Hanna BojarInformacje

Imię i nazwisko

Hanna Bojar

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Zastępca Dyrektora ds. socjologii IFiS PAN

E-mail

hanna.bojar@ifispan.edu.pl

Telefon

22 6572898

Pokój

155

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

Zakład Socjologii Teoretycznej

Zespół badawczy

Zespół Socjologii i Antropologii Kultury

Obszary zainteresowań naukowych

community studies, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicznych społeczności lokalnych; zmiana społeczna, relacje między tradycją a innowacyjnością, zróżnicowane formy wspólnotowości oraz przemiany rodziny w kontekście procesów demokratyzacji, starej i nowej wielokulturowości, mobilności społecznej oraz współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych; metodologia socjologicznych badań jakościowych

Wykształcenie

WYKSZTAŁCENIE I PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii – Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

2015 Collegium Civitas

1987 – 2014 Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

–         Zespół Badań nad Kulturą Narodową i Tradycją, przekształcony w 2001 r. w Zespół Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją (od 1997- 2010)

–         Zakład Socjologii Teoretycznej (od 1987 do chwili obecnej)

–         Zespół Socjologii i Antropologii Kultury (od 2010 do chwili obecnej)

Doświadczenie zawodowe

WYBRANE PUBLIKACJE

Monografie i książki pod redakcją:

Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Monografie, Wyd. Funna, Wrocław 2000, s. 260

Granice na pograniczach, praca zbiorowa,. H. Bojar i J. Kurczewska, (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005, ss. 417

Granice i pogranicza. Nowe problemy i interpretacje, redakcja naukowa. H. Bojar. D. Wojakowski, A. Sadowski, (red.), Seria: Pogranicze. Studia Społeczne. Numer specjalny, Wyd. Uniwersytetu Białostockiego, Białystok, 2008, s. 168

Społeczność na granicy. Zasoby mikroregionu Gołdap i mechanizmy ich wykorzystania, W. Łukowski, H. Bojar,  B. Jałowiecki, (red.), Warszawa, Scholar 2009, s. 377

Wyciskanie Brukselki? O europeizacji pogranicznych społeczności lokalnych, H. Bojar, J. Kurczewska (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2010, ss. 675

Rodzina w małym mieście. Z socjologicznych badań terenowych lokalnych społeczności obywatelskich we współczesnej Polsce, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2013, s. 350

 

Artykuły w czasopismach i publikacjach zbiorowych:

Społeczności lokalne jako wspólnoty tradycji, (J. Kurczewska, M. Kempny – współautor), Studia Socjologiczne, nr 2, 1998, s. 89-100

Wobec mniejszości narodowych. Między etnicznym a obywatelskim modelem integracji społecznej, w: J. Kurczewska (red.) Kultura narodowa i polityka, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000

O źródłach słabości etosu demokratycznego w Polsce, w: „Utracona dynamika. Niedojrzałości polskiej demokracji, E. Mokrzycki, A.Rychard, A. Zybertowicz, (red.), Wyd. IFiS PAN,  Warszawa 2002

Consequences of Schengen Traty Implemantation on Poland’s Eastern Border, (J. Kurczewska – współautor), ISP, Warszawa 2002

Rodzina w lokalnej przestrzeni publicznej, „Kultura i Społeczeństwo” nr  3, 2003, s. 149-170

Przybysze ze wschodu w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-ukraińskiego – stereotypy i realia, w:  „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje”, red. M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe: Zielona Góra 2003, s. 451-462

Polish-Ukrainian Borderland in a Perspective of Polish Integration with the European Union, (współautor: Joanna Kurczewska, Mirosław Bieniecki, Fundacja Batorego, 2003

Poland’s Borderlands with Russia and Ukraine (J. Kurczewska – współautor), w: Neighbourhood Across a Divide?. Borderlands Communities and EU Enlergement, ed. P. Kazmierkiewicz, ISP, Warszawa 2004, s. 85-139

Liderzy lokalni wobec przeszłości, w: Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, J. Kurczewska (red.), Warszawa 2003, Wyd. IFiS PAN, s. 164-184

Family Values in Parental perspective, Polish Sociological Review nr  3/2005, s. 280-290

Przestrzeń publiczna w słabej i mocnej społeczności lokalnej pogranicza – Braniewio i Włodawa, w: Granice na pograniczach, praca zbiorowa, red. H. Bojar i J. Kurczewska, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 273-292

Ukrainski trudowi migranty na polskomu rinku praci [Ukraińska migracja zarobkowa na polskim rynku pracy], H. Bojar (M. Bieniecki, A. Gąsior-Niemiec, Joanna Kurczewska, J. Konieczna, J. Frelak współautor); w; Ukrainska trudowa migracija do krain ewropejskowo sojuzu [Ukraińska migracja zarobkowa w krajach Unii Europejskiej w świetle socjologii], PAUCI, CPCFPU-ISP: Kiev 2005, (w języku ukraińskim), s. 63 – 121

Rodzina w sytuacji wielokulturowości, w: Oblicza lokalności II, Różnorodność miejsc i czasu, J. Kurczewska, red., Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 164-179

Polish-Ukrainian Borderland and Newcomers from the East, In;  Borders and Borderlands In the Making. From the Field Studies of Polish Sociologists and Anthropologists, J. Kurczewska, (red.), IFiS PAN, Warszawa 2007

Pogranicze wschodnie – jedność czy wielość? W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.), Zielona Góra, Lubuskie Towarzystwo naukowe, p.187-194

Pogranicze polsko-rosyjskie – w poszukiwaniu zasady integracji społecznej. W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (eds.), Zielona Góra, Lubuskie Towarzystwo naukowe, p.225-242

To Be an Immigrant in Poland. An Analysis of the Experiences of Immigrants from Non-EU Countries, PSR 4/2007, ss. 401-416

Warunki życia polskich rodzin: problemy i strategie, K. Staszyńska, współautor) . W: Polska lokalna 2007, red. G. Gorzelak, Warszawa 2008, Scholar, s.191-213

Rodzina imigrancka w Polsce z perspektywy community studies; w: Oblicza lokalności III, Ku nowym formom życia lokalnego red. J. Kurczewska, Wyd. IFiS, Warszawa 2008, s. 364-387

Rodzina jako zasób, w: Społeczność na granicy. Zasoby mikroregionu Gołdap i mechanizmy ich wykorzystania, red. W. Łukowski, H. Bojar,  B. Jałowiecki, Warszawa, Scholar 2009, s. 74-210

Familie als Ressource der lokalen Gesellschaft an der Grenze, in: Alltag im Grenzland, ed. M. Wagner, W. Łukowski, VS Verlag, 2010, s.35-52

Women in the Civic Sphere of Small Local Communities. Reflections on the margin of “family stories” analyses, Polish Sociological Review 1 (173)/ 2011, s. 79-95

Die neue polnische Migration nach Deutschland. Das Leben in grenznahen  lokalen  Gemeinschaften aus der Perspektive der Migranten, in: Die Eine Grenze Verschwindet Die neue polnische Migration nach Deutschland aus lokaler Perspective, Herausgegeben von: A. Łada, J. Seges Frelak, Institute of Public Affairs, Warszawa 2012, ss. 99-168

Lokalne wzory solidarności społecznej w sytuacjach zagrożeń naturalnych i klęsk żywiołowych, W; Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego, Jolanta Grotowska-Leder, (red.), Wyd. UŁ, Łódź 2014, s. 70-85

Lokalne wzory europeizacji z perspektywy wschodniego i południowego pogranicza Polski, W; Lokalne, narodowe, ponadnarodowe, P. Binder (red.), IFiS PAN, Warszawa 2014, s. 69-83

Realizowane projekty badawcze

2013 – 2015 Projekt badawczy „Odświętne tworzenie i propagowanie marek lokalnej, regionalnej i narodowej. Ludzie i instytucje kultury”, Narodowe Centrum Kultury – kierownik projektu

2013, 2015 – European Social Survey Round 7 and Round 8 Cognitive Testing (University of London) – wykonawca

2008 – 2013 – Projekt w ramach działalności statutowej „Rodzina w przestrzeni publicznej społeczności lokalnej” – projekt autorski

2012-2018 – Grant NPHR – Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN (11H 12 0305 81) – wykonawca

2011-2012 – Projekt badawczy „Nowa polska migracja do Niemiec – perspektywa lokalna”, Instytutu Spraw Publicznych i Instytutu Geografii Regionalnej w Lipsku oraz Fundacja Polsko-Niemiecka – współautor i wykonawca

2007 – 2009 – Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1H02E 051 30) „Europeizacja interpretacji granic i pogranicz w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym pograniczu III RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej” – kierownik grantu

2006-2008 – Projekt CBOS, (kierownik dr K. Staszyńska) „Warunki życia społeczeństwa polskiego: problemy i strategie, część jakościowa – badanie rodzin – współautor projektu

2006 – 2008 – Grant KBN (1 H02E 050 30, kier. dr hab. W Łukowski) „Zasoby peryferyjnej społeczności lokalnej i mechanizmy ich wykorzystywania (na przykładzie mikroregionu Gołdap)” – główny wykonawca

2004 – 2006  – Projekt “The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination”; EU 5 Framework Programme – sekretarz naukowy projektu

2002 – 2005 Grant KBN (2 H02E 020 23) „Granice w wyobrażeniach i działaniach społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski w przededniu integracji z Unią Europejską”.  – kierownik projektu

Nagrody i wyróżnienia

1992, Nagroda Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im St. Ossowskiego za najlepszą książkę socjologiczną 1991 roku dla zbiorowej publikacji pod red. M. Marody  Co nam zostało z tych lat. Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, Aneks, Londyn 1991 (współautor)

1991, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za powyższą publikację

2000, Laureat Konkursu Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej  – publikacja „Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej”, Monografie FNP, Wrocław 2000

2001, nominacja do Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przyznawanej przez Senat Uniwersytetu i. Marii Curie-Skłodowskiej za powyższą publikację

2004 – 2006, stypendium naukowe w ramach programu FNP “Mistrz” Joanny Kurczewskiej; „Granice w wyobraźni społecznej współczesnych Polaków

Inne

PRACE EKSPERCKIE

Agencja Badawcza CASE, Consumer Attitudes & Social Enquiry, [Research Consultant of Qualitative Research Department (1996 – 1999); Research Team Manager (2000 – 2001)]

Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych (2002-2004)

Fundacja Batorego (2003)

Fundacja (Instytut Obywatelski) Pro Publico Bono, [Członek Rady Ekspertów (2008-2010); Przewodnicząca Zespołu Ekspertów Fundacji Pro Publico Bono (2011-2012)]

Instytut Spraw Publicznych – ekspert w zakresie Programu Migracje (2005-2018)

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey