Czy obecni obrońcy liberalnej demokracji są jej grabarzami?

Serdecznie zapraszam na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  w   poniedziałek, 24 lutego 2020r. o  godz. 15.00, w sali 154, w Pałacu  Staszica, Nowy Świat 72.

Prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński (ISP PAN)

Prof. dr hab. Bartłomiej K. Kamiński (University of Maryland)

wygłoszą referat pt.

Czy obecni obrońcy liberalnej demokracji są jej grabarzami?

W ostatnich latach pojawiło się wiele artykułów i książek poświęconych zagrożeniom dla demokracji, jakie niosą ze sobą sukcesy wyborcze polityków i partii  politycznych o orientacji określanej jako autorytarno-populistyczna. Tematem wystąpienia jest krytyczna analiza trzech książek, które się ukazały w latach 2018-2019 w USA. Każda podejmuje to zagadnienie z innej perspektywy. Niemniej, są między nimi punkty wspólne. Wszyscy autorzy 1/ skupiają uwagę na tych samych politykach, partiach i wydarzeniach; 2/ marginalnie traktują sytuację międzynarodową oraz gospodarkę; 3/ pomijają konsekwencje, jakie wybór jednych wartości ma dla realizacji innych; 4/ uważają, że warunkiem koniecznym, o ile nie wystarczającym, dla uratowania liberalnej demokracji jest wyborcza porażka populistycznych partii i polityków; (5)  pomijają ważnych poprzedników, którzy wcześniej zajmowali się problematyką zagrożeń dla demokracji.

W wystąpieniu podejmujemy próbę „zderzenia” stanowiska teoretycznego i propozycji praktycznych zawartych w omawianych książkach z koncepcją Daniela Bella kulturowych sprzeczności kapitalizmu, oraz  Aarona Wildavsky’ego typologii kultur politycznych. Prowadzi to do wniosku, że stanowiska Norris & Ingelharta i Levitskego & Ziblatta, a w mniejszym stopniu Yaschy Mounka, należą do kategorii idei, które Bell i Wildavsky uznaliby za czynniki prowadzące do kryzysu kulturowych podstaw liberalnej demokracji. 

Pippa Norris and Ronald Inglehart. 2019. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. New York, N.Y.: Cambridge University Press.

Steven Levitsky and Daniel Ziblatt. 2018. Tak umierają demokracje, przekład Olga Łabendowicz, Łódź: Fundacja Liberte!.

Yascha Mounk. 2018. The People vs. Democracy: Why Our Freedom is in Danger and How to Save It. Cambridge, Mass.–London: Harvard University Press.

Do przeczytania

Jako pierwsi dyskutanci wystąpią:

Dr Rafał Wierzchosławski (USWPS Poznań)

Dr Helena Chmielewska-Szlajfer (Akademia Leona Koźmińskiego)

Prof. Andrzej Leder (IFiS PAN)

Zapraszam

Joanna Kurczewska

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey