Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie „Survey Data Recycling (SDR)” kierowanym przez prof. dr. hab. Kazimierza M. Słomczyńskiego. Projekt finansowany przez amerykańską instytucję National Science Foundation w ramach grantu przyznanego IFiS PAN i Ohio State University

Przewidywany początek projektu: 1 sierpnia 2020 r.

Liczba stypendiów naukowych: 1

Stypendium naukowe w wysokości 3.250,00 zł/miesiąc na okres 13 miesięcy. Stypendium zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w ‘Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych’. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Opis zadań:

– przygotowanie danych do badań (współtworzenie bazy danych);

– przeprowadzenie analiz jakości danych surveyowych;

– przygotowywanie wewnętrznych raportów z badań i prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach;

– uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego i spotkaniach rady naukowej projektu;

– organizacyjne wsparcie pracy zespołu.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey