Konkurs na stanowisko doktoranta -stypendysty

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza
konkurs na stanowisko:

doktorant-stypendysta (24 miesiące)

w projekcie

„Międzypokoleniowe transakcje: praca relacyjna
 i moralne ramy w transferach majątku od rodziców do ich dorosłych dzieci” DEC-2018/29/B/HS6/02072

kierowanym przez dr hab. Martę Olcoń-Kubicką
_____________________________________________________
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie,

w ramach konkursu „OPUS 15”

Przewidywany początek stypendium: 1 stycznia 2020 r.

Liczba stypendiów naukowych: 1

Opis zadań:

  • przygotowywanie przeglądów stanu badań, metodologii i teorii z zakresu nauk społecznych;
  • przeprowadzanie wywiadów pogłębionych (indywidualnych, diad lub rodzinnych) w gospodarstwach domowych na temat praktyk wokół transferów pieniędzy i majątku między pokoleniami;
  • tworzenie i zarządzanie jakościową bazą danych zebranych w badaniach terenowych i danych zastanych we współpracy z zespołem;
  • kodowanie i analiza danych w programie do analizy jakościowej MaxQDA;
  • przygotowywanie wewnętrznych raportów z analiz i prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach;
  • organizacyjne wsparcie pracy zespołu i uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego i spotkaniach rady naukowej projektu.

Wysokość netto stypendium: 2200 zł/miesiąc. Stypendium naukowe na okres 24 miesiące. Jeżeli w okresie pobierania stypendium naukowego NCN stypendysta przestanie spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN i nie spełnia innych kryteriów wskazanych w § 3 pkt 4 Załącznika do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r., może pobierać przyznane stypendium naukowe NCN nie dłużej, niż przez 6 miesięcy.

Szczegóły: https://ifispan.pl/wp-content/uploads/2019/09/Konkurs-doktorant-stypendysta.pdf

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey