Dorota ZygmuntowiczInformacje

Imię i nazwisko

Dorota Zygmuntowicz

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

E-mail

dzygmunt@ifispan.edu.pl

Pokój

114

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Obszary zainteresowań naukowych

Grecka filozofia starożytna, zwłaszcza Platońska we współczesnym jej kontekście politycznym i kulturowym

Skrócony biogram

2000  doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (UW)

2001 – 2011 adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

2011 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (IFiS PAN)

od 2011 profesor nadzw. IFiS PAN

Wybrane publikacje

  1. Książki

Praktyka polityczna. Od Państwa do Praw Platona, Toruń 2011, ss. 643.

Platon, Prawa, wstęp, komentarz i przekład D. Zygmuntowicz, Kęty 2017, s. 662.

2. Rozdziały w publikacjach zbiorowych   

Co Platon krytykuje w tzw. krytyce pisma?, w: Kolokwia Platońskie. Fajdros, red. A. Pacewicz, „Lectiones&Acroases Philosophicae” VI, 2 (2013), s. 157-187.

Paideia filozofa (I część Parmenidesa Platona), w: „Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną”, t. 2 „Wokół pojęcia Logosu”, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 13-67.

„Wczorajsza” Kallipolis z Państwa w świetle „dzisiejszych” wykładów z Timajosa, w: A. Górniak (red.), Poznać jak się rzeczy mają, „Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną”, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 63–87.

Urok Poppera, w: Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej, red. C. Mielczarski, Warszawa 2015, s. 21–34.

3. Artykuły w czasopismach

Funkcja myślenia utopijnego w starożytnej Grecji, „Przegląd Filozoficzny. Nowa seria” 2 (90) 2014, s. 107−119.

Lekcja kadmejska. Wątki Bachantek Eurypidesa w Prawach Platona, “Studia Antyczne i Mediewistyczne” 5 (40) 2007, s. 9–24.

Lies and Fabrications. The Cognitive Potential of Pseudos in Plato’s Republic, “Folia Philosophica” 42/2 (2019), s. 47‒90. https:// doi.org/10.31261/fp.8517

Metoda diairetyczna w Sofiście Platona (218b-221c), „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”  48 (2003), s. 3-17.

Platon o poezji czyli krucha niewinność niewiedzy, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 3-4 (40) 2014, s. 273–288.

Plato’s Critique of democracy and his conception of education for democracy, “Eos” CVIII 2021, s. 31‒54. DOI: 10.34616/e.2021.31.54.

Polis walcząca (według Timajosa 17a-27c i Praw 625c-637b Platona) „Archiwum historii filozofii i myśli społecznej” (50−51) 2006, s. 3-23.

Powstanie i upadek Kallipolis w Państwie Platona. Granice politycznej wizji, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 4 (2009), 21−35.

Prawa Platona – status quaestionis, „Archiwum historii filozofii i myśli społecznej” 53 (2008), s. 3–21.

Problematyczność prawa w anonimowym dialogu Minos, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 8 (46) 2010, s. 29-40.

Szpetne ciało Erosa, “Kultura współczesna” 59/1 (2009), s.40–59.

Sztuka odkrywania miary w Polityku Platona, „Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria” 43(2002), s. 29-40.

The dark side of Plato’s beautiful polis, „Eirene. Studia Graeca et Latina”, LI (2015) I–II, s. 99–126.

Thrasymachus of Chalcedon on the Platonic stage“Journal of Ancient Philosophy”, 13 (1) 2019, s. 1-39. https://doi.org/10.11606/issn.1981-9471.v13i1p1-39.

Zagadka Epinomis i zawartych w niej notatek Klejniasa, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 15[50] 2017, s. 57−79.

 

Wykształcenie

1988­− 1994 studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Filozofii KUL

1994− 1998 studia doktoranckie w Instytucie Filozofii UW

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

od 2012 sekretarz redakcji Studiów Antycznych i Mediewistycznych

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie w programie Monografie FNP: Praktyka polityczna. Od Państwa do Praw Platona, Toruń 2011, ss. 643.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey