Konkurs na stanowisko kierownika Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, współdziałając z Dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
ogłasza konkurs na stanowisko kierownika
Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Biblioteka mieści się w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

1. Osoby przystępujące do konkursu powinny:
– wykazać się wykształceniem co najmniej wyższym magisterskim; wymagane są ukończone studia magisterskie bibliotekoznawcze lub przynajmniej skończone studia podyplomowe w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, albo podyplomowe studia w dziedzinie prawa autorskiego, albo studia zarządzania informacją naukową; bardzo pożądana jest orientacja w naukach humanistycznych i społecznych;
– wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego; pożądana jest znajomość dodatkowego języka zachodnioeuropejskiego;
– posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołami; pożądany jest wcześniejszy staż w bibliotece naukowej i praca na stanowisku kierowniczym;
– mieć dobrą znajomość systemów operacyjnych stosowanych w bibliotekach.
2. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie następujących dokumentów:
– list aplikacyjny (oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie),
– życiorys zawodowy wraz z fotografią,
– wykaz dorobku zawodowego,
– pisemny długoterminowy i krótkoterminowy plan rozwoju Biblioteki, który będzie oceniany przez Komisję Konkursową,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania konkursowego.

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesłać do Biura Dziekana WFiS UW, (adres: ul Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, pokój 170, III piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kierownik Biblioteki” w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia konkursu. Później zaprosimy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 55 20 152, 22 55 23 726.

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey