Konkurs na stanowisko: pracownika naukowego typu post-doc w projekcie pt.: Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych (Cognitive Science in Search of Unity: Unification and Integration of Interdisciplinary Research)

Dyrektor
Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ogłasza
konkurs na stanowisko:
pracownika naukowego typu post-doc
w projekcie pt.:
Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych
(Cognitive Science in Search of Unity:
Unification and Integration of Interdisciplinary Research)
_____________________________________________________
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie,
w ramach konkursu „SONATA BIS 5”

Liczba wolnych etatów: 1; zatrudnienie: umowę o pracę – cały etat do 31 marca 2020 r.

Osoba na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za:
– pomoc w koordynacji projektu,
– współorganizowanie ogólnopolskiego seminarium,
– prowadzenie bloga projektu (anglojęzycznego),
– współorganizację warsztatów projektu,
– uczestnictwo w badaniach.

Kandydaci powinni przedstawić indywidualny plan badań powiązany z tematyką projektu, pokazujący ich szczególną kompetencję w co najmniej jednej dziedzinie lub metodologii wchodzącej w skład kognitywistyki. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://ifispan.pl/cognitive-science-in-search-of-unity/

Wymagane kwalifikacje:
a) wykształcenie w jednej z dziedzin wchodzących w skład kognitywistyki;
b) dorobek publikacyjny (50% oceny kandydata wg zaleceń Narodowego Centrum Nauki).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie dokumentów zawierających następujące informacje:
a) zorganizowane konferencje,
b) udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych po uzyskaniu stopnia doktora,
c) pobyty badawcze (i/ lub wykłady) w ośrodkach zagranicznych,
d) zrealizowane, po uzyskaniu stopnia doktora i aktualnie realizowane projekty badawcze, ze wskazaniem źródła ich finansowania,
e) udział w pracach redakcyjnych i w pracy redakcji czasopism naukowych,
f) nagrody i wyróżnienia za działalność naukową,
g) problematyka badawcza, którą kandydat się zajmuje,
h) znajomość języków obcych,
i) projekt badawczy, który kandydat zamierza realizować w Instytucie w ramach projektu Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych (Cognitive Science in Search of Unity: Unification and Integration of Interdisciplinary Research),
j) spis publikacji naukowych z wyszczególnieniem punktacji czasopism wg Polskiej Bibliografii Naukowej,
k) tekst wybranych 2 publikacji,
l) kopia dyplomu otrzymania stopnia naukowego doktora.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2015 r. w formie elektronicznej na adres: mmilkows@ifispan.waw.pl

Zgodnie z regulaminem grantu SONATA BIS 5 w konkursie startować mogą wyłącznie osoby, które nie współpracowały w zespole wraz z prof. M. Miłkowskim. W ocenie kandydatów 50% stanowić będzie punktacja za publikacje wg Polskiej Bibliografii Naukowej.

W zgłoszeniu (aplikacji) prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Komisja przyzna dodatkowe punkty (5% oceny) osobom, które złożą dodatkowo oświadczenie:
– W przypadku wygrania konkursu oświadczam, że Instytut Filozofii i Socjologii PAN będzie moim podstawowym miejscem pracy oraz że w okresie zatrudnienia w IFiS PAN będę corocznie składać deklarację zgody na zaliczenie mnie do liczby osób, która będzie uwzględniana przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego Instytutu w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, które Komisja Konkursowa będzie przeprowadzała z kandydatami 2 września 2015 r.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji tylko wybranych kandydatów. Decyzje Komisji są suwerenną sprawą IFiS PAN i nie pociągają za sobą konieczności ich uzasadniania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 14 września 2015 roku.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey