Konkurs na stanowisko doktorant–stypendysta w projekcie „Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988–2018”

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza
konkurs na stanowisko

doktorant–stypendysta

w projekcie

Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988–2018

_____________________________________________________
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

(UMO–2017/25/B/HS6/02697)

Liczba stypendiów naukowych: 2 (oba na rok, w tym jedno z możliwością przedłużenia do 2 lat).  

Stypendia zostaną przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.  

Głównym celem projektu jest dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat związków biografii ludzkich i przekształceń struktury społecznej w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat. Zrealizowanie tego celu jest możliwe dzięki temu, iż już w 1988 roku rozpoczęto realizację Polskiego Badania Panelowego POLPAN (www.polpan.org) – ogólnopolskiego podłużnego badania struktury społecznej, na dużej reprezentatywnej próbie Polaków, powtarzanego od tego czasu co 5 lat (ostatnia edycja: 2018). Źródłem danych są indywidualne wywiady, przeprowadzane face–to–face z tymi samymi osobami, tj. panelistami (w każdej edycji uwzględniane są nowe roczniki, z których wylosowane osoby następnie wchodzą do panelu). Wywiady obejmują szeroki zakres tematyczny, w którym mieszczą się informacje o historii zawodowej i wykonywanej pracy, sytuacji rodzinnej i gospodarstwa domowego, wykształceniu i sytuacji społecznej rodzeństwa, współmałżonka i rodziców, opiniach i zachowaniach politycznych, konsumpcji kulturalnej, stanie zdrowia, oraz wielu innych kwestiach.

Opis zadań:

Doktorant–stypendysta będzie pełnił ważną rolę asystenta badawczego w projekcie POLPAN 1988–2018. Oczekuje się od niego aktywnego udziału w realizacji wszystkich zadań badawczych przewidzianych w projekcie, w ścisłej współpracy z kierownictwem projektu i członkami zespołu. W szczególności, w ramach projektu doktorant–stypendysta będzie zaangażowany w następujące zadania:

  • udział w analizie dokumentacji metodologicznej badań panelowych uwzględnionych w projekcie;
  • przygotowanie danych do analiz statystycznych oraz ich wstępne opracowanie;
  • systematyczne prowadzenie dokumentacji prac wykonywanych na zbiorze danych;
  • udział w publikacjach akademickich;
  • prezentowanie wyników badań na międzynarodowych konferencjach;
  • uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego, warsztatach, seminariach, szkoleniach i innych wydarzeniach odbywających się w ramach projektu.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey