiS PAN, UW, WP UW, Warszawa, 17-18.12.2021.
 • Interdyscyplinarne seminarum cykliczne: “Gender i seksualność w nauce i praktyce społecznej”, IFiS PAN, Warszawa , luty 2015-luty 2020.
 • Konferencja krajowa: 19ta Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego “Fenomenologia dzisiaj”, PTFen, IFiS PAN, IF UW, Warszawa, 13-14.12.2019.
 • Konferencja międzynarodowa: The 18th Conference of the Polish Phenomenological Association “Phenomenology of Time and Space”, PTFen, IFiS PAN, IF UW, Phenomenology and Mental Health Network, Warszawa, 7-8.12.2018.
 • Konferencja krajowa: “Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy”, IF UMK, IFiS PAN, Toruń, 15-16.11.2018.
 • Konferencja międzynarodowa: “Issues in Contemporary Phenomenology”, IF UW, PTFen, Warszawa, 23-26.03.2017.
 • Konferencja międzynarodowa: The 17th Conference of the Polish Phenomenological Association “History, Body, and Life-World: On Patocka and Beyond”, PTFen, IFiS PAN, IF UW, Warszawa, 15-16.12.2017.
 • Konferencja krajowa: 16ta Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego “Pytanie o metodę”, PTFen, IFiS PAN, IF UW, Warszawa, 2-3.12.2016.
Działalność dydaktyczna

kwiecień 2018 – kwiecień 2019

Współprowadzenie (wraz z prof. Bonnie Mann) seminarium doktoranckiego “Fenomenologia feministyczna”. Oznaczenie kursu PHIL 643. Department of Philosophy, University of Oregon.

 

luty 2013 – wrzesień 2017

Wykładowczyni na podyplomowych Gender Studies w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kursy monograficzne:

– Istota kobiecości. Problemy i kontrowersje związane z pojęciem „kobiety”;
– Kobieca filozofia. Feministyczne poszukiwania specyfiki kobiecego myślenia.

 

marzec 2011 – wrzesień 2011

Wykładowczyni na podyplomowych Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Kurs monograficzny: Sen o neutralnym podmiocie, czyli pomiędzy jednością a różnicą seksualną we współczesnych teoriach tożsamości.

 

wrzesień 1999 – czerwiec 2006

Prowadzenie ćwiczeń z historii filozofii oraz współczesnej filozofii francuskiej w ramach studiów doktoranckich; Instytut Filozofii, UMK

Promowane doktoraty

październik 2017 – czerwiec 2021

Promotorka pomocnicza pracy doktorantki GSSR Adrianny Zabrzewskiej, zatytułowanej “Embodied Masculine Subjectivities in Contemporary American Fiction for Children and Adolescents: A Feminist Philosophy Approach”

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach
 • “Płeć poza nawiasem. Feministyczne pytanie o fenomenologię”, wykład w ramach cyklu “Fenomenologia współczesna” Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, IFiS PAN, Warszawa, 11.03.2024.
 • “On the Possibility of a Non-dualistic Approach: A Feminist Phenomenology Perspective”, Online International Conference: Being One, Being Many. Faces of the Human in the 21st Century, 9-10.03.2021.
 • “Being Heavier than the Weight of the Formless Real. Lévinas’s Figure of a Woman in Light of Feminist Phenomenology”, wykład na zaproszenie Department of Philosophy, Masaryk University, Brno 30.10.2019.
 • “The Lived Experience of Gender. Thinking of Metaphysics and Politics through Feminist Phenomenology”, The 7th Annual Conference of the Society for Women in Philosophy – Ireland: Gender & Philosophy, Dublin City University, 26-28.04.2019.
 • “Lived Experience and Situated Living. Phenomenology from a Feminist Perspective” (wraz z Bonnie Mann), The 17th Symposium of the International Association of Women Philosophers: Women and Philosophy in the Era of Globalization. Past, Present, and Future, Tsinghua University, Pekin 10-12.08.2018.
 • “Overcoming Dualism: Thinking with Karen Barad about Metaphysics”, wykład na zaproszenie Department of Philosophy at the University of Oregon, Eugene 24.05.2018.
 • “Feminizm i fenomenologia: konflikty, inspiracje, nadzieje”. Wykład na interdyscyplinarnym seminarium: Gender i seksualność w nauce i praktyce społecznej, IFiS PAN, Warszawa 14.03.2018.
 • “Ciało i jego różnice. Fenomenologia jako odpowiedź na feministyczny problem z dualizmem”, Ogólnopolska konferencja: Ciało w filozofii, kulturze i sztuce współczesnej, Akademia Ignatianum, Kraków 1.12.2017.
 • “Przeżycie płci, czyli w stronę fenomenologii feministycznej”, wykład na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Warszawa 23.10.2017.
 • “Staregia Tricksterki. Luce Irigaray i odzyskiwanie kobiecego języka”, II Konferencja Interdyscyplinarna: (Nie)chciana tożsamość, UMK, ASP Gdańsk, Toruń 11-12.05.2017.
 • “Between Dream and Awake. Western Philosophy in Search of Reality Test”, Multidisciplinary Scientific Conference: Sleep – Night Dreams, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 21.01.2017.
 • “How to Speak About Woman? Feminist Issue with Feminine Identity”, The 1st International Conference: The Woman Through Women’s Eyes. Gender – Literature – Language, Wydział Polonistyki UW, Wydział Filologiczny UMK, Warszawa 5-6.12.2016.
 • “O metodologicznym problemie fenomenologii z empirią, z koncepcją Karen Barad w tle”, XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego: Pytanie o metodę, IFiS PAN, IF UW, Warszawa 2-3.12.2016.
 • “Emmanuel Lévinas w próbie (nie)wypowiedzenia płci, czyli metafizyka poza ontologią”, Konferencja: Między metafizyką a fenomenologią. W stronę Jacka Migasińskiego, UW, Warszawa 30.09-1.10.2016.
 • “Wkluczanie nieświadomego w prozie Ursuli K. le Guin czytanej Foucaultem”, Konferencja: Nieświadome (w) kulturze. Praktyki – Ucieleśnienia – Interpretacje, UMK, Toruń 28-30.09.2016.
 • “(Re)configuring Violence. Karen Barad’s Metaphysics of Entanglement and the Issue of Exclusion”, 7th Annual Conference on the New Materialisms: Performing Situated Knowledges – Space, Time, Vulnerability, Warszawa 21-23.09.2016.
 • “Escaping from Exclusion. Karen Barad’s Metaphysics of Entanglement as an Answer to the Problem with Oppressive Mind”, XI ISUD World Congress: Values and Ideals – Theory and Praxis, Warszawa 11-15.07.2016.
 • “Should We Save the Woman? Practical Possibilities of Rosi Braidotti’s Concept of a Nomadic Subject”, International Congress: Gender Studies in Debate – Pathways, Challenges, and Interdisciplinary Perspectives, Institute of Social and Political Sciences, University of Lisbon, 25-27.05.2016.
 • “Pytanie o ‘nową neutralność’: z perspektywy heteronormatywności krytyki koncepcji neutralnego podmiotu”. Konferencja: NIE(hetero)NORMATYWNOŚĆ narracje – praktyki – przedstawienia, UMK Toruń 2-4.12.2015.
 • “Fenomenologia płci i jej etyczne konsekwencje. Przyczynek do rozważań nad metodą fenomenologiczną”. Konferencja: Problemy fenomenologii wartości, Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne, Warszawa 27-28.11.2015.
 • “Empiryczne i symboliczne. Problem z teoretycznymi ujęciami kategorii kobiety w kontekście odwołania do doświadczenia”, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 15-19.09.2015. 
 • “Gender Stereotypes in the Concept of Subject of Emmanuel Lévinas”, International Conference: Perspectives on Gender in a Global World, Bucharest 14-16.05.2015.
 • “Wherever One Wants to Go. Rosi Braidotti’s Concept of a ‘Nomadic Subject’ and its Philosophical Possibilities”. The 10th International Conference Woman in Culture: Gender, Culture & Migration, 2015, Gdańsk 6-7. 03. 2015.
 • “The Empirical Countertruth: Lévinas, Feminism, and Phenomenology”, wykład na zaproszenie Department of Philosophy, University of Oregon, Eugene 30.10.2014.
 • “Feminizm a fenomenologia – w kontekście poszukiwania albo konstruowania kobiecej tożsamości”. IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła 17-21.09.2012.
 • “Neutralność czy androgyniczność? O współczesnej krytyce neutralnego podmiotu z tekstem Jacquesa Derridy w tle”. VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20.09.2008.
 • “Kobieta jako figura inności – w kontekście etycznego projektu Emmanuela Lévinasa”. Międzynarodowa konferencja „Emmanuel Lévinas. Filozofia/Teologia/Polityka”, Warszawa 23-25 października 2006.
 • “Feminizm na manowcach fundamentalizmu. Problem kobiecej podmiotowości/tożsamości we współczesnej myśli feministycznej” (razem z Aleksandrą Derrą), III Interdyscyplinarna Konferencja „Fundamentalizm w filozofii, polityce i religii. Filozofia, polityka i religia w ekstremalnych ujęciach współczesnej kultury”, UMK Toruń, 7-8 czerwca 2004.
Dorobek popularyzatorski
 • Warsztaty filozoficzne online “Ja, inny i świat. Dlaczego przezwyciężanie filozoficznego uwikłania w dualizm stało się tak ważne we współczesnych koncepcjach tożsamości? dla Fundacji Vademecum, https://www.youtube.com/watch?v=gzO8IEcCmJs
 • Wykład “Płeć i różnica. Jak myśleć o płci poza dualizmem?” w ramach cyklicznych spotkań Wszechnicy Feministycznej, Cafe Wejściówka w Toruniu, 18.09.2018.
 • Udział w panelu dyskusyjnym “W poszukiwaniu TOŻ-SAMOŚCI”, Akademicka Przestrzeń Kulturalna, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 12.02.2016.
Zainteresowania pozanaukowe

literatura science-fiction, teorie kultury, psychologia

Information

Short Profile

Assistant Professor at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw; part of a Research Group on Hermeneutic Philosophy, Poststructuralism, and Feminist Thought; board member of the Polish Phenomenological Association; lecturer at the postgraduate Gender Studies at the Institute of Philosophy of the Nicolaus Copernicus University; author of books Of a Woman Who Comes to Mind. Woman as a Figure of Otherness in The Concept of Subject of Emmanuel Lévinas (2007), Experiencing Gender. Experience at Junction of Feminism, Post-Structuralism, and Phenomenology (2023) – both published in Polish. Her interests lie primarily in the field of theories of subjectivity and identity, especially from the perspective of feminist philosophy and phenomenology.

Educational Background

September 2006

Ph.D. in Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń. Dissertation (in Polish): Woman as a Figure of Otherness in Emmanuel Lévinas’s Concept of the Subject.

 

September 1999

MA in Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń. Dissertation (in Polish): Loneliness of the Cogito. Michael Foucault in an Attempt to Overcome the Cartesian Concept of the Knowing Subject.

Work Experience

January 2011 – currently (full time)

Assistant Professor at the Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology, Research Group on Hermeneutic Philosophy, Post-structuralism, and Feminist Thought

 

April 2018 – June 2018
September 2014 – November 2014

Courtesy Assistant Professor in Department of Philosophy at the University of Oregon, USA

 

October 2008 – January 2011

Chief Specialist in Department of Strategy and Analysis, Ministry of Culture and National Heritage in Poland

 

October 2007 – September 2008

Lecturer in The College of Communication, Political Science and International Relations in Warsaw

 

September 2006 – June 2007

Teacher of Philosophy in The Academy of the Development of the Young Man in Konstancin-Jeziorna (middle and high school level)

Functions held in academic organizations, societies, and scientific bodies

December 2019 – currently

Board member of the Polish Phenomenological Association – Treasurer

 

November 2015 – December 2019

Board member of the Polish Phenomenological Association

Editor in journals/publication series

October 2019 – currently

Member of the International Advisory Board in “Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy”

 

October 2017 – currently

Editor in “Fenomenologia”

Research projects

October 2012 – March 2017

The National Programme for the Development of Humanities. Project: Problems of Contemporary Phenomenology: Phenomenology and Feminism

 

October 2004 – October 2005

State Committee for Scientific Research in Poland. Project: Woman as a Figure of Otherness in the Concept of Emmanuel Lévinas

Scientific experience abroad

April 2018 – June 2018
September 2014 – November 2014

Research trips to the University of Oregon, USA

 

October 2004 – October 2005:

Research at the Université libre de Bruxelles, Belgium

Stipends

April 2018 – June 2018

A stipend of the Global Studies Institute, University of Oregon USA, as part of the Global Oregon Faculty Collaboration Grant program for cooperation with prof. Bonnie Mann (UO) to conduct research on the concept of experience in the field of feminist phenomenology

Organizational activities
 • The 20th Conference of the Polish Phenomenological Association “Real/Unreal. Towards the Phenomenology of Virtuality”, PTFen, IFiS PAN, UW, WP UW, Warszawa, 17-18.12.2021; an international conference in the hybrid formula; member of the organizing committee.
 • The monthly interdisciplinary and international seminar: “Gender and sexuality in Science and Social Practice”, IFiS PAN, Warszawa, February 2015-February 2020; co-organizer and lecturer.
 • The 19th Conference of the Polish Phenomenological Association “Fenomenologia dzisiaj”, PTFen, IFiS PAN, IF UW, Warszawa, 13-14.12.2019; a nationwide conference; member of the organizing committee.
 • The 18th Conference of the Polish Phenomenological Association “Phenomenology of Time and Space”, PTFen, IFiS PAN, IF UW, Phenomenology, and Mental Health Network, Warszawa, 7-8.12.2018; an international conference; member of the organizing committee.
 • The Nationwide Conference: “Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy”, IF UMK, IFiS PAN, Toruń, 15-16.11.2018, member of the organizing committee.
 • “Issues in Contemporary Phenomenology”, IF UW, PTFen, Warszawa, 23-26.03.2017; an international conference; member of the organizing committee.
 • The 17th Conference of the Polish Phenomenological Association “History, Body, and Life-World: On Patocka and Beyond”, PTFen, IFiS PAN, IF UW, Warszawa, 15-16.12.2017; an international conference; member of the organizing committee.
 • The 16th Conference of the Polish Phenomenological Association “Pytanie o metodę”, PTFen, IFiS PAN, IF UW, Warszawa, 2-3.12.2016; a nationwide conference; member of the organizing committee.
Teaching activity

April 2018 – June 2018

Feminist Phenomenology Seminar (co-led with Prof. Bonnie Mann), PHIL 643; Department of Philosophy, University of Oregon, USA

 

February 2013 – October 2015

Gender Studies, Nicolaus Copernicus University in Toruń. Courses taught: 

 • Female Philosophy. Feminist Search for Specificity of Female Thinking.
 • The Essence of Femininity. Problems and Controversies with the Notion of “Woman”.

March 2010 – September 2011

Gender Studies, Polish Academy of Sciences. Courses taught:

 • A dream of a Neutral Subject. Between the Union and the Sexual Difference in contemporary theories of Identity.

 

October 2007 – September 2008

The Higher School of Communications, Political Science, and International Relations in Warsaw. Courses taught: Polish contemporary social processes/ Contemporary political thought/ Philosophy

 

October 1999 – June 2006

Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń. Courses taught: History of Philosophy/ Modern French Philosophy

Supervision of PhD dissertations

October 2017 – June 2021

 

Supporting supervisor in the doctoral dissertation of The GSSR student Adrianna Zabrzewska, titled: “Embodied Masculine Subjectivities in Contemporary American Fiction for Children and Adolescents: A Feminist Philosophy Approach”

Presentations at conferences, symposia, seminars
 • “On the Possibility of a Non-dualistic Approach: A Feminist Phenomenology Perspective”, Online International Conference: Being One, Being Many. Faces of the Human in the 21st Century, 9-10.03.2021.
 • “Being Heavier than the Weight of the Formless Real. Lévinas’s Figure of a Woman in Light of Feminist Phenomenology”, guest lecture in Department of Philosophy, Masaryk University, Brno 30.10.2019.
 • “The Lived Experience of Gender. Thinking of Metaphysics and Politics through Feminist Phenomenology”, The 7th Annual Conference of the Society for Women in Philosophy – Ireland: Gender & Philosophy, Dublin City University, 26-28.04.2019.
 • “Lived Experience and Situated Living. Phenomenology from a Feminist Perspective” (with Bonnie Mann), The 17th Symposium of the International Association of Women Philosophers: Women and Philosophy in the Era of Globalization. Past, Present, and Future, Tsinghua University, Pekin 10-12.08.2018.
 • “Overcoming Dualism: Thinking with Karen Barad about Metaphysics”, guest lecture in Department of Philosophy at the University of Oregon, Eugene 24.05.2018.
 • “Feminizm i fenomenologia: konflikty, inspiracje, nadzieje”, guest lecture at the Interdisciplinary Seminar: Gender i seksualność w nauce i praktyce społecznej, IFiS PAN, Warszawa 14.03.2018.
 • “Ciało i jego różnice. Fenomenologia jako odpowiedź na feministyczny problem z dualizmem”, Nationwide Conference: Ciało w filozofii, kulturze i sztuce współczesnej, Akademia Ignatianum, Kraków 1.12.2017.
 • “Przeżycie płci, czyli w stronę fenomenologii feministycznej”, guest lecture for the Polish Philosophical Association, Warszawa 23.10.2017.
 • “Staregia Tricksterki. Luce Irigaray i odzyskiwanie kobiecego języka”, II Interdisciplinary Conference: (Nie)chciana tożsamość, UMK, ASP Gdańsk, Toruń 11-12.05.2017.
 • “Between Dream and Awake. Western Philosophy in Search of Reality Test”, Multidisciplinary Scientific Conference: Sleep – Night Dreams, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 21.01.2017.
 • “How to Speak About Woman? Feminist Issue with Feminine Identity”, The 1st International Conference: The Woman Through Women’s Eyes. Gender – Literature – Language, Wydział Polonistyki UW, Wydział Filologiczny UMK, Warszawa 5-6.12.2016.
 • “O metodologicznym problemie fenomenologii z empirią, z koncepcją Karen Barad w tle”, XVI Conference of the Polish Phenomenological Association: Pytanie o metodę, IFiS PAN, IF UW, Warszawa 2-3.12.2016.
 • “Emmanuel Lévinas w próbie (nie)wypowiedzenia płci, czyli metafizyka poza ontologią”, The Conference: Między metafizyką a fenomenologią. W stronę Jacka Migasińskiego, UW, Warszawa 30.09-1.10.2016.
 • “Wkluczanie nieświadomego w prozie Ursuli K. le Guin czytanej Foucaultem”, The Conference: Nieświadome (w) kulturze. Praktyki – Ucieleśnienia – Interpretacje, UMK, Toruń 28-30.09.2016.
 • “(Re)configuring Violence. Karen Barad’s Metaphysics of Entanglement and the Issue of Exclusion”, 7th Annual Conference on the New Materialisms: Performing Situated Knowledges – Space, Time, Vulnerability, Warszawa 21-23.09.2016.
 • “Escaping from Exclusion. Karen Barad’s Metaphysics of Entanglement as an Answer to the Problem with Oppressive Mind”, XI ISUD World Congress: Values and Ideals – Theory and Praxis, Warszawa 11-15.07.2016.
 • “Should We Save the Woman? Practical Possibilities of Rosi Braidotti’s Concept of a Nomadic Subject”, International Congress: Gender Studies in Debate – Pathways, Challenges, and Interdisciplinary Perspectives, Institute of Social and Political Sciences, University of Lisbon, 25-27.05.2016.
 • “Pytanie o ‘nową neutralność’: z perspektywy heteronormatywności krytyki koncepcji neutralnego podmiotu”. The Conference: NIE(hetero)NORMATYWNOŚĆ narracje – praktyki – przedstawienia, UMK Toruń 2-4.12.2015.
 • “Fenomenologia płci i jej etyczne konsekwencje. Przyczynek do rozważań nad metodą fenomenologiczną”, The XV Conference of the Polish Phenomenological Association: Problemy fenomenologii wartości, Warszawa 27-28.11.2015.
 • “Empiryczne i symboliczne. Problem z teoretycznymi ujęciami kategorii kobiety w kontekście odwołania do doświadczenia”, The 10th Polish Philosophical Congress, Poznań 15-19.09.2015. 
 • “Gender Stereotypes in the Concept of Subject of Emmanuel Lévinas”, International Conference: Perspectives on Gender in a Global World, Bucharest 14-16.05.2015.
 • “Wherever One Wants to Go. Rosi Braidotti’s Concept of a ‘Nomadic Subject’ and its Philosophical Possibilities”. The 10th International Conference Woman in Culture: Gender, Culture & Migration, 2015, Gdańsk 6-7. 03. 2015.
 • “The Empirical Countertruth: Lévinas, Feminism, and Phenomenology”, guest lecture in Department of Philosophy, University of Oregon, Eugene 30.10.2014.
 • “Feminizm a fenomenologia – w kontekście poszukiwania albo konstruowania kobiecej tożsamości”. The 9th Polish Philosophical Congress, Wisła 17-21.09.2012.
 • “Neutralność czy androgyniczność? O współczesnej krytyce neutralnego podmiotu z tekstem Jacquesa Derridy w tle”. The 8th Polish Philosophical Congress, Warszawa 15-20.09.2008.
 • “Kobieta jako figura inności – w kontekście etycznego projektu Emmanuela Lévinasa”. International Conference: „Emmanuel Lévinas. Filozofia/Teologia/Polityka”, Warszawa 23-25 października 2006.
 • “Feminizm na manowcach fundamentalizmu. Problem kobiecej podmiotowości/tożsamości we współczesnej myśli feministycznej” (razem z Aleksandrą Derrą), The 3rd Interdisciplinary Conference: „Fundamentalizm w filozofii, polityce i religii. Filozofia, polityka i religia w ekstremalnych ujęciach współczesnej kultury”, UMK Toruń, 7-8 czerwca 2004.
Non-scientific interests

science-fiction literature, theories of culture, psychology

Bibliografia

Bibliografia

AUTHORED BOOKS:

 • Przeżywając płeć. Doświadczenie na styku feminizmu, poststrukturalizmu i fenomenologii (Experiencing Gender. Experience at Junction of Feminism, Post-Structuralism, and Phenomenology), Universitas, Kraków 2023 – forthcoming.
 • O kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa (Of Woman Who Comes to Mind. Woman as a Figure of Otherness in Emmanuel Lévinas’ Concept of the Subject), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

ARTICLES AND BOOK CHAPTERS:

 • Being Otherwise: On the Possibility of a Non-Dualistic Approach in Feminist Phenomenology, [w: “Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research”, vol. 20 (1-2), 2022, pp. 11-25.
 • Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy (M. Adamiak, A. Derra), [in:] Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy, eds. M. Adamiak, A. Derra, W. Wachowski, Wydawnictwo IF UMK, Toruń 2020, pp. 9-20.
 • Gender Stereotypes in Emmanuel Lévinas’ Concept of Subject, [in:] Gender in Focus: Identities, Codes, Stereotypes and Politics, eds. C. de Montlibert, D. Radu, A. Zamfira, Barbara Burdich Publischer, Opladen, Berlin and Toronto 2018, pp. 195-206.
 • The Landscape of Contemporary Phenomenology (M. Adamiak, M. Pokropski), [in:] “Avant. Trends in Interdisciplinary Studies”, vol. IX, no. 2, 2018, pp. 9-15.
 • Materia w procesie. Metafizyka splątania Karen Barad wobec aporii dyskursu o wykluczeniach, [in:] Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie, red. O. Cielemęcka, M. Rogowska-Stangret, Wydawnictwo e-Naukowiec, Lublin 2018, pp. 163-181.
 • Emmanuel Lévinas w próbie (nie)wypowiedzenia płci, czyli metafizyka poza ontologią, [in:] Między metafizyką a fenomenologią. W stronę Jacka Migasińskiego, red. M. Poręba, B. Działoszyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, pp. 149-158.
 • “Król jest w ciąży”. Androgyniczność a męska norma w literackim eksperymencie Ursuli K. le Guin, [in:] “Avant. Trends in Interdisciplinary Studies”, vol. VIII, no. 3, 2017, pp. 77-92.
 • The Perplexities of the Struggle with Exclusion. On the Ideological Forms of Understanding Gender, [in:] “The Interlocutor. Journal of the Warsaw School of the History of Ideas”, vol. 1, 2017, pp. 71-86.
 • Konsternująca realność. Problem z pojęciem kobiecości w kontekście odwołania do doświadczenia, [in:] “Ethos”, no. 1 (117), 2017, pp. 123-139.
 • Fenomenologia i feminizm. Wprowadzenie, [in:] Główne problemy współczesnej fenomenologii, eds. J. Migasiński, M. Pokropski, WUW, Warszawa 2017, pp. 550-567.
 • Escaping from Exclusion. Karen Barad’s Metaphysics of Entanglement as an Answer to the Problem with Oppressive Mind, [in:] “Dialogue and Universalism”, no. 1, 2017, pp. 177-187.
 • Wherever One Wants to Go. Rosi Braidotti’s Concept of a “Nomadic Subject” and Its Philosophical Possibilities, [in:] “Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, no. 17 (3), 2016, pp. 129-137.
 • The Grey Zone of Subjectivity. Phenomenology of the Feminine Body in Emmanuel Lévinas’s Thought, [in:] “Avant. Trends in Interdisciplinary Studies”, vol. VI, no. 1, 2015, pp. 81-104.
 • Feminizm a fenomenologia – w kontekście poszukiwania albo konstruowania kobiecej tożsamości, [in:] “Etyka”, no. 45, 2013, pp. 62-72.
 • Neutralne ciało. Kilka refleksji o ciele na marginesie lektury Irigaray i Lévinasa, [in:] “Przegląd Filozoficzno-Literacki”, no. 4, 2011, pp. 161-173.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 (The Strategy of Social Capital Development 2011-2020), (Co-author), Published by Ministry of Culture and National Heritage in Poland, Warszawa 2011.
 • Review of Rosi Braidotti’s Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, [in:] “Litteraria Copernicana”, no. 2, 2011, pp. 245-250.
 • Woman as a Figure of Otherness in the Context of the Ethical Ideas of Emmanuel Lévinas, [in:] Emmanuel Lévinas” Philosophy, Theology, Politics, ed. A. Lipszyc, IAM, Warszawa 2006, pp. 226-232.
 • Feminizm na manowcach fundamentalizmu. Problem kobiecej podmiotowości/tożsamości we współczesnej mysli feministycznej (M. Adamiak, A. Derra), [in:] Fundamentalizm i kultury, ed. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, UMK, Toruń 2005, pp. 447-460.
 • Jak mówić o Bogu? O hermeneutyce Jean-Luca Mariona, [in:] “Przegląd Filozoficzno-Literacki”, no. 1, 2003, pp. 221-234.
 • Foucault i perypetie podmiotu, [in:] “Przegląd filozoficzny”, no. 2, 2002, 179-200.

POPULAR SCIENCE ARTICLES:

 • Opos w przebraniu. O tym, jak James Tiptree Jr. była kobietą, [in:] “Nowa Orgia Myśli. Magazyn filozoficzno-kulturalno-polityczno-społeczno-literacki”, 2017, http://nowaorgiamysli.pl/index.php/2017/11/30/opos-w-przebraniu/
 • “O niepokojach tożsamości w prozie Ursuli K. Le Guin czytanej Foucaultem”, [in:] “Fabularie”, no. 1 (6), 2015, pp. 40-42.
 • “Magia właściwych słów”, [in:] “Fabularie”, no. 2 (4), 2014, s. 50-53.
 • “Klucze do kobiety”, [in:] “Fabularie”, no. 1 (3), 2014, s. 6-8.
 • “Miłoszem: Chwytać w lot rzeczywistość”, [in:] Dwutygodnik.com, nr 51, 2011, https://www.dwutygodnik.com/artykul/1914-miloszem-chwytac-w-lot-rzeczywistosc.html
 • “O kwestii stylu i teoriach z marginesu”, wstęp do: E. Morgan, Pochodzenie kobiety, przeł. M. Danicka-Kosut, anadiomene, Warszawa 2007, s. 5-10.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey