Leopold Blaustein i jego fenomenologia: Kilka uwag metafilozoficznych

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN zaprasza na seminarium z cyklu 

FILOZOFIA I IDEOLOGIA W EPOCE NOWOŻYTNEJ. POLSKA W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM, EUROPA W KONTEKŚCIE POLSKIM

Dr hab. Witold Płotka (prof. UKSW)
przedstawi referat pt.

Leopold Blaustein i jego fenomenologia: Kilka uwag metafilozoficznych

Seminarium odbędzie się w dniu 26 maja w godz. 14.00 na platformie ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/85372043171?pwd=dWhmaG5wWGNSa3BWUGJOVGNpYW0wZz09

Streszczenie

W referacie planuje się omówić trudności w określeniu ram interpretacyjnych dla filozofii Leopolda Blausteina (1905–1942 [lub 1944]). Próba klasyfikacji danej teorii do odpowiedniego nurtu lub kierunku filozoficznego często stanowi niełatwe wyzwanie. Dzieje się tak, ponieważ chyba każda tego typu próba jest pewnego rodzaju kompromisem i wiąże się z określonymi kosztami, które trzeba ponieść. Wyróżniając bowiem pewne tezy lub rozstrzygnięcia teoretyczne, które świadczą o przynależności jakiejś koncepcji lub jej twórcy do odpowiedniej tradycji, jednocześnie abstrahuje się od mniej oczywistych i wyraźnych wpływów oraz nawiązań. Podobne próby są szczególnie utrudnione, o ile w ogóle są możliwe, w przypadku idei z pogranicza różnorodnych tradycji. W referacie wychodzi się od obserwacji, że Blaustein należał do grupy filozofów, których myśl trudno jednoznacznie zaklasyfikować. W literaturze przedmiotu jego koncepcję ujmuje się najczęściej w kontekście Szkoły Lwowsko-Warszawskiej lub w świetle filozofii Husserla. Niektórzy (np. Miśkiewicz, Woleński, Pokropski) proponują określić tę filozofię jako fenomenologię analityczną. W referacie dąży się do wykazania ograniczeń podobnego podejścia, wskazując na inne inspiracje, które ukształtowały oryginalną koncepcję Blausteina. W związku z tym w referacie rozpatruje się hipotezę, że dla zrozumienia tej koncepcji należy na nowo określić ramy interpretacyjne, w ramach których myśl ucznia Twardowskiego przedstawiałaby większe bogactwo heurystyczne. W tym celu w referacie dyskutuje się wybrane elementy dziedzictwa psychologii opisowej, psychologii Gestalt, konfrontując te nurty z tradycją wczesnej fenomenologii i psychologii humanistycznej Diltheya. W referacie ostatecznie utrzymuje się, że Blaustein stosował oryginalny projekt badawczy, który ukształtował się w dyskusji z dominującymi nurtami filozofii i psychologii początku XX wieku w Polsce i Europie.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey