Głos polityczny a nierówności ekonomiczne w przekroju międzykrajowym i czasowym

OPUS

Kierownik projektu: dr hab. Joshua K. Dubrow
Data rozpoczęcia: 18.07.2017
Data zakończenia: 17.07.2021

Celem projektu jest rozwój teorii, metod oraz bazy empirycznej służących badaniu relacji pomiędzy nierównością polityczną i nierównością ekonomiczną. Dwa podstawowe pytania badawcze to:

  1. W jaki sposób i do jakiego stopnia główne komponenty nierówności głosu politycznego – uczestnictwo polityczne i reprezentacja przez partie – są ze sobą powiązane, przy kontrolowaniu wpływu głównych cech instytucji politycznych i gospodarczych? oraz
  2. Na poziomie makro, jak i do jakiego stopnia nierówność głosu politycznego i nierówność ekonomiczna wpływają na siebie nawzajem?

Niniejszy projekt rozwija badania empiryczne dotyczące tego jak zasoby ekonomiczne łączą się z głosem politycznym, przy uwzględnieniu tego w jaki sposób instytucje polityczne pośredniczą w tym połączeniu. Zasoby ekonomiczne (i ich asymetryczna dystrybucja) wpływają na siłę głosu politycznego. Głos polityczny dotyczy tego, w jaki sposób obywatele mogą przedstawiać swoje interesy rządowi. Nierówność głosu politycznego to zakres ustrukturyzowanych różnic we wpływie (bezpośrednim, poprzez uczestnictwo polityczne, i pośrednim, poprzez partie wybierane do parlamentu) na decyzje rządu. Główna hipoteza dla modeli wielopoziomowych mówi, że reprezentacja polityczna i nierówność ekonomiczna jako właściwości na poziomie makro będą miały wpływ na uczestnictwo polityczne na poziomie mikro, wykraczający poza efekty właściwości instytucji politycznych. Główna hipoteza dla modeli na poziomie krajowym głosi, że nierówność głosu politycznego i nierówność ekonomiczna są dynamiczne, interaktywne i wzajemnie na siebie wpływają.

Aby odpowiedzieć na postawione powyżej pytania, stworzymy Bazę Nierówności Politycznej (POLINQ), która będzie wielokrajowym i wieloletnim zbiorem danych z ponad 65 krajów demokratycznych od 1990 do 2015 r. Aby osiągnąć cele projektu proponujemy utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego i opracowanie infrastruktury badawczej opartych na zasobach Interdyscyplinarnego Programu Badawczego i Edukacyjnego: Studia Międzykrajowe (CONSIRT.osu.edu), wspólnego przedsięwzięcia Polskiej Akademii Nauk i Ohio State University.

Metodologia projektu badawczego.

W niniejszym projekcie zastosowanych zostanie wiele różnorodnych zaawansowanych technik statystycznych służących utworzeniu odpowiednich miar na poziomie makro i mikro, oraz przetestowaniu przyjętych hipotez:

a) Konfirmacyjna analiza czynnikowa;
b) Modelowanie Równań Strukturalnych służące utworzeniu wielowymiarowych miar nierówności głosu politycznego na poziomie makro;
c) Wielopoziomowe Modele Regresji umożliwiające działanie na zagnieżdżonej strukturze danych w bazie POLINQ;
d) Badania Przekrojowe Szeregów Czasowych. Miary nierówności obejmują współczynnik wariacji, cząstkowe R 2 , indeks rozbieżności, oraz stosunek różnorodności.

Źródła sondażowe i niesondażowe, z których utworzona zostanie baza POLINQ to: Standardized World Income Inequality Database SWIID; The Harmonization Dataset (zawiera zharmonizowane miary na poziomie indywidualnym zachowań politycznych, postaw społecznych oraz dane społeczno-demograficzne utworzone z informacji zebranych z 22 projektów międzynarodowych obejmujących łącznie 142 kraje i obszary badane w różnych okresach od 1966 do 2014) oraz World Values Survey; International Parliamentarian Union; Quality of Government (QoG to około 300 zmiennych z 75 różnych źródeł danych od 1946 do 2015) oraz Freedom House i Polity IV.

Oczekiwane oddziaływanie projektu.

W dziedzinie nauki niniejszy projekt może zmienić orientację socjologii politycznej i wzmocnić badania interdyscyplinarne w Polsce. Niniejszy projekt rozpoznaje i uzupełnia istotna lukę w wiedzy naukowej dotyczącej relacji pomiędzy ekonomią, demokracją i polityką.

Szczegółowe produkty Badania z istotnym wpływem merytorycznym i społecznym to: (a)

a) Wysokiej jakości artykuły przygotowane dla czasopism z Web of Science;
b) Baza Nierówności Politycznej (POLINQ) archiwizowana w Archiwum Danych Społecznych służąca do używania i rozbudowywania przez międzynarodową społeczność naukowców z dziedziny nauk społecznych;
c) Strona internetowa projektu;
d) Międzynarodowe warsztaty i kursy specjalistyczne;
e) Seminaria dla doktorantów na tematy związane z projektem, organizowane na polskich uczelniach wyższych;
f) Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt;
g) Przyjazne dla mediów prezentacje wyników w formacie wizualnym i dźwiękowym.
Szkolenia: Doktoranci i zatrudnieni na pełny etat młodzi naukowcy ze stopniem doktora będą częścią zespołu badawczego i będą brali udział we wszystkich etapach realizacji projektu.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey