Konkurs na stanowisko pracownika naukowego: profesora instytutu w dyscyplinie filozofii, specjalność: filozofia współczesna i psychoanaliza

Dyrektor

Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza
konkurs na stanowisko

pracownika naukowego – profesora instytutu

w dyscyplinie filozofii, specjalność: filozofia współczesna i psychoanaliza

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze1/10 etatu: od 1 stycznia 2020 r.

Profil badacza wg wytycznych UE:

R1/ R2/ R3/ R4[1]

Opis zadań:

  • prowadzenie badań nad związkami między głównymi nurtami filozofii współczesnej (hermeneutyka, fenomenologia, szkoła frankfurcka, poststrukturalizm, postmodernizm) i teoriami psychoanalitycznymi;
  • organizacja międzynarodowego Centrum Psychoanalitycznego, w którym dokonywana będzie, w oparciu o wspomniane powyżej koncepcje filozoficzne i psychoanalityczne, krytyczna analiza dzisiejszego stanu świadomości kulturowej społeczeństw europejskich w kontekście głębokich przeobrażeń kulturowych i politycznych;
  • organizacja w ramach tego Centrum międzynarodowych seminariów, konferencji, publikacji;
  • pisanie recenzowanych artykułów naukowych w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim;
  • prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach;
  • przygotowanie projektów naukowych krajowych i międzynarodowych;
  • uczestnictwo w pracach naukowych prowadzonych w Zespole Badawczym Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender w filozofii.

[1] First Stage Researcher (R1) – tytuł magistra lub równoważny, doktorant, wymagane doświadczenie badawcze poniżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Recognised Researcher (R2) – stopień naukowy doktora lub równoważny; niesamodzielny pracownik naukowy. Doświadczenie badawcze powyżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Established Researcher (R3) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Doświadczenie badawcze powyżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Leading Researcher (R4) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin). Samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem profesora.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey