Antonina OstrowskaInformacje

Imię i nazwisko

Antonina Ostrowska

Stopnie i tytuły naukowe

prof. dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zespołu Badania Warunków Życia i Społecznych Podstaw Zdrowia

E-mail

aostrows@ifispan.edu.pl

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Badania Warunków Życia i Społecznych Podstaw Zdrowia

Obszary zainteresowań naukowych

Specjalność:

 • socjologia zdrowia, socjologia medycyny,
 • nierówności społeczne,  zdrowie kobiet, społeczne aspekty
 • niepełnosprawności, rehabilitacja społeczna, relacje pacjent – lekarz.
Skrócony biogram

Główne zainteresowania i przedmiot badań: socjologiczne aspekty zdrowia, choroby i niepełnosprawności. W latach 1992-1995 była głównym autorem, kierownikiem naukowym i koordynatorem serii interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością w Polsce, opublikowanych w postaci XIV tomów problemowych. Realizowała także prace badawcze z zakresu społecznych aspektów śmierci i umierania, nierówności społecznych w sferze zdrowia i związku stylu życia ze zdrowiem (1995, 1999).

Wykształcenie

Magister socjologii, Uniwersytet Warszawski 1966;

Doktor  nauk humanistycznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1971;

Doktor habilitowany , Uniwersytet Warszawski, 1991:

Profesor socjologii, nominacja Prezydenta RP, 2000.

 

Doświadczenie zawodowe

1966–1971   Asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

1972–1983   Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

1984–1986   Visiting Lecturer; Department of Community Medicine Mount Sinai School of Medicine, New York

1987–1989 Kierownik Zakładu Społecznych Aspektów   Zdrowotności,

1990– do teraz: Kierownik Zespołu Badań Społecznych Aspektów Choroby i Niepełnosprawności i Marginalizacji w IFiS PAN. Obecna nazwa Zespół Badania Warunków Życia i Społecznych Podstaw Zdrowia.

1994–2012   Z—ca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Członkostwo w Radach Naukowych i Komitetach Naukowych

Członek Komitetu Rehabilitacji,  Adaptacji Społecznej i Promocji Zdrowia,  Wydział Nauk Medycznych PAN, w latach 1983- 2011 Przewodnicząca Sekcji Społecznych Aspektów niepełnosprawności i Rehabilitacji

Członek Rady Naukowej  Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Członek Rady Naukowej  Instytutu  Psychiatrii i Neurologii 2004-2012

 

Członkostwo w naukowych organizacjach międzynarodowych

International Institute of Sociology

European Society for Health and Medical Sociology, (w l 1990 –1999  członek  Executive Committee)

 

European Thematic Network on Health and Social Welfare Policy Phoenix-tn.

 

 

Realizowane projekty badawcze
 • Wpływ  czynników społeczno-kulturowych na sprawność intelektualną dzieci (1975–1978)
 • Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych (1978–1980)
 • Kultura zdrowotna społeczeństwa polskiego. Badanie wiedzy, postaw i zachowań związanych ze zdrowiem i chorobą  (1979-1981)
 • Śmierć i umieranie. Społeczny kontekst i procesy umierania w szpitalach  i hospicjach  (1985–1989)
 • Sytuacja społeczna  osób zakażonych wirusem HIV. Reakcje opinii publicznej i polityki społecznej (1990–1991)
 • Niepełnosprawność w Polsce. Główny autor i wykonawca interdyscyplinarnego projektu badawczego – ekspertyzy. 1992 –1994.
 • Styl życia – a zdrowie.  Dwa badania,  zrealizowane w r  1996–1997 oraz  1999 – 2000( granty KBN)
 • Zdrowie – Nierówności społeczne – Dezintegracja społeczna  (badanie międzynarodowe Polska – Francja ) 2003–2004         
 • Członek grupy badawczej Europejskiego Badania Jakości Życia  (badanie w 28 krajach europejskich ) 2004
 • Integracja społeczna  i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych  2007–2008.
 • Profilaktyka chorób nowotworowych wśród kobiet zagrożonych wykluczeniem  społecznym 2011.
 • Postawy społeczeństwa polskiego wobec osób niepełnosprawnych – 20 lat później (2013-2015) 

Bibliografia

Bibliografia

Publikacje

Autorka ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych w kraju i za granicą i autor/współautor/redaktor 28 książek.

 Ważniejsze książki

 1.  Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Wybrane problemy. Ossolineum, Wrocław 1979 (współautor)
 2. Postawy społeczeństwa polskiego wobec niepełnej sprawności. OBOPiSP, Warszawa 1981
 3. Niepełnosprawni w Społeczeństwie (1994) Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 4. Badania nad niepełnosprawnością w Polsce (1994). Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN
 5. Stan rehabilitacji i potrzeby rehabilitacyjne osób o poszczególnych rodzajach niepełnosprawności. IFiS PAN i PFRON, Warszawa 1994 (redaktor tomu)
 6. Syndrom Niepełnosprawności w Polsce. Bariery Integracji (1996). (współautor) Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 7. Prywatne życie z niepełnosprawnością (numer specjalny Pracy Socjalnej 1996
 8. Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. (II wydanie, 1997) Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
 9. Styl życia i zdrowia. Z zagadnień promocji zdrowia (1999) Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 10. Jak żyją Polacy (redakcja) (2000) Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN. Niepełnosprawność w Polsce w latach 90-tych. (2001) (współautor) Warszawa: Instytut Spraw Publicznych
 11. Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków. (współautor) (2003) Warszawa, Muza
 12. Niepokoje polskie. (redakcja) (2004) Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN
 13. Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa (2005 – III wydanie, uzupełnione). Wydawnictwo IFiS PAN.
 14. Seksualności osób niepełnosprawnych. Instytut rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2007 (redakcja).
 15. 15.Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania             sukcesów i niepowodzeń. IFIS PAN, Warszawa 2008. (współautor)
 16. Zróżnicowanie społeczne a zdrowie. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2009.
 17. Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy. Wydawnictwo IFiS PAN, (redakcja) Warszawa 2010. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009.
 18. Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. (red), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015.
 19. Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993 – 2013. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015.
 20. Jak rozmawiać z pacjentem. Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej. (redaktor). Warszawa 2017. Wydawnictwo IFiS PAN
 21. Jak rozmawiać z pacjentem. Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej. (redaktor). Wydanie II uzupełnione. Warszawa 2020. Wydawnictwo IFiS PAN

 Ważniejsze artykuły i rozdziały w książkach (po habilitacji)

 1.  „From totalitarianism to pluralism in Poland. Problems of transformation on the health scene”. European Journal of Public Health, vol 3, 1994
 2. „The effects of economic transfer of households situation”. Sisyphus (wspołautor). Social Studies vol 2, 1994
 3. „Zdrowie i samopoczucie jako korelat społecznej sytuacji kobiet w Polsce” w J. Sikorska (red): Kobiety i ich mężowie. Studium porównawcze. Warszawa 1996
 4. „The development of Medical Sociolog in Eastern Europe 1965-1990” European Journal of Public Health, vol 6, 1996
 5. „Niepełnosprawność kobiet. Płeć jako dodatkowy czynnik marginalizacji?” Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ntr 1,1997
 6. „Attitudes of Polish Society towards the Disabled” W E.Manterys, A.Gustavsson (eds) Social Definitions of Disability, 1997
 7. „Marginalization of the Disabled in Poland” (współautor) w: Dialogue amd Universalism, Nr 7-8, 1998
 8. „Prozdrowotne style życia” Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i medycyna Nr 10-11, 1998
 9. „Nierówności w sferze zdrowia.” Kultura i Społeczeństwo, Nr 2, 1998
 10. „Health promoting lifestyles” Dialogue and Universalism, Nr 9 1998
 11. „Przemiany stanu zdrowia i zdrowotności Polaków” w” L. Beskid (red) Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej” Warszawa, 1999
 12. „Styl życia a zdrowie- bilans dekady” w H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red) Jak żyją Polacy. Warszawa 2000
 13. „Społeczne czynniki warunkujące zachowania prozdrowotne” w Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna. Nr 19, 2000
 14. „In and out of Communism; Macrosocial Context of Health in Poland” w: W. Cockerham (red) The Blackwell Companion to Medical Sociology. Oxford 2001
 15. „La sante en Europe del’Est”. W: I. Parizot P. Chauvin, JM Firidion, S. Paugam (red) Les megapoles face au defi des nouvelles inegalites. Paris 2002.
 16. „Komu potrzebna jest socjologia medycyny. Doświadczenia polskie i amerykańskie”. w W. Piątkowski A. Titkow (red) W stronę socjologii medycyny. Lublin 2002
 17. „Problemy zdrowia kobiet z perspektywy socjologii medycyny „w: J. Meder (red). Problemy Zdrowia Psychicznego Kobiet. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków. 2003 :11-25.
 18. „Kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych – bariery dorosłości” w: K. Rzedzicka, A. Kobylańska (red) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny” . Kraków 2003
 19. „Zdrowie, choroba, ubóstwo”. Ask, Nr 12, 2003:
 20. „Housing and the local environment”. In: Quality of life in Europe. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin: 2004.
 21. “The patterns of Sexual Behavior of Polish Men and Women”. Polish Sociological Review 2.(150) 2005
 22. “The struggle with time in chronic illness”. Polish Sociological Review 1 (161) 2008:
 23. “Polish Women 50+. How do we age?” Polish Sociological Review 4, 2010
 24. “Zdrowie w pułapce ubóstwa” w: D. Penkala- Gawęcka i in. (red) W zdrowiu i w chorobie. Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych. Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Poznań 2012
 25. “Health inequalities – gender perspective”. Przegląd Lekarski, 2 (69), 2012:
 26. „Nierówności zdrowia a płeć” w: I. Kowalska (red), Namysły nad polityką społeczną, DIFiN, Kraków 2013
 27. „Uwarunkowania zdrowego stylu życia”, w: Z. Strzelecki (red) Kryzys jakości życia, Komitet Prognoz Polska 2000+, Warszawa 2014
 28. „Początki socjologii medycyny w Polsce na tle socjologii lat 60-tych” w: A. Ostrowska, M. Skrzypek (red) Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2015

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey