Grant NCN Sonata

Z wielką przyjemnością informujemy, że dr Dariusz Brzeziński (IFiS PAN) otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w wysokości ponad 586 tys. zł w ramach konkursu Sonata na projekt badawczy pt. Współczesne wymiary nostalgii: w poszukiwaniu nowych ram teoretycznych. Serdeczne gratulacje!

Abstrakt:

Celem projektu jest kompleksowa, transdyscyplinarna analiza współczesnych wymiarów nostalgii oraz zaprezentowanie nowych ram teoretycznych dla studiów nad tym fenomenem w ramach współczesnej kondycji. Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest, po pierwsze, analiza i ewaluacja dotychczasowych ujęć teoretycznych nostalgii w naukach humanistycznych i społecznych. Prace te będą obejmować zarówno klasyczne rozumienie tego pojęcia jako „choroby duszy”, jak i jego późniejszą ewolucję. Po drugie, w ramach niniejszego projektu podejmę się badań genezy – mającego obecnie miejsce – „zwrotu nostalgicznego”. Poddam analizie zarówno tradycyjne źródła tęsknoty za przeszłością, jak i nowe czynniki, które przyczyniają się dziś do jej dynamicznego rozwoju. Kolejną, trzecią płaszczyzną moich badań będzie analiza różnorodnych wymiarów współczesnej nostalgii. W tym kontekście zbadam wpływ, jaki na sposób odczuwania tęsknoty za przeszłością mają m.in. ideologie polityczne, konsumpcjonizm, kultura popularna i przemysł medialny. Po czwarte, zwrócę uwagę na role i funkcje, jakie nostalgia pełni we współczesnym świecie. Przeanalizuję jej związek tak z dążeniami mającymi na celu przywrócenie uprzednich uwarunkowań, jak i z praktykami generowanymi przez „atencję dla fragmentarycznych refleksów pamięci” (S. Boym). Piątym, finalnym aspektem moich badań będzie wyznaczenie założeń, na których powinny opierać się dziś ramy teoretyczne studiów nad nostalgią. Na tej podstawie stworzę propozycję nowego teoretycznego ujęcia tego fenomenu, mogącego służyć za podstawę do prowadzenia nad nim kolejnych badań.

Więcej informacji: https://bit.ly/3GhbZD2

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey