Inspiracje arystotelesowskie w myśli polskiej późnego Renesansu. Edycje tekstów

Kierownik projektu: Dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw.
Data rozpoczęcia: 07.07.2014
Data zakończenia: 06.07.2019

Projekt ma na celu udokumentowanie recepcji filozofii arystotelesowskiej, szczególnie jej wariantu „szkolnego”, w Polsce na początku XVII w. Projekt obejmuje dwa główne punkty: 1) edycję krytyczną czterech tekstów z różnych powodów istotnych dla myśli politycznej, teologii filozoficzej, antropologii filozoficznej i dialektyki; 2) szereg badań poświęconych wybranym aspektom arystotelizmu w szesnastowiecznej Europie i jego recepcji w Polsce. Przewiduje się publikację pięciu tomów edycji krytycznych oraz tomu artykułów. W zakres tych prac wpisuje się cel strategiczny w postaci przygotowania młodych badaczy, którzy będą łączyć znajomość języków klasycznych oraz niezbędne filologom umiejętności warsztatowe ze znajomością problematyki historyczno-intelektualnej epoki przednowożytnej.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey