DOSTOJEWSKI I FILOZOFIA – Call for papers

   W połowie XX wieku Hanna Arendt, omawiając jedno z dzieł Hermanna Brocha,  zauważyła, że nowoczesna proza stanowi syntezę poezji i filozofii. Urodzony przed dwustu laty Fiodor Michajłowicz Dostojewski uważany jest powszechnie za jednego z prekursorów nowoczesnej prozy. Usprawiedliwia tę opinię przede wszystkim szczególna relacja, w jakiej jego pisarstwo – nowatorskie pod względem strukturalnym, lecz stylistycznie oszczędne – pozostaje do filozofii. Powieści Dostojewskiego wypełniają  dyskusje o fundamentalnych kwestiach moralnych i metafizycznych, a powołani przezeń do istnienia bohaterowie zmagają się z filozoficznymi i światopoglądowymi dylematami z zaciekłością nie spotykaną gdzie indziej w światowej literaturze. Dostojewski – jak się wydaje – posiadł umiejętność łączenia filozoficznego dialogu z psychologicznym dramatem w proporcjach gwarantujących wyjątkowo silnie oddziaływanie na intelekt i wyobraźnię zawodowych myślicieli. Jego twórczość wywarła bezpośredni wpływ na rozwój najważniejszego nurtu w dziejach rosyjskiej filozofii – i zarazem ważnego nurtu w historii dwudziestowiecznej myśli europejskiej – jakim był  rosyjski renesans. Jej oddziaływanie wykraczało jednak daleko poza granice Rosji – pod wielkim wrażeniem prozy Dostojewskiego pozostawał Nietzsche, w późniejszym okresie pisali o nim liczni myśliciele, w tym indywidualnośći tak różne, jak  Zdziechowski, Camus czy  Pareyson. Celem konferencji organizowanej przez redakcję pisma „The Interlocutor. Journal of the Warsaw School of Ideas” i  Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN jest przyjrzenie się we wszelkich aspektach  Dostojewskiemu jako „pisarzowi filozoficznemu”. Oznacza to podjęcie między innymi takich zagadnień jak: recepcja europejskiej filozofii przez Dostojewskiego i jego oddziaływanie na nią, rekonstrukcja oryginalnych koncepcji antropologicznych, historiozoficznych i etycznych pisarza; aktualność proponowanych przez niego diagnoz, także ich znaczenie dla kultury polskiej.

   Konferencja organizowana w trybie online odbędzie się w dniach 28-29 X 2021, obrady toczyć się będą w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich dziedzin humanistyki; chętnych prosimy o nadsyłanie tematów wystąpień wraz z abstraktami na adres smazurek@ifispan.edu.pllub noktomir@gmail.com (przewidywany czas wystąpienia 30 min.) do 30 VIII br.

ДОСТОЕВСКИЙ И ФИЛОСОФИЯ

В середине 20 века Ханна Арендт, обсуждая одно из произведений Германа Броха, заметила, что современная проза является синтезом поэзии и философии. Родившийся двести лет тому назад Федор Михайлович Достоевский, считается одним из предшественников современной прозы. Это мнение оправдывается прежде всего особым отношением его творчества – структурно новаторского, но стилистически сдержанного – к философии. Романы Достоевского полны дискуссий по фундаментальным моральным и метафизическим вопросам, а его герои борются с философскими и мировоззренческими дилеммами с невиданной в мировой литературе страстью. Достоевский, кажется, умел сочетать философский диалог и психологическую драму в пропорциях, гарантирующих исключительно сильное воздействие на интеллект и воображение профессиональных мыслителей. Его творчество оказало непосредственное влияние на развитие важнейшего течения в истории русской философии – и в то же время важного течения в истории европейской мысли двадцатого века – русского религиозно-философского возрождения. Oднако влияние Достоевского выходило далеко за пределы России – прозой Достоевского был впечатлен Ницше, позже о нем писали многие мыслители, в том числе так разные личности, как Здзеховский, Камю или Парейсон.  

Целью конференции организованной редакцией журнала „The Interlocutor. Journal of the Warsaw School of Ideas” и Кафедрой Истории Философии Нового Времении и Современной Философии Института Философии и Социологии Польской Академии Наук, является взгляд на Достоевского как на «писателя-философа». Это означает рассмотрение таких вопросов, как: восприятие Достоевским европейской философии и его влияние на нее; реконструкция оригинальных антропологических, историософских и этических концепций писателя; актуальность его диагнозов и их значение для польской культуры.

Онлайн-конференция состоится 28-29 октября 2021 года на польском, русском и английском языках. К участию приглашаем представителей всех областей гуманитарных наук; желающих просим прислать темы своих выступлений вместе с тезисами до 30 августа этого года, на адрес электронной почты: smazurek@ifispan.edu.pl  или noktomir@gmail.com  ( Время выступления 30 минут).

                                            DOSTOYEVSKY AND PHILOSOPHY

The editors of  The Interlocutor. Journal of the Warsaw School of Ideas and the Polish Academy of Sciences Institute of Philosophy and Sociology, are pleased to announce an international conference organized to mark the 200th anniversary of Fyodor Dostoyevsky’s birthday.

In the mid-twentieth century Hannah Arendt, in her discussion of one of Hermann Broch’s works, noted that contemporary prose constitutes a synthesis of poetry and philosophy. Born two hundred years ago, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky is considered one of the forerunners of contemporary prose. This opinion is justified by the relation between his writing – which is structurally novel yet stylistically frugal – and philosophy. Dostoyevsky’s novels abound in discussions about fundamental moral and metaphysical issues, while his heroes confront philosophical dilemmas with a passion hitherto unknown in world literature. Dostoyevsky appears capable of combining philosophical dialogue and psychological drama in a way that appeals powerfully to the intellect and imagination of professional thinkers. His work was to exert a direct influence on the development of an important trend within the twentieth-century philosophy, the so-called Russian Religious Renaissance. Yet, the impact of his work went far beyond Russia. Nietzsche was deeply impressed by Dostoyevsky’s prose; diverse intellectuals, such as Zdziechowski, Camus, or Pareyson, have all written about Dostoyevsky.

The conference aims to bring together different perspectives on Dostoyevsky as a “philosophical writer.” We intend to consider, among other things, issues such as: the bilateral dynamics between philosophy and Dostoyevsky’s work, the original anthropological, historiosophical and ethical conceptions uncovered in his prose, the actuality of his diagnoses and their enduring significance for culture.

The conference will be held online and will take place on the 28th and 29th of October 2021.  Conference languages will be English, Polish and Russian. We accept abstracts from scholars representing diverse fields in humanities to be submitted by August 30, 2021 (our e-mail:  smazurek@ifispan.edu.pl  or: noktomir@gmail.com ).Participants will receive a 30-minute slot for their presentation.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey