Konkurs na stanowisko doktorant – stypendysta w projekcie “Antropologia chorób rzadkich…”

W dniu 16 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w konkursie na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów, w projekcie „Antropologia chorób rzadkich. Studium regionu Morza Bałtyckiego” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Sonata Bis 7). Komisja obradowała w składzie: dr Małgorzata Rajtar – przewodnicząca i kierownik ww. projektu, dr hab. Dorota Hall, prof. nadzw. IFiS PAN – cżłonkini, dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw. IFiS PAN – członkini. Do konkursu przystąpiło siedemnastu kandydatów. W konkursie procedura miała charakter dwuetapowy. Pierwszy etap polegał na ocenie przedstawionej przez kandydatów dokumentacji ich dotychczasowych osiągnięć akademickich. Na podstawie oceny zgodności tych osiągnięć z wymogami projektu komisja podjęła decyzje o dopuszczeniu siedmiu kandydatów do drugiego etapu postępowania, który – zgodnie z ogłoszeniem – odbywał się w formie indywidualnych rozmów. Następnie Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z każdym z kandydatów. Na podstawie przeprowadzonych rozmów Komisja oceniła każdego kandydata według następujących kryteriów (pkt. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN) 1. Osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej wg. ww. Regulaminu). Skala ocen od 0 do 4, gdzie 0 oznacza brak osiągnięć lub bardzo słabe osiągnięcia w wymiarze danego kryterium, zaś 4 oznacza osiągnięcia wyróżniające. 2. Wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej wg. ww Regulaminu). Skala ocen od 0 do 4, gdzie 0 oznacza brak osiągnięć lub bardzo słabe osiągnięcia w wymiarze danego kryterium, zaś 4 oznacza osiągnięcia wyróżniające.3. Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym, w tym: dobra znajomość języka angielskiego; doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych (etnograficznych). Dodatkowo: chęć pisania rozprawy doktorskiej na temat związany z projektem oraz zainteresowanie antropologią medyczną i Studiami nad Nauką i Technologią i/lub zainteresowanie antropologia medyczną i Studiami nad niepełnosprawnością (30 % oceny końcowej wg. ww. Regulaminu). Skala ocen od 0 do 3, gdzie 0 oznacza brak osiągnięć lub bardzo słabe osiągnięcia w wymiarze danego kryterium, zaś 3 oznacza osiągnięcia wyróżniające. Komisja dokonała oceny każdego kandydata według wyżej wymienionych kryteriów. Najwyższą ilośc punktów otrzymali: mgr Jana Frydrych, doktorant na UW oraz lic. Katarzyna Ewa Król, studentka studiów magisterskich na UW i oni zostali zatrudnieni na stanowiskach stypendystów w grancie.

——————————————————————————————————————–

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza
konkurs na stanowisko

doktorant-stypendysta

w projekcie

Antropologia chorób rzadkich. Studium regionu Morza Bałtyckiego

kierowanym przez dr Małgorzatę Rajtar
_____________________________________________________
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie,

w ramach konkursu „SONATA BIS 7”

Czas trwania projektu: 7 maja 2018 r. – 6 maja 2022 r.

Liczba stypendiów naukowych: 2

Szczegóły: ogł_konk_doktorant_stypendysta

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey