Marta KołodziejskaInformacje

Imię i nazwisko

Marta Kołodziejska

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Funkcja w IFiS PAN

Post-doc w projekcie Beethoven 2 "Minorities and the media"

E-mail

marta.kolodziejska@ifispan.waw.pl

Strona www

pan-pl.academia.edu/MartaKolodziejska

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Badań nad Religią

Obszary zainteresowań naukowych

religia i media cyfrowe, socjologia religii, tożsamość i wspólnota religijna, mediatyzacja

Skrócony biogram

Dr Marta Kołodziejska jest socjolożką religii. Jej praca doktorska obroniona w 2016 r. poświęcona była budowaniu wspólnotowości i religijnego autorytetu na katolickich forach internetowych. Interesuje się religią i duchowością w Internecie, mediatyzacją i szeroko rozumianym oddziaływaniem nowych mediów na przemiany współczesnych społeczeństw. W latach 2017–18 pracowała w projekcie Horyzont 2020 w zespole Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim, koordynując badanie jakościowe. W projekcie “Minorities and the media…” zajmuje się planowaniem i przeprowadzaniem badania jakościowego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wraz z dr. Łukaszem Fajferem z Uniwersytetu w Bremen analizuje problemy badawcze w perspektywie porównawczej. Jej ostatnie publikacje to m.in.: Kołodziejska, M. (2018). Online Catholic communities: community, authority, and religious individualization. London, New York: Routledge oraz Kołodziejska, M., Neumaier, A. (2017). Between individualisation and tradition: transforming religious authority on German and Polish Christian online discussion forums. Religion 47 (2), s. 228-255.

 

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

od 2011 , ESA RN 34 Sociology of ReligionCzłonkini Zarządu, od 2013 r.: Communications Officer.www.esareligion.org

Realizowane projekty badawcze

Projekt: „Minorities and the Media. The construction of religious identity in times of deep mediatization”. 
Grant Beethoven 2 Narodowego Centrum Nauki i Deutsche Forschungsgemeinschaft (PAN, ZeMKI Bremen).

– Stanowisko i obowiązki: badaczka post-doc, planowanie i przeprowadzanie badania jakościowego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce i Wielkiej Brytanii. Analiza, we współpracy z dr. Łukaszem Fajferem (ZeMKI Bremen), problemów badawczych w perspektywie porównawczej, upowszechnianie wyników projektu, przygotowanie publikacji, współorganizacja międzynarodowej konferencji i warsztatów.

Zagraniczne doświadczenia naukowe

Kwiecień – maj 2014Instytucja: Uppsala Religion and Society Research Centre (CRS) na Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja.Visiting researcher. Opiekun naukowy: prof. Mia Lövheim.

Information

Short Profile

Marta Kolodziejska, PhD, is a sociologist of religion. Her doctoral thesis, defended in 2016, focused on constructing community and religious authority on Catholic internet forums. Her academic interests include religion and spirituality online, mediatisation, and various areas of influence of new media on the transformations of contemporary societies. In 2017-2018 she was part of a Horizon 2020 project in the Digital Economy Lab at the University of Warsaw, Poland, where she coordinated a qualitative study.
In the Beethoven 2 project, she is responsible for the planning of and conducting the qualitative study of the 7th Day Adventist Church in Poland and the UK. In cooperation with dr Łukasz Fajfer, she analyses the research questions in a comparative perspective.

Research projects

Project title: “Minorities and the Media: the communicative construction of religious identity in times of deep mediatization”.

Funding institution: Beethoven 2 grant program, National Science Centre, Poland (NCN) and Deutsche

Forschungsgemeinschaft, Germany (DFG).

Project details: The project investigates the relationship between media production and religious identity construction within the

conceptual framework of communicative constructivism. The main research question of the project is how Christian minorities

construct their identity through religious media use. The Orthodox and the 7th Day Adventist Church in Poland and the United

Kingdom were selected as case studies.

Function: co-investigator, post-doc.

Project website: https://www.uni-bremen.de/en/religionswissenschaft/research/forschungsprojekte/minorities-and-the-media/.

Scientific experience abroad

April – May 2014– Host institution: Uppsala Religion and Society Research Centre (CRS) at Uppsala University, Sweden.– Fellowship details: Visiting researcher. Supervisor: prof. Mia Lövheim

Organizational activities

ESA RN 34 Sociology of ReligionBoard Member, since 2013: Communications Officer
www.esareligion.org

Bibliografia

Bibliografia

  1. Monografia w języku angielskim 

Kołodziejska, M. (2018). Online Catholic communities: community, authority, and religious individualization. London, New York: Routledge.

2. Artykuły w czasopismach naukowych

2.1. W przygotowaniu.

Kołodziejska, M. (w recenzji). Mediated identity of Catholic Internet forum users. Journal of Religion, Media, and Digital Culture.

2.2. Opublikowane

Arat, A., Kołodziejska, M. (2017). „The Conspiracy of Silence”: Teaching Mindfulness in Poland. Culture and Society: Journal of Social Research 8 (2), s. 115-134.

Kołodziejska, M., Neumaier, A. (2017). Between individualisation and tradition: transforming religious authority on German and Polish Christian online discussion forums. Religion 47 (2), s. 228-255. 

Kołodziejska, M. (2016). The changing function and forms of presence of media in modern societies. A commentary. Stan Rzeczy 2(11), s. 232-240.

Kołodziejska, M., Arat, A. (2016). Religious Authority Online: Catholic Case Study in Poland. Religion and Society in Central and Eastern Europe 9 (1), s. 3-16.

Kołodziejska, M. (2014). Religion on Catholic Internet forums in Poland – a memory mediated. The Nordic Journal of Religion and Society 27 (2), s. 151-166.

Kołodziejska, M. (2013). Symbol of the cross in popular culture. The analysis of the use and transformation of the symbol in the “Machina” magazine. Polish Sociological Review 2, s. 209-222.

Kołodziejska, M. (2012). Symbol krzyża w kulturze popularnej. Analiza procesu przemian znaczenia symbolu na przykładzie czasopisma „Machina”, w: P. Pawliszak, M. Gajewska M. (red.). Polisemia i eks-centryczność krzyża w praktykach polskiego społeczeństwa. Miscellanea vol. 13, s. 181-193.

3. Rozdziały w pracach zbiorowych

3.1. Opublikowane

Kołodziejska, M., Świeżewska, K. (2018). Public Consultations in Polish Media Narratives. The Case of Olsztyn and Nowa Dęba, w: A. Przybylska (red.). ICT for dialogue and inclusive decision-making. Peter Lang.

Kołodziejska, M., Tymiński, P. (2018). Usability testing of the “In Dialogue” platform, w: A. Przybylska (red.). ICT for dialogue and inclusive decision-making. Peter Lang.

Kołodziejska, M. (2015). How Catholic internet forums are changing Catholicism. The Polish experience, w: M. Diez Bosch, J. L. Mico, J. M. Carbonell (red.). Catholic communities online. Blanquerna Observatory of Media, Religion and Culture, Universitat Ramon Llull, s. 83-93.

Kołodziejska, M. (2014). The electronic frontier of Catholicism in Poland – the answer to the crisis of religious community?, w: G. Ganiel, C. Monnot, H. Winkel (red.). 2014 Volume of Religion and the Social Order: Religion in Times of Crisis. Leiden: Brill, s. 54-71.

Kołodziejska, M., Hnatiuk, M. (2012). Pożegnanie z homo sovieticus: próba empirycznej weryfikacji kategorii oraz analiza jej obecności w socjologicznym dyskursie o transformacji, w: M. Gdula, P. Sadura (red.). Style życia i system klasowy w Polsce. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, s. 117-138.

4. Recenzje

Kołodziejska, M. (2018). Review of the book „The Oxford Handbook of Secularism, edited by Phil Zuckerman and John R. Shook. Religion, https://doi.org/10.1080/0048721X.2018.1427391

Kołodziejska, M. (2017). Review of the book „The media and religious authority”, edited by Stewart M. Hoover. Religion, http://dx.doi.org/10.1080/0048721X.2017.1315705

Kołodziejska, M. (2017). Review of the book “Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. The Academic Study of Religion in Eastern Europe”, edited by Tomáš Bubík and Henryk Hoffman. Religion 47 (2), s. 293-295.

Kołodziejska, M. (2016). Review of the book “The Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age”, by Peter Berger. Religion 46 (2), s. 295-298.

Kołodziejska, M. (2014). Review of the book “E-Gods: Faith versus Fantasy in Computer Gaming” by William S. Bainbridge. Religion 44 (4), s. 709-712.

Kołodziejska, M. (2014). Review of the book “Topographies of Faith: Religion in Urban Spaces”, edited by Irene Becci, Marian Burchardt and José Casanova. Religion 44 (2), s. 701-703.

Kołodziejska, M. (2014). Wiele twarzy sekularyzmu: Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, Jonathan Van Antwerpen (red.). Rethinking Secularism. Stan Rzeczy 04, s. 272-276.

Kołodziejska, M. (2012). Niepewna przyszłość globalnej religii. [Recenzja książki “Religion and modern society”, Bryan S. Turner]. Studia Religiologica 45, s. 311-314.

Kołodziejska, M. (2012). Review of the book “Religion and modern society” by Bryan S. Turner. Religion, State & Society 2(2012), s. 233-236.

Kołodziejska, M. (2012). Review of the book “Rethinking Secularism”, edited by Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer and Jonathan VanAntwerpen. Religion 42 (4), s. 678-680.

Kołodziejska, M. (2012). Review of the book “Ritual, Media, and Conflict” by Ronald L. Grimes, Ute Husken, Udo Simon, and Eric Venbrux. Religion vol. 42 (2), s. 320-323.

4. Raporty badawcze

Kołodziejska, M. (oprac.) (2016). Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych. Komunikat z badań CBOS nr 93/2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_093_16.PDF .

Kołodziejska, M. (oprac.) (2015). Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych. Komunikat z badań CBOS nr 80/2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_080_15.PDF .

Kołodziejska, M. (oprac.) (2014). Korzystanie z religijnych stron i portali religijnych. Komunikat z badań CBOS nr 83/2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_083_14.PDF .

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey