Filozofia o nauce. Dywersyfikacja tradycji i koncepcji

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka
Data rozpoczęcia: 17.12.2012
Data zakończenia: 16.12.2017

W projekcie zamierza się przeanalizować w sposób pogłębiony, na poziomie teoretycznym oraz metateoretycznym, dywersyfikację współczesnych, głównie najnowszych koncepcji nauki. Celem jest wskazanie metafilozoficznych źródeł tych koncepcji w różnorodności generujących je filozoficznych tradycji. Celem jest również wykazanie, że rola tradycji analitycznej w filozofowaniu o nauce – wbrew obiegowym opiniom głoszonym i przez większość filozofów nauki, i z perspektywy zewnętrznej – słabnie i przy tym zatraca swą pierwotną tożsamość, a obrazy nauki generowane w odmiennych metateoretycznych formacjach stanowią ważną, nie do pominięcia konkurencję w dociekaniach nad nauką. W szczególności, celem jest wykazanie, że aktualne trendy filozoficzne ujmują naukę jako fenomen immanentnie sprzężony z całością ludzkiego świata, wiążąc rozważania nad nauką z filozofią społeczną, filozofią kultury, filozofią człowieka, etyką oraz z ogólną teorią poznania.
Zostaną rozważone najważniejsze obecnie nurty filozofowania o nauce, a mianowicie prowadzone w obrębie post-analitycznej filozofii nauki, w niemieckiej filozofii społecznej i w socjologii wiedzy, w epistemologii historycznej i w postmodernizmie francuskim, na podstawie wielorako filozoficznie transformowanej teorii ewolucji (ewolucyjne koncepcje wiedzy), w nowych odmianach epistemologicznego scjentyzmu czerpiącego z kognitywistycznych badań nad poznaniem oraz w pragmatyzmie i neopragmatyzmie. W projekcie zostanie też przedstawiona oryginalna podmiotowa koncepcja nauki konstruowana w obrębie zmodyfikowanej tradycji filozofii podmiotu.
Rezultaty badań zostaną przedstawione w pięciu monografiach oraz w artykułach i rozprawach, w tym w czasopiśmie (roczniku) Archai. Filozofia a nauka, którego utworzenie jest elementem projektu.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey