Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie

Kierownik projektu: Dr hab. Maciej Soin, prof. nadzw.
Data rozpoczęcia: 18.03.2013
Data zakończenia: 17.07.2017
www→

1. Cel projektu. Głównym celem projektu jest wszechstronna analiza obecnego stanu filozofii i próba wypracowania środków przezwyciężenia jej kryzysu i marginalizacji. Rzecz w tym, by w trakcie cyklu konferencji określić, „co się stało z filozofią?” i „co dalej z filozofią?”, obejmując zakresem badań możliwie wiele aspektów jej sytuacji i zmierzając do sformuło-wania odpowiedzi na wyzwania, przed jakimi stanęły zarówno instytucje filozoficzne, jak i sama idea filozofii. W tym sensie diagnozy domagają się uzupełnienia przez strategie, przy czym formuła projektu jest na tyle szeroka, że mieszczą się w niej zarówno badania histo¬ry-cznofilozoficzne, jak i autorskie pomysły na usytuowanie filozofii we współczesnej kulturze. Przeciwdziałanie wewnętrznym i zewnętrznym czynnikom kryzysogennym wymaga bowiem z jednej strony rekonstrukcji logiki rozwoju filozofii, a z drugiej ustalenia, jakiego rodzaju braki współczesnej kultury może wypełnić filozofowanie.

2. Opis planowanych badań. Działania planowane w ramach projektu mają w zasadzie charakter standardowy i polegają na:
a) organizacji cyklu konferencji dotyczących najważniejszych aspektów obecnej sytuacji filozofii; planuje się organizację dziewięciu konferencji w różnych ośrodkach akademickich;
b) publikacji prac zbiorowych zawierających referaty przedstawione w trakcie tych konferencji oraz sprawozdania z przeprowadzonych w związku z nimi dyskusji; planuje się publikację czterech tomów o łącznej objętości ok. 60 ark. wyd.;
c) publikacji monografii dotyczących wybranych aspektów stanu filozofii i jej perspektyw; planuje się publikację dwóch tomów o łącznej objętości ok. 20 ark. wyd.;
d) przeprowadzeniu konkursu wydawniczego dla młodych pracowników naukowych; w wyniku tego konkursu opublikowane zostaną dwie monografie o łącznej objętości ok. 20 ark. wyd.;
e) uruchomieniu serwisu internetowego i moderowanej listy dyskusyjnej, pozwalającej na prezentację i przedyskutowanie wybranych wyników realizacji programu;
f) przeprowadzeniu ilościowych i jakościowych badań opinii o filozofii w środowisku akademickim, obejmujących studentów i pracowników naukowych różnych wydziałów.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey