Marzena AdamiakInformacje

Imię i nazwisko

Marzena Adamiak

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

madamiak@ifispan.waw.pl

Pokój

227

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zespół badawczy

Zespół Badawczy Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender w Filozofii

Obszary zainteresowań naukowych

filozofia podmiotu, fenomenologia, teorie feministyczne, kategoria kobiecości

Fields of scientific research
philosophy of subject, phenomenology, feminist theories, category of femininity

Skrócony biogram

Marzena Adamiak – filozofka. Zajmuje się problematyką tożsamości, głównie w obrębie francuskiej filozofii współczesnej i teorii genderowych. Adiunkt w Zespole psychoanalizy i badań nad kategorią gender w filozofii IFiS PAN. Autorka książki “O kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Levinasa”.

Wykształcenie

październik 1999 – czerwiec 2006

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie filozofii. Tytuł pracy doktorskiej: Kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa.

 

październik 1994 – wrzesień 1999

Studia magisterskie – filozofia na UMK; specjalizacja: francuska filozofia współczesna. Tytuł pracy magisterskiej: Samotność cogito. Michel Foucault w próbie przezwyciężenia kartezjańskiej koncepcji podmiotu poznającego.

Doświadczenie zawodowe

wrzesień 2014 – listopad 2014

Courtesy Assistant Professor in Department of Philosophy at the University of Oregon, USA.

 

luty 2013 – obecnie

Wykładowca Gender Studies w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

styczeń 2011 – obecnie

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; Praca w Zespole psychoanalizy i badań nad kategorią gender w filozofii.

 

marzec 2011 – wrzesień 2011

Wykładowczyni Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

 

październik 2008 – styczeń 2011

Główny specjalista ds. projektów strategicznych i ewaluacji w Departamencie Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do września 2010 r. w Departamencie Strategii i Analiz).

 

październik 2007 – wrzesień 2008

Wykładowczyni w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

 

wrzesień 2006 – czerwiec 2007

Nauczycielka filozofii w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: Akademia Rozwoju Młodego Człowieka – niepubliczna szkoła w Konstancinie–Jeziornie; praca metodą projektu przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne – członkini zarządu.

Realizowane projekty badawcze

październik 2012 – październik 2016
członkini zespołu realizującego 4-letni grant badawczy „Problemy współczesnej fenomenologii” finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (wykonawca sekcji „Fenomenologia i feminizm”).

Zagraniczne doświadczenia naukowe

wrzesień 2014 – listopad 2014
pobyt badawczy na University of Oregon (UO), gdzie działa The Society for Interdisciplinary Feminist Phenomenology (SIFP) – międzynarodowe towarzystwo zrzeszające uczonych specjalizujących się w problematyce fenomenologii feministycznej;

październik 2004 – październik 2005
pobyt badawczy w Belgii (Université libre de Bruxelles).

Działalność dydaktyczna

Wykładowczyni Gender Studies w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kursy monograficzne:
– Istota kobiecości. Problemy i kontrowersje związane z pojęciem „kobiety”;
– Kobieca filozofia. Feministyczne poszukiwania specyfiki kobiecego myślenia.

Wykładowczyni Gender Studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Kurs monograficzny: Sen o neutralnym podmiocie, czyli pomiędzy jednością a różnicą seksualną we współczesnych teoriach tożsamości.

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach
 • “Pytanie o ‘nową neutralność’: z perspektywy heteronormatywności krytyki koncepcji neutralnego podmiotu”. Konferencja: NIE(hetero)NORMATYWNOŚĆ narracje – praktyki – przedstawienia, UMK Toruń 2-4.12.2015.
 • “Fenomenologia płci i jej etyczne konsekwencje. Przyczynek do rozważań nad metodą fenomenologiczną”. Konferencja: Problemy fenomenologii wartości, Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne, Warszawa 27-28.11.2015.
 • “Empiryczne i symboliczne. Problem z teoretycznymi ujęciami kategorii kobiety w kontekście odwołania do doświadczenia”, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 15-19.09.2015. 
 • “Gender Stereotypes in the Concept of Subject of Emmanuel Lévinas”, International Conference: Perspectives on Gender in a Global World, Bucharest 14-16.05.2015.
 • “Wherever One wants to go. Rosi Braidotti’s concept of a ‘nomadic subject’ and its philosophical possibilities”. The 10th International Conference Woman in Culture: Gender, Culture & Migration, 2015, Gdańsk 6-7. 03. 2015.
 • “The Empirical Countertruth: Lévinas, Feminism and Phenomenology”, Colloquium at the University of Oregon – Department of Philosophy USA, Eugene 30.10.2014.
 • “Feminizm a fenomenologia – w kontekście poszukiwania albo konstruowania kobiecej tożsamości”. IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła 17-21.09.2012.
 • “Neutralność czy androgyniczność? O współczesnej krytyce neutralnego podmiotu z tekstem Jacquesa Derridy w tle”. VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20.09.2008.
 • “Kobieta jako figura inności – w kontekście etycznego projektu Emmanuela Lévinasa”. Międzynarodowa konferencja „Emmanuel Lévinas. Filozofia/Teologia/Polityka”, Warszawa 23-25 października 2006.
 • “Feminizm na manowcach fundamentalizmu. Problem kobiecej podmiotowości/tożsamości we współczesnej myśli feministycznej” (razem z Aleksandrą Derrą), III Interdyscyplinarna Konferencja „Fundamentalizm w filozofii, polityce i religii. Filozofia, polityka i religia w ekstremalnych ujęciach współczesnej kultury”, UMK Toruń, 7-8 czerwca 2004.
Zainteresowania pozanaukowe

literatura science-fiction, teorie kultury, psychologia

Information

Short Profile

I am an Assistant Professor and part of a research group on philosophical aspects of psychoanalysis and gender studies. My interests lie primarily in the fields of Subject and Identity, especially in the context of theories taking into account the sexual difference. My areas of research include contemporary French philosophy, feminist philosophy and phenomenology. My first book, published in Polish (2007), was about the category of femininity as presented by Emmanuel Levinas from the perspective of its placement in the grey area between subjectivity and otherness, and it is entitled: O kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa (Of a Woman Who Comes to Mind. Woman as a Figure of Otherness in The Concept of Subject of Emmanuel Lévinas). I am currently working on my second book in which I deal with new takes on materiality and corporeality as well as attempts to express new formulas of subjectivity. I am engaged also in a project called „Problems of Contemporary Phenomenology” where I am responsible for a part of this project: “Phenomenology and Feminism”. I am also a board member of the Polish Phenomenological Association.

Educational Background
 • Ph.D in Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń 2006.

 • MA in Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń 1999.

Work Experience

September 2014 – November 2014: Courtesy Assistant Professor in Department of Philosophy at the University of Oregon, USA.

 

January 2011 – present (full time): Assistant Professor in Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology.

 

October 2008 – January 2011: Chief Specialist in Department of Strategy and Analysis, Ministry of Culture and National Heritage in Poland. Main Task: Preparing the Social Capital Development Strategy 2011-2020, Action Plan and programs (issues related to the four areas of the Strategy: attitudes and social skills, cooperation and social participation, social communication, culture and creativity).

Functions held in academic organizations, societies, and scientific bodies

Member of a board in the Polish Society for Phenomenology.

 

Research projects

The National Programme for the Development of Humanities. Project: Problems of Contemporary Phenomenology: Phenomenology and Feminism, 2012-2016.

Scientific experience abroad

September 2014 – October 2014: Research trip to the University of Oregon where The Society for Interdisciplinary Feminist Phenomenology operates.

 

October 2004 – October 2005: Research at the University in Brussels.  

Teaching activity

February 2013 – October 2015: Lecturer in Gender Studies, Nicolaus Copernicus University in Toruń. Courses Taught: 

 • Female Philosophy. Feminist Search for Specificity of Female Thinking.
 • The Essence of Femininity. Problems and Controversies with the Notion of “Woman”.

 

March 2010 – September 2011: Lecturer in Gender Studies, Polish Academy of Sciences. Courses Taught:

 • A dream of a Neutral Subject. Between the Union and the Sexual Difference in contemporary theories of Identity.

 

October 2007 – September 2008: Lecturer in Higher School of Communications, Political Science and International Relations in Warsaw. Courses Taught: Polish contemporary social processes/ Contemporary political thought/ Philosophy.

 

September 2006 – June 2007: Teacher of Philosophy in Academy of Development of The Young Man (middle and high school level).

Presentations at conferences, symposia, seminars
 • Pytanie o „nową neutralność”: z perspektywy heteronormatywności krytyki koncepcji neutralnego podmiotu (The Question of „New Neutrality”: from The Perspective of Heteronormativity of The Critique of The Neutral Subject), The Conference: NIE(hetero)NORMATYWNOŚĆ narracje – praktyki – przedstawienia, The Nicolaus Copernicus University, Toruń 2-4.12.2015.
 • Fenomenologia płci i jej etyczne konsekwencje. Przyczynek do rozważań nad metodą fenomenologiczną, The Conference: Problemy fenomenologii wartości, Polish Society for Phenomenology, Warszawa 27-28.11.2015.
 • Empiryczne i symboliczne. Problem z teoretycznymi ujęciami kategorii kobiety w kontekście odwołania do doświadczenia, (The empirical and the symbolic. Problems with Theoretical Depictions of a Female Category in the Context of the Reference to Experience), X Polish Congress of Philosophy, Poznań 09/15-19/2015.
 • Gender Stereotypes in the Concept of Subject of Emmanuel Lévinas. International Conference: Perspectives on Gender in a Global World, Bucharest, 14-16.05.2015.
 • Wherever One wants to go. Rosi Braidotti’s concept of a “nomadic subject” and its philosophical possibilities. The 10th International Conference Woman in Culture: Gender, Culture & Migration, 2015, Gdańsk 03/6-7/2015.
 • The Empirical Countertruth” Lévinas, Feminism and Phenomenology, Colloquium at the University of Oregon – Department of Philosophy USA, Eugene 10/30/2014.
 • Feminizm a fenomenologiaw kontekście poszukiwania albo konstruowania kobiecej tożsamości (Feminism and Phenomenology – in the Context of the Exploration or the Construction of Female Identity), IX Polish Congress of Philosophy, Wisła 09/17-21/2012.
 • Neutralność czy androgyniczność? O współczesnej krytyce neutralnego podmiotu z tekstem Jacquesa Derridy w tle (Neutrality or Androgyny. A Contemporary Critique of a Neutral Subject with the Text of Jacques Derrida in the Background), VIII Polish Congress of Philosophy, Warsaw 09/15-20/2008.
 • Woman as a Figure of Otherness in the Context of the Ethical Ideas of Emmanuel Lévinas. International Conference: Emmanuel Lévinas: Philosophy, Theology, Politics at the Adam Mickiewicz Institute, Warsaw 10/23-25/2006.
 • Feminizm na manowcach fundamentalizmu. Problem kobiecej podmiotowości/tożsamości we współczesnej myśli feministycznej (How fundamentalism is leading feminism astray. Feminism Astray Fundamentalism), with Aleksandra Derra, 3D Interdisciplinary Conference: Problems of Contemporary Culture. Fundamentalism in Philosophy, Politics and Religion. Philosophy, Politics and Religion in the Extreme Facets of Contemporary Culture, at the Nicolaus Copernicus University, Toruń 06/7-8/2004.
Promotion of scientific activity

authored books:

 • O kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa (Of Woman Who Comes to Mind. Woman as a Figure of Otherness in The Concept of Subject of Emmanuel Lévinas), WAiP, Warszawa 2007.

articles and book chapters:

 • The Grey Zone of Subjectivity. Phenomenology of the feminine body in Emmanuel Lévinas’s thought, [w:] „Avant. Trends in Interdisciplinary Studies”, vol. VI, no 1, 2015.

 • O niepokojach tożsamości w prozie Ursuli K. Le Guin czytanej Foucaultem (On Anxieties of Identity in Ursula K. Le Guin Prose as Interpreted by Foucault’s Theory), [in:] „Fabularie”, nr 1 (6), 2014.

 • Magia właściwych słów (The Magic of the Right Words), [in:] „Fabularie”, Bydgoszcz 2014, no. 2 (4), pp. 50-52.

 • Klucze do kobiety (Keys to the Woman), [in:] „Fabularie”, Bydgoszcz 2014, no. 1 (3), pp. 6-8.

 • Feminizm a fenomenologia w kontekście poszukiwania albo konstruowania kobiecej tożsamości (Feminism and Phenomenology – in the Context of the Exploration or the Construction of Female Identity), [in:] „Etyka”, Warszawa 2013, no. 45, pp. 62-72.

 • Neutralne ciało. Kilka refleksji o ciele na marginesie lektury Irigaray i Lévinasa, Neutral Body. A Few Reflections on the Body aside the Work of Irigaray and Lévinas), [in:] „Przegląd Filozoficzno-Literacki” no. 4, 2011, pp. 161-173.

 • Review of Rosi Braidotti’s, Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, [in:] Litteraria Copernicana no. 2, 2011, pp. 245-250.

 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 (Strategy of Social Capital Development 2011-2020), Co-authorship, Published by Ministry of Culture and National Heritage in Poland, Warszawa 2011.

 • Miłoszem: chwytać w lot rzeczywistość, (Milosz: to Catch the Reality in the Flight), [in:] www.dwutygodnik.com, no. 5, 2011.

 • O kwestii stylu i teoriach z marginesu, (About the Question of Style and Theories of Margin), [in:] Elaine Morgan, Pochodzenie kobiety, Transl. M. Danicka-Kosut (Polish Ed. The Descent of Woman), anadiomene, Warszawa 2007, pp. 5-10.

 • Woman as a Figure of Otherness in the Context of the Ethical Ideas of Emmanuel Lévinas, [in:] Emmanuel Lévinas: Philosophy, Theology, Politics, Ed. A. Lipszyc, IAM, Warsaw 2006, pp. 226-232.

 • Feminizm na manowcach fundamentalizmu. Problem kobiecej podmiotowości/tożsamości we współczesnej myśli feministycznej (How fundamentalism is leading feminism astray. The Problem of Female Subjectivity/Identity in Contemporary Feminist Thought); with Aleksandra Derra [in:] Fundamentalizm i kultury (Fundamentalism and Cultures), Ed. M. Szulakiewicz and Z. Karpus, UMK Toruń 2005, pp. 447-460.

 • Jak mówić o Bogu? O hermeneutyce Jean-Luca Mariona (How Can We Talk About God? Hermeneutics of Jean-Luc Marion) [in:] „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, no. 1, 2003, pp. 221-234.

 • Foucault i perypetie podmiotu (Foucault and the Vicissitudes of Subject), [in:] „Przegląd filozoficzny” no. 2, 2002, pp. 179-200.

Non-scientific interests

science-fiction literature, theories of culture, psychology

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey