Podziały terytorialne, globalizacja a nierówności społeczne. Wprowadzenie do modeli wielopoziomowych | Henryk Domański i Artur Pokropek

31,50 z VAT

Description

Henryk Domański, profesor dr hab. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Od 2000 roku dyrektor IFiS PAN. Zajmuje się badaniem obiektywnych i świadomościowych aspektów uwarstwienia społecznego, ruchliwości społecznej, metodologią badań społecznych i międzynarodowymi badaniami porównawczymi. Autor lub współautor 30 książek, w tym: Zadowolony niewolnik. Studium o nierównościach społecznych między mężczyznami i kobietami w Polsce (1992), Społeczeństwa klasy średniej (1994), Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec pracy zawodowej kobiet w 23 krajach (1999), Prestiż (1999), Hierarchie i bariery społeczne w latach 90-tych (2000), Women on the Polish Labour Market (2001), Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych (2002), O ruchliwości społecznej (2004), Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne (2007), Struktura społeczna (2007), Sociological Tools. Measuring Occupations (2009). Redaktor naczelny czasopisma „Ask. Research & Methods”.

Artur Pokropek, dr w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Zajmuje się statystycznymi i metodologicznymi aspektami badań socjologicznych oraz edukacyjnych. W IFiS PAN pracuje w Zespole Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją (ZISE). Autor lub współautor kilku książek oraz kilkunastu artykułów, w tym: Analiza trafności wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (2006), Agresja, konflikt, nierówności (2007), Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych (2009), Analiza efektów kontekstowych – problemy związane z rzetelnością (2010), Reading achievement growth across countries (2010), Gender segregation of adolescent science career plans in fifty countries (2011).

Celem książki jest prezentacja modeli wielopoziomowych i możliwości ich wykorzystania do analizy stratyfikacji społecznej. Analiza wielopoziomowa stosowana jest w odniesieniu do zjawisk funkcjonujących na różnych poziomach rzeczywistości – gdy rozpatrywane są łącznie cechy ludzi, szkół, placówek zdrowotnych, zakładów pracy, różnych jednostek terytorialnych i krajów. Gdy jest to element rzeczywistości, któremu trudno zaprzeczyć, modele wielopoziomowe stały się standardowym schematem analizy w badaniach międzynarodowych, studiach regionalnych i analizach zmian w czasie.

Równoległym wątkiem są ustalenia dotyczące wpływu zróżnicowania terytorialnego na stratyfikację społeczną. Rozpatrywaliśmy ją w odniesieniu do Polski, starając się stwierdzić, na ile podziały terytorialne sprzyjają osłabieniu wyrazistości hierarchii społecznej. Nasze wyniki nie pozostawiają wątpliwości, że podział na województwa, powiaty, gminy i obwody spisowe w znaczącym stopniu różnicuje dostęp do dóbr lokujących jednostki w hierarchii społecznej. Natomiast oddziaływanie podziałów terytorialnych na stratyfikację społeczną występuje tylko częściowo i trudno je potraktować jako świadectwo rozmywania statusu społecznego i podziałów klasowo-warstwowych.

Osobną uwagę poświęciliśmy prezentacji analiz wielopoziomowych w kontekście analizy związków między globalizacją a stratyfikacją społeczną. Rezultatem procesów globalizacji powinno być formowanie się układów stratyfikacyjnych o zasięgu ponadkrajowym. W jakimś stopniu występowało to zawsze, ale od kilkudziesięciu lat zjawiska te stały się bardziej widoczne, czego przykładem są międzynarodowa elita biznesu, elita pop-kultury i kategoria określana mianem celebrytów. Nasze analizy, opierające się na danych Europejskiego Sondażu Społecznego, wskazują raczej na brak oznak globalizacji, chociaż analizy prowadzone na większym materiale empirycznym powinny ten wniosek potwierdzić.

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Seria

Studia z Socjologii Ilościowej. Dane. Pomiar. Wskaźniki. Analizy

ISSN

Język

You may also like…