Konkurs o dwa stanowiska asystenta naukowego w projekcie NCN – dla doktorantów – do 23 września 2018

Konkurs o dwa stanowiska asystenta naukowego w projekcie NCN

Doktorantów na kierunkach socjologia, filozofia, antropologia, psychologia i pokrewnych zapraszamy do aplikowania o stanowisko asystenta naukowego w projekcie pt. „Kształtowanie się podmiotowości i biografii jednostek w obliczu przemian neonowoczesnego społeczeństwa” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 14, kierowanym przez dra hab. Pawła Pieniążka i realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim. Projekt rozpocznie się w początkach października 2018 roku i będzie kontynuowany przez 36 miesięcy.

Asystenci naukowi mogą zamieszkiwać i realizować studia doktoranckie poza Łodzią; w budżecie projektu zarezerwowane zostały środki na dojazdy członków zespołu badawczego na spotkania w Łodzi. Od kandydatów nie wymagamy znajomości wszystkich zagadnień niniejszego interdyscyplinarnego projektu; w początkowym okresie kwestie te staną się przedmiotem wspólnej analizy i szkoleń.

Poniżej znajdują się opis projektu, warunki zatrudnienia (stypendium), warunki kandydowania.

Opis projektu

Pytanie o podmiotowość i jej przemiany stanowi jedno z kluczowych zagadnień humanistyki. W niniejszym projekcie nie poszukujemy jednak ogólnej definicji podmiotowości, ale zapytujemy, jak konkretnie kształtuje się podmiotowość i biografia jednostek w warunkach współczesnego neo- czy postnowoczesnego społeczeństwa na przykładzie biograficznych implikacji zatrudnienia projektowego.

W koncepcji niniejszego projektu badawczego łączy się socjologiczna analiza empiryczna, perspektywa psychologii Gestalt z rozwijaniem teorii filozoficznej. W zespole badawczym znajdują się osoby reprezentujące owe dyscypliny. W pierwszym okresie trwania projektu członkowie zespołu badawczego zapoznają się ze współczesnymi koncepcjami podmiotowości oraz techniką indywidualnego wywiadu biograficznego, jak również przeprowadzona zostanie wtórna analiza zebranych uprzednio wywiadów. Następnie, w toku badań przeprowadzonych zostanie 80 narracyjnych wywiadów biograficznych z osobami pracującymi w trybie projektowym w sensie 1) faktycznego charakteru wykonywanej pracy (def. projektowości – s. 1.) oraz 2) prawnego uregulowania pracy (umowy cywilne, tzw. elastyczne, tzw. samozatrudnienie itp.). Działania badawcze sfinalizowane zostaną publikacjami oraz wystąpieniami konferencjami.

Przez projektowość rozumieć będziemy ukierunkowanie działań na realizację zadań o charakterze definiowalnym, temporalnym i skończonym (por. A. Strauss 1988). Tak zdefiniowaną projektową orientację działań odnaleźć można na różnych poziomach i w różnych instytucjonalnych przejawach struktury społecznej oraz w różnych sferach życia i na różnych poziomach organizacji struktury psychicznej i biograficznej jednostki: od zadaniowego stylu pracy po – na głębszym poziomie intrapersonalnym – projektowy charakter strategii, orientacji życiowych, czy rozwijanie tzw. projektów tożsamościowych.

Warunki zatrudnienia/stypendium

Wynagrodzenie netto – 2750 zł w formie stypendium.

Okres zatrudnienia – 36 miesięcy.

Zadania asystenta naukowego

 1. Przeprowadzenie 36 wywiadów narracyjnych oraz współprowadzenie 2 wywiadów grupowych (grupy fokusowe).
 2. Udział w spotkaniach badawczych.
 3. Analiza koncepcji podmiotowości.
 4. Analiza wywiadów.
 5. Porównawcze analizy i interpretacje.
 6. Pisanie tekstów naukowych.
 7. Prezentacje konferencyjne.
 8. Współopracowanie publikacji książkowych.
 9. Analiza literatury.

Konkurs

Kandydatów prosimy o przesłanie trzech niżej opisanych plików do 23 września 2018 roku na adres kamila.bialy@gmail.com. W przypadku braku potwierdzenia odbioru, proszę ponownie przesłać na dwa adresy: kamila.bialy@gmail.com oraz kamila_bialy@poczta.onet.pl

Z wybranymi kandydatami telefonicznie lub mejlowo członkowie Komisji mogą się kontaktować w dniach 24-26 września. Wybrani kandydaci poproszeni mogą zostać o napisanie krótkiego eseju analitycznego na bazie materiałów, które zostaną przesłane 26 września 2018 lub mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub seminarium analityczne, które zostanie zorganizowane w Łodzi 4 października 2018.

 1. Skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 1. Wypełnioną rubrykę (wiersz) w arkuszu kalkulacyjnym zatytułowanym [Nazwisko imię Konkurs op14] znajdującą się w załączniku lub do pobrania pod linkiem:

https://www.dropbox.com/s/gfif26vu2s69xtv/Projektowo%C5%9B%C4%87%20-%20konkurs%20doktorancki.xlsx?dl=0

Proszę wypełnić tylko jeden wiersz (wiersz drugi) przy wymienianiu wielu elementów, umieszczając je w jednej komórce i zaczynając każdy od nowej linijki (prawy alt+enter w MS Excel)

III. Dokument PDF w formacie znormalizowanego maszynopisu zatytułowany [Nazwisko imię Konkurs op14] i zawierający następujące sekcje:

 1. Spis treści z numerami stron.
 2. Skrócone CV naukowe bez zdjęcia (max. 2 strony)
 3. list motywacyjny, w którym opisany zostanie powód aplikowania o stanowisko w projekcie, powiązane z niniejszym projektem doświadczenia, kompetencje, zainteresowania, dotąd realizowane przedsięwzięcia intelektualne oraz zamierzenia, dążenia. Sugerujemy autentyczne komunikowanie i unikanie kwiecistego stylu rozmów kwalifikacyjnych (max 1,5 strony).
 4. Wykaz załączonych publikacji (min 2, max 4 publikacje) z numerami początkowych stron i z objaśnieniem:

– charakteru tekstu, np. praca zaliczeniowa, opublikowany/przyjęty do publikacji artykuł – gdzie; wyłączne, czy współautorstwo)

– powodu załączenia tekstu, np. czy dany tekst łączy się z tematyką projektu (wówczas – na czym polega powiązanie) lub czy autor/ka uważa dany tekst za najlepszy ze swoich dotychczasowych, lub dany tekst dobrze prezentuje zainteresowania autora/ki itp.

Proszę podkreślić jeden tekst, który autor/ka szczególnie poleca uwadze Komisji.

 1. Ww. teksty.
 2. Pełne CV naukowe z informacją o publikacjach, udziale w projektach badawczych, stażach, wyjazdach naukowych, wystąpieniach konferencyjnych, odbytych studiach itp. Można umieścić również w pełnym, jak i skróconym CV informację o innych (poza instytucjami naukowymi) wykonywanych pracach, projektach itp, jeśli łączą się one z zatrudnieniem w niniejszym projekcie. Można również opisać nieudokumentowane publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi przedsięwzięcia naukowe.

List motywacyjny proszę przesłać w jęz. polskim, natomiast pozostałe sekcje mogą być w języku polskim lub angielskim.

Proszę mieć na uwadze, iż wszystkie podane informacje mogą stać się przedmiotem rozmowy, jak również Komisja może poprosić o udokumentowanie opisanych dokonań.

Kandydaci przyjęci na stanowisko asystenckie będą proszeni o dostarczenie zaświadczenia o odbywaniu studiów doktoranckich oraz dyplom ukończenia studiów zawierający informację o średniej ocen z I i II stopnia studiów lub zaświadczenie o ww. średniej.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey