Heidegger w Polsce, Jabłonna 27-29.09.2018 r.-ogólnopolska konferencja naukowa

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Heidegger w PolsceJabłonna 27–29.09.2018

Główny Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk

Współorganizator: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Rada Naukowa:

Prof. Karol Tarnowski – Przewodniczący

Prof. Jacek Migasiński

Prof. Seweryn Blandzi

Prof. Wawrzyniec Rymkiewicz

Dr Bogdan Baran

Komitet organizacyjny:

Daniel R. Sobota (IFiS PAN)

Andrzej Serafin (UP)

Robert Ignatowicz (UW)

Filip Borek (UW)

Patroni medialni:

Kronos

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej

Filo-Sofija

Opis konferencji

Tematem Konferencji pt. „Heidegger w Polsce” jest obecność myśli Martina Heideggera w polskiej humanistyce. W polskiej kulturze osoba i twórczość Heideggera odbierana jest i była wyjątkowo dwuznacznie. Z jednej strony, nikt nie zaprzecza, że jego wpływ na całokształt współczesnej kultury jest nie do przecenienia; jego twórczość doczekała się w Polsce wielu opracowań i przekładów, a jego idee rozwijali najwybitniejsi polscy intelektualiści (ks. J. Tischner, B. Skarga, K. Michalski, C. Wodziński, Wł. Stróżewski, H. Buczyńska-Garewicz, K. Tarnowski, J. Brach-Czajna i inni). Z drugiej strony, od początku recepcja jego filozofii była w Polsce spóźniona, pobieżna, i pozostająca na dalekim marginesie światowych dyskusji na ten temat. Doczekał się on również wielu jawnych wrogów: z racji swego stylu Heidegger uchodzi za “poetę” i pseudofilozofa. Niechęć do Heideggera pogłębiła jeszcze światowa dyskusja nad jego zaangażowaniem politycznym po stronie narodowego socjalizmu. Heidegger stał się w wielu kręgach persona non grata.

Przyglądając się historii polskiej recepcji filozofii Heideggera, można powiedzieć, że okres PRL to czas wymuszonej nieobecności, a następnie mozolnego przebijania się filozofii Heideggera do polskiej kultury filozoficznej, które wraz ze zmianą ustroju zakończyło się istną eksplozją jego przekładów i opracowań monograficznych. Równocześnie z przemianami ustrojowymi wyszedł ważny tom „Heidegger dzisiaj”. Kilka lat później, w roku 1994, po 67 latach od pierwszego wydania oryginalnego, pojawił się polski przekład Sein und Zeit. Lata 90 XX w. i pierwsza dekada XXI w. to czas wzmożonego zainteresowania Heideggerem, którego myśl łączono zarówno z podstawami jak i najnowszymi trendami całej współczesnej humanistyki. Znów jednak wraz z pojawieniem się tzw. Czarnych zeszytów Heidegger i jego filozofia stały się przedmiotem sporów, częściej jednak ostentacyjnej niechęci.

Wydaje się, że do grona najważniejszych tematów związanych z recepcją Heideggera w Polsce należą: spór o metafizykę, kwestia języka i przekładu, ogólna diagnoza kultury i rozumienie historii, analityka egzystencjalna, teologiczne odniesienia myślenia bycia oraz polityczne uwikłanie filozofii. Nie jest to, oczywiście, wyczerpująca lista tematów związanych z nazwiskiem Heideggera. Celem konferencji jest podsumowanie i omówienie dziedzictwa polskich kontaktów z myślą autora Wegmarken. Powinna ona odpowiedzieć na następujące pytania: Jakie są główne kierunki recepcji jego filozofii w Polsce? Jak wygląda obecność Heideggera nie tylko wśród zawodowych filozofów, ale w całej polskiej kulturze XX i XXI w.? Czy i w jaki sposób dyskutowali z Heideggerem np. Gombrowicz, Miłosz, Herbert, Stachura? Czy jest jakiś specyficzny rys polskiej recepcji Heideggera? Czy polskie kontakty z myślą Heideggera mają twórczy czy tylko odtwórczy charakter? Czy istnieje w Polsce porządna filozoficzna krytyka myśli Heideggera? Jeśli można mówić o jej polskiej specyfice recepcji jego idei, to na czym ona polega na tle recepcji filozofii Heideggera w innych krajach (Francji, Niemczech, Rosji, a także pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej)? Jak wygląda polskie środowisko heideggerystów? Czy jest ono jednolite, czy, przeciwnie, mocno zróżnicowane? Czy możemy mówić o istnieniu w Polsce heideggerowskiej lewicy i prawicy, reformatorów i ortodoksów? Na czym polega problem tłumaczeń prac Heideggera? W jakim stosunku pozostaje filozofia Heideggera do najważniejszych linii rozwojowych filozofii w Polsce? I jak ma się w Polsce, biorąc pod uwagę polskie karty historii, sprawa filozoficzno-politycznej oceny Heideggerowskiego zaangażowania, które przedstawiają m.in. Czarne zeszyty?

 

Kwestie organizacyjne

 

Termin: 27-29. 09. 2018

Miejsce: Pałac w Jabłonnie k. Warszawy

Opłata konferencyjna: 600 zł.

Opłata obejmuje: koszty wyżywienia, dwóch noclegów, uczestnictwa w konferencji oraz publikacji w materiałach pokonferencyjnych.

Rachunek bankowy: BGK nr  55 1130 1017 0020 1463 0820 0001 (wszystkie cyfry pisane razem bez spacji). Jako tytuł proszę podać „Heidegger w Polsce” oraz zaznaczyć w osobnym mailu, czy osoba wpłacająca potrzebuje faktury na swoją instytucję (jeśli tak, podać dane).

 

Termin składania abstraktów wystąpień wraz z biogramami: 31.07. 2018

Abstrakty należy przysyłać na adres: konferencja@heidegger.pl

Termin poinformowania o przyjęciu propozycji wystąpienia: 07.08.2018

Strona internetowa: www.heidegger.pl

Kontakt:

Komitet Organizacyjny: konferencja@heidegger.pl

Daniel R. Sobota dsobota@ifispan.waw.pl ; tel. 502618470

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey